Privacy Policy

Version 1
Valid from 1.1.2021

 1. JOHDANTO

  Tämä tietosuojaseloste on annettu Markit Holding AS (Estonia) emoyhtiön ja kaikkien sen tytäryhtiöiden puolesta (jatkossa “Markit” tai “me”), jotka ovat rekisterinpitäjät.

  Tämä tietosuojaseloste kuvaa kuinka me keräämme, käytämme ja käsittelemme asiakkaitamme edustavien ja heihin sidoksissa olevien henkilöiden henkilötietoja. (jatkossa “sinä”, te tai “käyttäjät”).

  Käsittelemme henkilötietoja sovellettavan henkilötietolainsäädännön mukaisesti, mukaan lukien Yleinen tietosuoja-asetus (EU-asetus 2016/679) (jatkossa “GDPR”) ja kaikki muut sovellettavat henkilötietosäädökset.

 2. KÄSITTELEMÄMME HENKILÖTIEDOT

  Käsittelemme henkilötietojasi voidaksemme toteuttaa sopimusperusteiset velvoitteemme suhteessa yritysasiakkaisiimme. Meillä voi myös olla lakisääteinen velvollisuus käsitellä ja jakaa henkilötietojasi viranomaisille kuten verovirastolle ja hallintoelimille.

  Keräämme sinusta seuraavanlaisia henkilötietoja:

  • yleiset henkilötiedot (etunimi, sukunimi, asiointikieli);

  • työsuhde- tai muut sopimukselliset tiedot (asemasi yritysasiakkaamme organisaatiossa ja yritys-yhteystietosi kuten puhelinnumero ja sähköpostiosoite);

  • tilisi käyttäjätietoja internet-pohjaisessa IT-laitteiston hankintajärjestelmässämme (Markit ostojärjestelmä) (käyttäjätunnukset, salasanat, käyttäjän aktiviteetit ja muu käyttäjien vapaaehtoisesti ilmoittama tieto);

  • suostumus (tiedot koskien suostumustasi lähettää sinulle kaupallista tietoa markkinointitarkoituksessa).

  Hankimme henkilötietoja suoraan sinulta, mukaan lukien tietojen kerääminen Markit ostojärjestelmässä tekemiesi toimien perusteella, sekä epäsuorasti yritykseltä, jota sinä edustat ja johon olet yhteydessä.

 3. HENKILÖTIETOJEN KÄYTTÖTARKOITUKSET

  Asianmukaisessa ja paikallisten lakien ja vaatimusten puitteissa, käytämme henkilötietoja lähtökohtaisesti seuraavasti:

  • huolehtiaksemme sopimusvelvoitteiden täyttämisestä suhteessa yritysasiakkaaseemme;

  • lähettääksemme käyttäjälle muutostietoja tilauksen vaiheista ja muista tapahtumista tai muutoksista käyttäjän tai yritysasiakkaan tileissä;

  • seurataksemme yritysasiakkaamme sopimusvelvoitteita;

  • lähettääksemme tietomateriaalia käyttäjien sähkö- ja postiosoitteisiin;

  • suositellaksemme ratkaisuja tai tehdäksemme tarjouksia tuotteista joiden Markit uskoo olevan sopivia tai hyödyllisiä asiakkaalle;

  • varmistaaksemme että noudatamme lakeja ja hallitaksemme liiketoiminnan riskejä;

  • varmistaaksemme järjestelmien toimintakykyä ja parantaaksemme järjestelmän ominaisuuksia;

  • auttamaan meitä havaitsemaan, harjoittamaan ja puolustamaan laillisia vaatimuksia jos se on tarpeellista;

  • Markit voi käyttää edellämainittuja tietoa kysyäkseen konsultaatiota luottoluokituspalvelujen tarjoajilta ja muilta lähteiltä, määrittääkseen luoton määrän jota sovelletaan yritysasiakkuudessa.

