Markit pakalpojumu noteikumi

Versija 1
Spēkā kopš 01.01.2021

Markit sistēma ir instruments IT pirkumiem – vienkāršs un caurskatāms. Markit sistēma ļauj Klientiem veikt pirkumus interneta vietnē www.markit.eu, kā arī izmantot “punch-out” funkcionalitāti.

 1. Vispārīgi. Markit pakalpojumu sniegšanas noteikumi (Noteikumi) reglamentē jebkādu Markit sistēmas izmantošanu un attiecas uz ikvienu pasūtījumu, kāds tiek veikts Markit ietvaros.

 2. Definīcijas. Šo noteikumu izpratnē:

  • Klients ir juridiska persona, kura ir reģistrējusi kontu Markit sistēmas izmantošanai un kura veic pasūtījumus produktu iegādei, izmantojot Markit rīku sistēmu.
  • Markit ir mātes uzņēmums un Markit sistēmas pārvaldītājs;
  • Produkti ir produkti vai preces, ko Klients pasūta, izmantojot Markit sistēmu;
  • Vietējais Markit uzņēmums ir juridiska persona, kas pieder tai pašai uzņēmumu grupai, kurā ietilpst Markit, un kura ir Klienta pasūtīto produktu tirdzniecības darījumu dalībniece. Vietējā Markit uzņēmuma nosaukums un kontaktinformācija tiek parādīta markit.eu tīmekļa vietnē atkarībā no Klienta norādītās atrašanās vietas;
  • Izplatītājs ir trešās puses piegādātājs vai Produktu tālākpārdevējs, kurš ir vietējā Markit uzņēmuma vai Markit sadarbības partneris;
  • Ražotājs ir Produktu oriģinālo iekārtu ražotājs, kurš nav ne vietējais Markit uzņēmums, ne Markit.

 3. Reģistrācija. Markit rīks tiek piedāvāts vienīgi juridiskām personām. Lai izmantotu Markit sistēmu pasūtījumu veikšanai, ir jāreģistrējas. Veidojot kontu Markit sistēmā, Klientam ir jānorāda precīza, pilnīga un pareiza informācija. Klienta pienākums ir regulāri atjaunot savu informāciju Markit sistēmā; jebkura informācija vai paziņojumi, ko sūtījis Markit vai vietējais Markit uzņēmums, tiks uzskatīta par Klienta saņemtu, ja Markit ir nosūtījis šādus paziņojumus vai informāciju uz Klienta norādīto kontaktinformāciju Markit sistēmā.

 4. Lietotāji. Klients no savas puses ieceļ lietotājus, kam ir tiesības veikt pasūtījumus Markit sistēmā Klienta (Lietotāju) vārdā. Lietotājiem ar administratora tiesībām ir tiesības pilnvarot citus Lietotājus pasūtījumu veikšanai Klienta vārdā. Klients uzņemas pilnu atbildību vietējā Markit uzņēmuma priekšā saistībā ar visiem pasūtījumiem, ko ir veicis ikviens Klienta norādītais Lietotājs. Klientam ir jāpārliecinās, ka viņa Lietotāji savas paroles tur slepenībā. Klientam ir jānodrošina, ka informācija par tā Lietotājiem ir atjaunota, to skaitā lai Lietotāji, kam vairs nav tiesību veikt pasūtījumus Klienta vārdā, tiktu dzēsti no Markit sistēmas, veicot attiecīgas izmaiņas Markit sistēmā vai arī informējot klientu atbalsta dienestu.

 5. Markit sistēmas izmantošana. Markit un vietējais Markit uzņēmums piešķir Klientam (un tā Lietotājiem) tiesības piekļūt Markit sistēmai un izmantot to. Šīs piekļuves un izmantošanas tiesības nav ekskluzīvas un nav nododamas citām personām. Vietējais Markit uzņēmums un Markit atsakās no jebkādām un visām garantijām, tieši vai netieši izteiktām, saistībā ar Markit rīka darbību, kas Klientam tiek nodrošināta pēc principa „tāda, kāda ir” un „ja pieejama”. Vietējais Markit uzņēmums un Markit pieliks visas pūles, lai nodrošinātu Klientam Markit sistēmu augstākajā kvalitātē un drošības līmenī, tomēr vietējais Markit uzņēmums un Markit negarantē, ka pieeja Markit sistēmai un tās darbība netiks pārtraukta, būs savlaicīga un bez kļūdām.

