Privātuma politika

Versija 1
Spēkā kopš 01.01.2021

 1. IEVADS

  Šī privātuma politika ir noteikta uzņēmuma Markit Holding AS (Igaunija) un visu tā meitasuzņēmumu vārdā (turpmāk tekstā “Markit”, “mēs” vai “mūsu”), kas ir datu pārziņi. Šī privātuma politika apraksta, kā mēs vācam, izmantojam un apstrādājam personas datus datu subjektiem, kuri pārstāv mūsu biznesa klientus vai ir saistīti ar tiem (turpmāk “jūs” or “lietotāji”).

  Mēs apstrādājam personas datus saskaņā ar piemērojamajiem datu aizsardzības tiesību aktiem, ieskaitot Vispārīgo datu aizsardzības regulu (Regula (ES) 2016/679) (turpmāk tekstā “VDAR”) un jebkuriem citiem piemērojamiem datu aizsardzības tiesību aktiem.

 2. PERSONAS DATI, KURUS APSTRĀDĀJAM

  Mēs vācam jūsu personas datus, lai varētu izpildīt savas saistības, kas izriet no mūsu līgumattiecībām ar biznesa klientiem. Mums var būt arī juridisks pienākums apstrādāt un dalīties ar jūsu personas datiem ar valsts iestādēm, piemēram, nodokļu un valsts pārvaldes iestādēm.

  Mēs apkopojam šādas personas datu kategorijas par jums:

  • vispārīgi personas dati (vārds un uzvārds, saziņas valoda);

  • jūsu nodarbinātības informācija vai cita informācija par līgumu (jūsu amats pie mūsu biznesa klienta un jūsu darba kontaktinformācija, piemēram, telefona numurs un e-pasta adreses);

  • informācija par jūsu kontu mūsu internetā bāzētajā IT aprīkojuma iepirkuma sistēmā (Markit sistēma) (lietotājvārdi, pieteikšanās informācija, lietotāja aktivitātes, citi dati, ko lietotāji sniedz brīvprātīgi);

  • piekrišana (informācija par jūsu doto piekrišanu saņemt komerciālu informāciju mārketinga nolūkos).

  Mēs iegūstam jūsu personiskos datus tieši no jums, ieskaitot datu vākšanu par jūsu aktivitātēm Markit sistēmā, vai netieši – no biznesa klienta, kuru jūs pārstāvat vai ar kuru esat saistīts.

 3. PERSONAS DATU APSTRĀDES NOLŪKS

  Vajadzības gadījumā un saskaņā ar vietējiem likumiem un prasībām mēs lietotāju datus parasti izmantojam šādi:

  • lai nodrošinātu mūsu līgumsaistību izpildi mūsu biznesa klientiem;

  • lai nosūtītu lietotājiem atjaunotu informāciju par pasūtījumu statusu un jebkuriem citiem darījumiem vai nozīmīgām izmaiņām lietotāja vai klienta kontos;

  • lai uzraudzītu mūsu biznesa klientu līgumsaistību izpildi;

  • lai nosūtītu informatīvus materiālus uz lietotāja e-pastiem un/vai pasta adresēm;

  • lai ieteiktu risinājumus vai nosūtītu produktu piedāvājumus, kas, pēc Markit domām, būtu piemēroti vai izdevīgi klientam;

  • lai nodrošinātu atbilstību likumiem un pārvaldītu biznesa riskus;

  • lai nodrošinātu sistēmas noturību un uzlabotu sistēmas funkcijas;

  • lai nepieciešamības gadījumā palīdzētu mums izstrādāt, īstenot vai aizstāvēt tiesiskas prasības;

  • Markit var izmantot šo informāciju, lai konsultētos ar kredītreitingu aģentūrām vai citiem informācijas avotiem, lai noteiktu kredīta summu, kas jāpiemēro mūsu biznesa klientam.