 4. HENKILÖTIETOJEN KÄSITTELYN OIKEUDELLISET PERUSTEET

  On useita perusteita joiden kautta Markitilla on laillinen oikeus käsitellä käyttäjien henkilötietoja. Perusteet ovat seuraavat:

  • lakisääteisien velvollisuuksien toteuttamiseksi (GDPR Art. 6(1)(c));

  • rekisterinpitäjän oikeutettu etu (GDPR Art. 6(1)(f)), erityisesti:

   • käsittely on tarpeellinen yritysasiakkaan sopimuksen toteuttamiseksi;

   • kauppaa edeltävien- ja seuraavien toimenpiteiden toteuttamiseksi, sekä viestintää varten yritysasiakkaamme kanssa;

   • asiakaspalvelun ja järjestelmän toimintakyvn parantamista varten.

 5. YRITYSASIAKKAAT KENELLE SOVELLETAAN HENIKLÖTIETOLAKIA

  Kun sovellettavan lain mukaan yritysasiakas tulkitaan henkilötietolain mukaiseksi henkilöksi, seuraavat tarkennukset tulevat käytäntöön:

  • sinusta voidaan kerätä seuraavanlaista tietoa:

   tilaustiedot, toimitustiedot sekä laskutustiedot (tilauksia ja toimituksia koskevat yksityiskohdat, verotuksessa käytettävät tunnukset, taloudelliset sekä veroratkaisut);

  • henkilötietojesi käsittely voi pohjautua kohtaan GDPR Art. 6(1)(b) – sopimuksellisten velvoitteiden toteuttaminen.
 6. VERKKOSIVUN KÄYTTÖ

  Markit käyttää evästeitä parantaakseen palveluaan, sen käyttäjäkokemusta ja analysoidakseen miten verkkosivuja käytetään. Evästeet eivät yksinään ole yhdistettävissä tunnistettavaan käyttäjään, mutta ne voivat olla linkitettynä suoraan tai epäsuorasti käyttäjään kun niitä yhdistetään muun informaation kanssa. Näissä tilanteissa, evästeitä voidaan käsitellä kuten henkilötietoja. Evästeet säilytetään käyttäjän tietokoneella ja lähetetään sieltä Markit verkkosivulle. Käyttäjä voi deaktivoida tai rajoittaa evästeiden lähettämistä muuttamalla selaimensa asetuksia. Tämä voi kuitenkin johtaa siihen että käyttäjä ei voi hyödyntää Markit Ostojärjestelmää täysipainoisesti. Lue lisää evästekäytännöstä.

 7. HENKILÖTIETOJEN JAKO

  Suorittaaksemme tässä tietosuojakäytännössä kuvatut tehtävät, henkilötietojasi voidaan siirtää seuraaville vastaanottajille:

  • Markit-ryhmän eri yritysten välillä;

  • tukkurille ja kuljetuspalvelujen tarjoajille;

  • pilvipalvelupohjaisten tiedonsäilytyspalveluiden toimittajille; ja

  • muille kolmansille osapuolille (kuten vero-, tilintarkastus- ja muut viranomaiset, kolmannen osapuolen palveluntuottajat kuten kirjanpitäjät ja lainopillisten palveluiden tarjoajat, IT-konsultit, vakuutusyhtiöt ja muut ammatilliset neuvonantajat ja yrityskonsultit).

 8. HENKILÖTIETOJEN SIIRTO EEA-ALUEEN ULKOPUOLELLE

  Siirrämme henkilötietoja Euroopan talousalueen (EEA, eli Euroopan Unionin jäsenvaltiot sekä Norja, Islanti ja Liechtenstein) ulkopuolelle vain kun se on hyväksyttävää henkilötietojen käsittelyä koskevan lainsäädännön mukaan. Tällaiset siirrot voivat perustua Euroopan Komission riittävyyspäätöksiin tai EU:n vakiosopimuslausekkeisiin. Sinulla on oikeus saada meiltä kopio siirrossa sovelletuista turvallisuustoimenpiteistä, ottamalla meihin yhteyttä

 9. HENKILÖTIETOJEN SÄILYTYS

  Prosessoimme rutiininomaisesti käyttäjien henkilötietoja yritysasiakkaan sopimussuhteen eri vaiheissa, ja säilytämme niitä korkeintaan 10 vuotta sen jälkeen kun sopimus Markitin ja yritysasiakkaan kanssa on päättynyt. Voimme tehdä poikkeuksia tästä silloin kun on oikeutettu syy säilyttää tietoja pidempään, tai kun sitä lain mukaisesti edellytetään.