 6. Markit sistēmas katalogs. Produkti un preces, ko var pasūtīt Klients, ir iekļautas Markit katalogā. Markit katalogā iekļauto produktu cenas tiek parādītas Klienta vietējā valūtā, un tās ir indikatīvas. Markit var mainīt šīs cenas jebkurā laikā. Visi produktu attēli ir tikai ilustratīviem nolūkiem un var atšķirties no faktiski piegādātā Produkta. Klients apzinās, ka ne Markit, ne vietējam Markit uzņēmumam nepieder neviens produkts vai prece, kas ir iekļautas Markit katalogā un norādītas kā pieejamas noliktavā.

 7. Pasūtīšana. Klienta Lietotāji drīkst veikt Produktu pirkumu pasūtījumus Markit sistēmā Klienta vārdā. Ikviens pasūtījums, ko veicis Lietotājs, izmantojot Markit sistēmu, tiek uzskatīts par Klienta piedāvājumu. Līgums par Produktu pirkumu, ieskaitot vienošanos par cenu un piegādi, tiek noslēgts brīdī, kad vietējais Markit uzņēmums ir apstiprinājis pasūtījumu, e-pastā nosūtot Klientam pasūtījuma apstiprinājumu. Pasūtījuma atcelšana ir iespējama līdz brīdim, kad vietējais Markit uzņēmums ir nosūtījis savu apstiprinājumu.

  Vietējam Markit uzņēmumam ir tiesības neapstiprināt Klienta izdarīto pasūtījumu, tāpat vietējam Markit uzņēmumam ir tiesības atcelt pasūtījumu jebkurā laikā, ja tam ir pamatots iemesls. Vietējais Markit uzņēmums drīkst arī atcelt ikvienu pārdošanas darījumu (apstiprināto pasūtījumu), ja Markit sistēmā ir notikusi kļūda cenu noteikšanā (piemēram, norādītā cena nepamatoti ir zemāka par vidējo tirgus cenu), ja Produkts vairs nav pieejams, vai arī ja ir pieļauta kļūda Produkta aprakstā.

 8. Priekšapmaksa. Ja vien nav citas vienošanās, tad pēc noklusējuma galvenā apmaksas metode ir priekšapmaksa, kas jāveic saskaņā ar priekšapmaksas rēķinu, ko atsūtīs vietējais Markit uzņēmums kopā ar pasūtījuma apstiprinājumu. Pasūtītie Produkti netiks izsūtīti, kamēr netiks saņemts pilns avansa maksājums. Ja vien priekšapmaksas rēķinā vai pasūtījuma procesā nav norādīts citādi, tad, ja samaksa par pasūtītajiem Produktiem netiek veikta 30 (trīsdesmit) dienu laikā no dienas, kad vietējais Markit uzņēmums ir izrakstījis priekšapmaksas rēķinu, tad pasūtījums un attiecīgais pārdošanas darījums tiek automātiski atcelts.

 9. Kredītlimits. Klients var pieteikties kredītlīnijai, aizpildot Kredīta pieteikuma formu. Ja kredītlimitu nav iespējams apstiprināt, Klients tiks informēts par vietējā Markit uzņēmums lēmumu. Kredītlimits ir iespējamā kopējā Klienta parādu summa pret Pakalpojuma sniedzēju. Pieejamā kredītlimita summa tiek aprēķināta, no apstiprinātās kredītlimita summas atskaitot aktuālos pasūtījumus un vēl neapmaksātos rēķinus. Kopējo apstiprinātā kredītlimita summu, kā arī pieejamo kredītlimitu Klients var redzēt Markit rīka sadaļā “Informācija par klientu”. Pieejamais kredītlimits nodrošina to, ka apstiprinātais pasūtījums tiks apstrādāts nekavējoties un pasūtītie Produkti tiks nosūtīti pirms attiecīgā rēķina apmaksas. Vietējais Markit uzņēmums var pieprasīt avansa maksājumu, ja Klienta iesniegtais pasūtījums pārsniedz pieejamo kredītlimitu, un atlikt pasūtījuma apstrādi, līdz šāds maksājums tiek saņemts vai pieejamais kredītlimits tiek atjaunots.

 10. Maksājumi. Klientam ir jāapmaksā rēķini 7 kalendāro dienu laikā no rēķina izrakstīšanas brīža, ja vien rēķinā nav norādīts citādi. Ja Klients rēķinu neapmaksā līdz norādītajam datumam, tad vietējais Markit uzņēmums drīkst pieprasīt no Klienta soda naudu par kavētu maksājumu 0,05% apmērā par katru kavēto dienu, kamēr maksājums tiek nosegts pilnībā.