 4. PERSONAS DATU APSTRĀDES TIESISKAIS PAMATS

  Ir vairākas iespējas, kas uzņēmumam Markit ļauj likumīgi apstrādāt lietotāju personas datus. Tās ir sekojošas:

  • lai izpildītu mūsu juridiskos pienākumus (VDAR 6. panta 1. punkta c) apakšpunkts);

  • ja apstrāde ir nepieciešama mūsu leģitīmo interešu ievērošanai (VDAR 6. panta 1. punkta f) apakšpunkts), kur galvenokārt:

   • apstrāde ir nepieciešama, lai izpildītu līgumsaistības ar mūsu biznesa klientiem;

   • mums ir jāveic priekšpārdošanas un pēcpārdošanas aktivitātes, kā arī jākomunicē ar mūsu biznesa klientie;

   • mums ir jāuzlabo klientu serviss un sistēmas noturība.

 5. BIZNESA KLIENTI, KURI IR DATU SUBJEKTI

  Ja saskaņā ar piemērojamajiem likumiem mūsu biznesa klients tiek uzskatīts par datu subjektu, tiek piemērota šāda papildinformācija:

  • par jums var tikt vākti šādi personas dati:

   pasūtījumu, piegādes un rēķinu dati (pasūtījuma un piegādes informācija, nodokļu maksātāja identifikācijas numurs, finanšu un nodokļu norēķini);

  • jūsu personas datu apstrāde var būt pamatota ar VDAR 6. panta 1. punkta b) apakšpunktu – lai nodrošinātu mūsu līgumattiecību īstenošanu.
 6. TĪMEKĻA VIETNES LIETOŠANA

  Markit izmanto sīkdatnes, lai uzlabotu savus pakalpojumus un lietotāju pieredzi, kā arī lai analizētu, kā tiek izmantota mūsu tīmekļa vietne. Sīkfailus nevar izmantot atsevišķi, lai identificētu lietotāju, taču tos var tieši vai netieši saistīt ar lietotāju, ja tos apvieno ar citu informāciju. Šādos gadījumos sīkdatnes var uzskatīt par personas datiem. Sīkdatnes tiek saglabātas lietotāja datorā un no turienes pārsūtītas uz Markit tīmekļa vietni. Lietotājs drīkst deaktivizēt vai ierobežot sīkdatņu pārsūtīšanu, mainot iestatījumus interneta pārlūkprogrammā. Tomēr tas var radīt situāciju, ka nav iespējams pilnībā izmantot Markit sistēmas priekšrocības. Lūdzu, skatiet sīkāku informāciju mūsu Sīkdatņu politikā.

 7. DALĪŠANĀS AR PERSONAS DATIEM

  Lai mēs spētu īstenot šajā politikā aprakstītos nolūkus, jūsu personas dati var tikt nodoti šādiem datu saņēmējiem:

  • starp Markit grupas uzņēmumiem un to iekšienē;

  • izplatītājiem un transporta pakalpojumu sniedzējiem;

  • mākoņpakalpojumos bāzētiem datu uzglabāšanas pakalpojumu sniedzējiem

  • citām trešajām personām (tādiem kā nodokļu, audita un citām iestādēm, trešās puses pakalpojumu sniedzējiem, piemēram, grāmatvedības un juridisko pakalpojumu sniedzējiem, IT konsultantiem, apdrošināšanas kompānijām un citiem profesionāliem padomniekiem un biznesa konsultantiem).

  • DATU PĀRSŪTĪŠANA ĀRPUS EEZ

   Mēs pārsūtām datus ārpus Eiropas Ekonomikas zonas (EEZ, kas ir Eiropas Savienības dalībvalstis, kā arī Norvēģija, Islande un Lihtenšteina) tikai tad, ja tas atbilst datu aizsardzības tiesību aktiem. Šādu datu pārsūtīšanu var veikt, pamatojoties uz Eiropas Komisijas pieņemtiem atbilstības lēmumiem vai arī balstoties uz ES līguma standartklauzulām, un jums, sazinoties ar mums, ir tiesības saņemt pielietoto aizsardzības pasākumu kopiju.

  • PERSONAS DATU UZGLABĀŠANA

   Mēs parasti apstrādājam lietotāju personas datus, kamēr pastāv mūsu līgumattiecības ar klientu, un tad uzglabājam tos līdz 10 gadiem pēc līguma izbeigšanas starp Markit un klientu. Mēs varam pieļaut izņēmumus, ja ir pamats ilgākai datu uzglabāšanai vai ja to pieprasa tiesību akti.