  Kun olemme todenneet että meidän ei enää tarvitse säilyttää käyttäjän henkilötietoja, poistamme ne tai anonymisoimme ne Markitin järjestelmissä.

 10. KÄYTTÄJÄN OIKEUDET

  Sinulla on useita oikeuksia liittyen henkilötietoihin joita sinusta käsittelemme, eli:

  • Oikeus pyytää tietojasi nähtäväksi: voit pyytää meitä vahvistamaan, mitä tietoja meillä on sinusta millä tahansa ajanhetkellä. Jos pyydät useampia kopioita tästä tiedosta, voimme veloittaa sinulta kohtuullisen käsittelykulun. Silloin kuin meillä on laillinen oikeus kieltäytyä toimittamasta tietoja, saatamme tehdä niin. Jos kieltäydymme pyynnöstäsi, kerromme sinulle perusteet siihen.

  • Oikeus tietojen oikaisemiseen: voit pyytää että oikaisemme virheelliset tai epätäydelliset henkilötiedot joita säilytämme sinusta. Jos olemme jakaneet tietoa kolmansille osapuolille, tiedotamme heille oikaisusta, paitsi jos tämä on mahdotonta tai vaatisi suhteetonta vaivannäköä. Kun meillä on laillinen oikeus siihen, saatamme kieltäytyä tällaisesta pyynnöstä. Jos kieltäydymme pyynnöstäsi, kerromme sinulle perusteet siihen.

  • Oikeus poistaa tiedot: sinulla on oikeus pyytää, että poistamme henkilötietosi tietyissä tilanteissa. Kun meillä on laillinen oikeus siihen, saatamme kieltäytyä tällaisesta pyynnöstä. Jos kieltäydymme pyynnöstäsi, kerromme sinulle perusteet siihen.

  • Oikeus rajoittaa tietojen käsittelyä: sinulla on oikeus pyytää, että rajoitamme henkilötietojesi käsittelyä tietyissä tilanteissa. Tämä tarkoittaa että voimme jatkaa tietojen säilyttämistä, mutta emme voi jatkaa tietojen käsittelemistä. Kun meillä on laillinen oikeus siihen, saatamme kieltäytyä tällaisesta pyynnöstä. Jos kieltäydymme pyynnöstäsi, kerromme sinulle perusteet siihen.

  • Oikeus vastustaa tietojen käsittelyä: tietyissä tilanteissa sinulla on oikeus vastustaa henkilötietojesi käsittelyä. Kun meillä on laillinen oikeus siihen, saatamme kieltäytyä tällaisesta pyynnöstä. Jos kieltäydymme pyynnöstäsi, kerromme sinulle perusteet siihen.

  • Oikeus siirtää tiedot järjestelmästä toiseen: yleisesti ottaen sinulla on oikeus siirtää henkilötietojasi käsittelijältä toiselle, kuitenkin sovellettavan lain määrittelemin rajoituksin. Henkilötiedot joita keräämme, ovat sidoksissa käyttäjien toimiin yritysasiakkaan nimissä, ja siksi kyseistä tietoa ei voida käyttäjän toimesta siirtää kolmannelle osapuolelle.

  • Oikeus tehdä valitus valvovalle viranomaiselle: sinulla on oikeus tehdä valitus oman valtiosi valvovalle viranomaiselle. Eestissä se on Eestin Tietosuoja Tarkastamo, yhteystiedot löydät verkkosivulta (https://www.aki.ee/en/contacts). Voit etsiä paikallisen valvontaviranomaisen yhteystiedot täältä https://edpb.europa.eu/about-edpb/board/members_en.

 11. MUUTOKSET

  Jos Markit muuttaa henkilötietojen käsittelyn luokkia tai käsittelyperusteita, Markit tekee vastaavat muutokset tähän tietosuojaselosteeseen ja tiedottaa asiakkaita, sekä myös käyttäjiä, kun se on mahdollista.

 12. LISÄOHJEITA

  Jos sinulla on kysymyksiä tai kommentteja koskien sitä miten keräämme, käytämme ja prosessoimme henkilötietoja, ota yhteyttä henkilötietojen käsittelyn koordinaattoriin: gdpr@markit.eu.