 11. Cenu noteikšanas modelis. Vispārējais vietējā Markit uzņēmuma cenu noteikšanas modelis pēc noklusējuma ir tirgus modelis, kurā vietējais Markit uzņēmums pievieno mērenu mazumtirdzniecības uzcenojumu labākajai pieejamajai izplatīšanas cenai. Piegādes un citas izmaksas ir jau iekļautas cenā, kas norādītas Markit sistēmā, izņemot apstrādes maksu maziem pasūtījumiem. Pēc atsevišķas vienošanās ir pieejamas arī šādas iespējas:

  Fiksētais uzcenojums - tā ir iepriekš salīgta, fiksēta transakciju maksa par katru darījumu. Klients var redzēt noteiktu Izplatītāju produktu cenu, kā arī servisa maksu, ko iekasē Izplatītājs

  Markit fiksētā maksa (Markit FIX) - par noteiktu ikmēneša maksu Klients var veikt visus pirkumus par Izplatītāju cenām, kas iever piegādi.

 12. Nosūtīšana un Piegāde. Ja vien nav citas vienošanās, pasūtītie Produkti tiks izsūtīti, tiklīdz kā vietējais Markit uzņēmums būs saņēmis pilnu maksājumu no Klienta. Atkarībā no cenu noteikšanas modeļa var tikt piemērota nosūtīšanas un iepakošanas maksa, – šī informācija būs redzama pasūtīšanas procesa laikā.

  Paredzamais piegādes laiks tiks aprēķināts pasūtīšanas procesa laikā, un tas tiks parādīts, pārlūkojot produktus Markit sistēmas katalogā. Paredzētos piegādes datumus var redzēt pasūtījuma pārskatīšanas procesā, kā arī pasūtījuma apstiprināšanas e-pastā.

  Produkti tiek piegādāti tieši līdz jūsu norādītajai adresei pa tiešo no Izplatītāja noliktavas sadarbībā ar trešās puses kurjeriem vai citiem paņēmieniem.

  Īpašumtiesības uz Produktiem vietējais Markit uzņēmums nodod Klientam pēc to piegādes brīža ar noteikumu, ka vietējais Markit uzņēmums ir saņēmis samaksu par Produktiem pilnā apmērā. Vietējais Markit uzņēmums patur īpašumtiesības uz piegādātajiem Produktiem, kamēr par Produktiem nav samaksāts pilnā apmērā.

  Produktu netīšas bojāejas risks tiek nodots no vietējā Markit uzņēmuma Klientam piegādes brīdī vai arī no brīža, kad Produkti tiek nodoti Klienta nozīmētas personas rīcībā.

 13. Pārbaude piegādes brīdī un sūdzības. Klienta pienākums ir pārbaudīt piegādātos Produktus piegādes brīdī. Jebkādas sūdzības par to, ka Produkti neatbilst vajadzīgajam daudzumam un jebkuras sūdzības par acīmredzamiem produktu vai to iepakojumu bojājumiem ir jāveic nekavējoties piegādes brīdī, veicot atzīmi Produktu piegādes lapā vai piegādes ierīcē un Produktu pavadlapā.

  Ja Klients apgalvo, ka pasūtītie Produkti ir ar defektu vai bojāti, viņam ir tiesības iesniegt pamatotu sūdzību vietējam Markit uzņēmumam 5 (piecu) darba dienu laikā no defekta konstatācijas brīža, bet ne vēlāk kā 30 dienas pēc attiecīgo Produktu piegādes, ja vien Ražotājs vai vietējais Markit uzņēmums nav noteicis īsāku laika periodu. Vietējā Markit uzņēmuma pienākums ir 4 (četru) darba dienu laikā no sūdzības saņemšanas brīža pārbaudīt, vai sūdzība ir pamatota, un, ja tā ir, tad nekavējoties pieņemt mērus, lai šos trūkumus novērstu.

 14. Preču atpakaļnosūtīšana. Vietējais Markit uzņēmums lemj par preču atpakaļnosūtīšanu, izskatot katru gadījumu atsevišķi. Klientam nav tiesību sūtīt atpakaļ Produktus bez defektiem bez iepriekšējas vietējā Markit uzņēmuma atļaujas. Produktu nosūtīšana atpakaļ nav iespējama gadījumos, kad preču ražošana vai produktu komplektēšana ir notikusi, pamatojoties uz specifiskām Klienta prasībām. Produkti ir jānosūta atpakaļ neatvērti un to oriģinālajos iepakojumos. Atkarībā no Produkta veida un cenas, kā arī spēkā esošajiem līgumiem ar Izplatītājiem vai Ražotājiem (oriģinālo iekārtu ražotājiem), var tikt piemērota maksa līdz 75% no produkta cenas. Piegādes izmaksas par atpakaļ nosūtāmajiem Produktiem ir jāsedz Klientam.