   Kad esam konstatējuši, ka mums vairs nav nepieciešami lietotāja personas dati, mēs tos izdzēsīsim no Markit sistēmām vai padarīsim anonīmus.

  • LIETOTĀJA TIESĪBAS

   Jums ir dažādas tiesības attiecībā uz jūsu personas datiem, kurus mēs apstrādājam par jums, un tas ir noteikts šādi:

   • Tiesības pieprasīt piekļuvi: jūs jebkurā laikā varat lūgt mums apliecināt, kādu informāciju mēs apstrādājam par jums. Ja jūs pieprasīsiet šīs informācijas kopijas, mēs varam iekasēt samērīgas administratīvās izmaksas. Mēs varam atteikties apmierināt jūsu pieprasījumu, ja tam ir likumisks pamatojums. Ja mēs noraidīsim šo pieprasījumu, mēs jums pateiksim iemeslus.

   • Tiesības uz datu labošanu: jūs varat pieprasīt, lai mēs labotu visus kļūdainos vai nepilnīgos personas datus, kurus mēs apstrādājam par jums. Ja mēs esam kopīgojuši šos personas datus ar trešajām personām, mēs viņiem paziņosim par datu labošanu, ja vien tas nav neiespējami vai ja tas nav saistīts ar nesamērīgām pūlēm. Mēs varam atteikties apmierināt jūsu pieprasījumu, ja tam ir likumisks pamatojums. Ja mēs noraidīsim šo pieprasījumu, mēs jums pateiksim iemeslus.

   • Tiesības uz datu dzēšanu: jums ir tiesības noteiktos gadījumos pieprasīt, lai mēs dzēstu jūsu personas datus. Mēs varam atteikties izpildīt jūsu pieprasījumu, ja tam ir likumisks pamatojums. Ja mēs noraidīsim šo pieprasījumu, mēs jums pateiksim iemeslus.

   • Tiesības ierobežot datu apstrādi: jums ir tiesības pieprasīt, lai noteiktos gadījumos mēs ierobežotu jūsu personas datu apstrādi. Tas nozīmē, ka mēs varam tikai turpināt glabāt datus un nevarēsim veikt papildu apstrādes darbības. Mēs varam atteikties apmierināt jūsu pieprasījumu, ja tam ir likumisks pamatojums. Ja mēs noraidīsim šo pieprasījumu, mēs jums pateiksim iemeslus.

   • Tiesības iebilst:noteiktos gadījumos jums ir tiesības iebilst pret to, ka mēs apstrādājam jūsu personas datus. Mēs varam atteikties apmierināt jūsu pieprasījumu, ja tam ir likumisks pamatojums. Ja mēs noraidīsim šo pieprasījumu, mēs jums pateiksim iemeslus.

   • Tiesības uz datu pārnesamību: parasti jums ir tiesības pārsūtīt savus personas datus starp datu apstrādātājiem, ievērojot piemērojamo likumu iespējamos ierobežojumus. Tomēr personīgie dati, ko mēs apkopojam, ir saistīti ar lietotāja darbībām mūsu biznesa klienta vārdā, un tādējādi lietotājs šos datus nevar nodot trešajām personām.

   • Tiesības iesniegt sūdzību uzraudzības iestādē: jums ir tiesības iesniegt sūdzību jūsu vietējā valsts uzraudzības iestādē. Igaunijā tā ir Igaunijas Datu aizsardzības inspekcija, lūdzu, skatīt kontaktinformāciju tīmekļa vietnē (https://www.aki.ee/en/contacts). Jūsu valsts vietējās valsts uzraudzības iestādes kontaktinformāciju jūs varat atrast šeit https://edpb.europa.eu/about-edpb/board/members_en.

  • IZMAIŅAS

   Ja Markit mainīs apstrādāto personas datu kategorijas vai personas datu apstrādes mērķus, Markit veiks attiecīgus grozījumus šajā politikā un pēc iespējas informēs arī savus klientus un arī lietotājus.

  • PAPILDU PALĪDZĪBA

   Ja jums ir kādi jautājumi vai komentāri par to, kā mēs vācam, izmantojam un apstrādājam personas datus, lūdzu, sazinieties ar mūsu datu aizsardzības koordinatoru pa e-pastu gdpr@markit.eu.