  Vietējais Markit uzņēmums uzņemsies visas pūles un strādās ciešā sadarbībā ar Klientu un Izplatītāju vai Ražotāju, lai nodrošinātu to, ka katrs atsevišķais preču atpakaļ nosūtīšanas gadījums noritētu taisnīgi un apmierinoši.

 15. Netiek nodotas intelektuālā īpašuma tiesības. Ja vien tas nav skaidri noteikts citādi, visas intelektuālā īpašuma tiesības, kas pieder attiecīgajai pusei vai ko tā izstrādājusi, kā arī to modifikācijas, pilnveidojumi vai atvasinājumi paliek šīs puses īpašumā. Ciktāl jebkuros Produktos, ko vietējais Markit uzņēmums ir piegādājis Klientam, ir iegūta programmatūra, programmaparatūra vai cits programmatūras kods, tiek piemēroti attiecīgie Ražotāja licences nosacījumi.

 16. Klientu atbalsta apkalpošanas līmeņi. Vietējais Markit uzņēmums nodrošina šādu Klientu atbalstu:

  Tiešsaistes tērzēšana vietnē https://www.markit.eu/:

  Pieejama: darba dienās no 09:00 – 17:00 pēc vietējā laika (Portugāle/Apvienotā Karaliste no 07.00 – 16.00 pēc vietējā laika; Ziemeļamerika 12.00 – 20.00 CET).

  Pārslodzes vai citu grūtību gadījumā uz tiešsaistes tērzēšanas laikā izteiktajiem pieprasījumiem tiks atbildēts ar e-pastu 1 darba dienas laikā.

  Atbalsts caur e-pastu – vietējā Markit uzņēmuma klientu atbalsta dienesta e-pasta adrese ir atrodama vietnē https://www.markit.eu/:

  Atbildes laiks: 1 darba diena.

  Atbalsts pa telefonu – vietējā Markit uzņēmuma klientu atbalsta dienesta telefona numurs ir atrodams vietnē https://www.markit.eu/:

  Atbildes laiks: tūlīt, ja vien līnijas nav aizņemtas;

  Pieejams: darba dienās no 09.00 – 17.00 pēc vietējā laika (Portugāle/Apvienotā Karaliste no 07.00 – 16.00 pēc vietējā laika; Ziemeļamerika 12.00 – 20.00 CET).

 17. 17. Atbildība. Ciktāl to pieļauj tiesību akti, Markit vai vietējais Markit uzņēmums nebūs atbildīgs par zaudēto peļņu, ieņēmumiem, ražošanas zaudēšanu, datu zaudēšanu vai jebkuru citu kaitējumu, kas tieši vai netieši ir nodarīts Klientam vai jebkurai citai personai.

  Attiecībā uz pārdošanas darījumiem vietējā Markit uzņēmuma kopējā atbildība ir ierobežota ar summu, kuru Klients ir faktiski samaksājis par Produktiem, saistībā ar kuriem ir izvirzīta prasība.

 18. Pārdošanas garantija un citas garantijas. Gadījumos, kad Produktam ir pārdošanas garantija vai garantija no Izplatītāja vai Ražotāja, tā tiks nodota Klientam saskaņā ar Izplatītāja vai Ražotāja noteikumiem un nosacījumiem. Vietējais Markit uzņēmums piedāvās Klientam atbalstu garantijas prasību izskatīšanā / starpniecībā pret Izplatītājiem un Ražotājiem (oriģinālo iekārtu ražotājiem), galvenokārt nododot un sekojot līdzi garantijas prasībām, ko Klients iesniedz pret Izplatītājiem / oriģinālo iekārtu ražotājiem. Visas garantijas prasības pret Izplatītājiem / Ražotājiem, kuras Klients vēlas, lai vietējais Markit uzņēmums apstrādātu vai palīdzētu ar starpniecību, jāiesniedz, izmantojot Markit sistēmu. Garantijas remontu veic Ražotāju sertificēti servisa centri gan vietējā, gan pasaules mērogā saskaņā ar Ražotāju un / vai Izplatītāju izstrādātajiem noteikumiem. Vietējais Markit uzņēmums vai Markit paši nesniedz nekādas pārdošanas garantijas vai citas brīvprātīgas garantijas attiecībā uz Produktiem.

 19. Personas dati. Vietējais Markit uzņēmums un Markit vāc un apstrādā noteiktus personas datus saskaņā ar piemērojamajiem datu aizsardzības tiesību aktiem. Lai izmantotu Markit sistēmu, Klientam vai Lietotājiem, reģistrējot kontu Markit sistēmā, ir jānorāda noteikti personu identificējoši dati. Klients apliecina, ka viņam ir nepieciešamās tiesības izpaust, pārsūtīt un apstrādāt personas datus konta reģistrēšanai un Markit sistēmas izmantošanai. Lai iegūtu papildinformāciju par to, kā vietējais Markit uzņēmums un Markit vāc, glabā un apstrādā personas datus, lūdzu, skatiet mūsu Privātuma politiku.

 20. Konfidencialitāte. Izņemot gadījumus, kad tiesību akti vai šo Noteikumu nolūks to nosaka citādi, vietējais Markit uzņēmums, Markit un Klients nedrīkst atklāt trešajām personām nekādu informāciju, kas saistīta ar otras puses uzņēmējdarbību vai plāniem, kuri nav publiski un kurus parasti uzskata par komercnoslēpumu. Klientam ir pienākums nodrošināt, ka tā pārstāvji, darbinieki un Lietotāji, kuriem ir pieeja konfidenciālai informācijai, tiek informēti par konfidencialitātes pienākumu, un uz viņiem attiecas konfidencialitātes pienākumi, kas ir līdzīgi šajos Noteikumos noteiktajam konfidencialitātes pienākumam.

 21. Tiesības grozīt Noteikumus. Markit un vietējais Markit uzņēmums patur tiesības veikt izmaiņas šajos Noteikumos, it īpaši, ja ir nepieciešami grozījumi, lai ievērotu likumā noteiktās prasības vai atspoguļotu izmaiņas Markit pakalpojumu piedāvājumā vai biznesa modelī. Markit vai vietējais Markit uzņēmums iepriekš paziņos Klientam par šādām izmaiņām. Ja Klients nepiekrīt šīm izmaiņām, iespējams, ka Klients nevarēs turpināt izmantot Markit System sistēmu. Noteikumu izmaiņas ir piemērojamas visiem pasūtījumiem, kas ir iesniegti Pārdevējam pēc izmaiņu izdarīšanas un paziņošanas Klientam vai Administratoram.

 22. Nepārvarama vara. Markit, vietējais Markit uzņēmums un Klients neatbild par līguma saistību nepildīšanu vai nepilnīgu izpildi, ja to izraisa force majeure- nepārvarama vara. Nepārvarama vara ir apstākļi, kurus attiecīgā puse nespēj kontrolēt un kurus līguma noslēgšanas brīdī nevarēja paredzēt, no kuriem nebija iespējams izvairīties vai sagaidīt, ka radušos kavēkļus vai sekas būs iespējams pārvarēt. Nepārvarama vara neatbrīvo pusi no atbildības par maksājumiem un nokavējuma procentiem.

 23. Piemērojamie tiesību akti. Šos noteikumus regulē tās valsts likumi, kurā ir reģistrēts vietējais Markit uzņēmums. Apvienoto Nāciju Organizācijas konvencija “Par starptautiskajiem preču pirkuma-pārdevuma līgumiem“ nav piemērojama.

 24. Strīdu izšķiršana. Visus strīdus, nesaskaņas vai prasības, kas izriet no šiem Noteikumiem vai saistībā ar tiem, kā arī saistībā ar pasūtījumiem vai attiecīgiem pārdošanas darījumiem, uz kuriem attiecas šie Noteikumi, ir izšķirami tiesā vietējā Markit uzņēmuma atrašanās vietā.

 25. Nobeiguma noteikumi. Šie Noteikumi kopā ar attiecīgo pārdošanas darījumu veido visu vienošanos starp Klientu un vietējo Markit uzņēmumu attiecībā uz šo Noteikumu un attiecīgā pārdošanas darījuma priekšmetu. Ar šiem Noteikumiem tiek aizstātas visas iepriekšējās rakstiskās vai mutiskās vienošanās, kas piemērojamas šiem Noteikumiem un attiecīgajam pārdošanas darījuma priekšmetam.

  Klients bez vietējā Markit uzņēmuma iepriekšējas piekrišanas nedrīkst nodot trešajām personām nekādas tiesības vai saistības, kas izriet no šiem Noteikumiem. Vietējam Markit uzņēmumam ir tiesības nodot parādu piedziņas aģentūrām prasības par nesamaksāšanu vai nelikumīgu samaksu, kā arī nodot maksājumu prasības faktoringa nolūkos.