Privaatsuspõhimõtted

Versioon 1
Kehtiv alates 01.01.2021

 1. SISSEJUHTATUS

  Käesolevad privaatsuspõhimõtted esitatakse ettevõtte Markit Holding AS (Eesti) ja kõigi selle tütarettevõtete nimel (edaspidi “Markit”, “meie” või “me”), kes tegutsevad vastutava töötlejana.

  Privaatsuspõhimõtted kirjeldavad, kuidas me kogume, kasutame ja töötleme isikuandmeid andmesubjektidelt, kes on meie ärikliendid või on nendega seotud (edaspidi “teie”,“te” või “kasutajad”).

  Töötleme isikuandmeid kooskõlas kohaldatavate andmekaitse õigusaktidega, sh isikuandmete kaitse üldmääruse (määrus (EL) 2016/679) (edaspidi “GDPR”) ja muude kohaldatavate andmekaitse seadustega.

 2. MEIE TÖÖDELDAVAD ISIKUANDMED

  Kogume teie isikuandmed selleks, et täita äriklientide ees oma lepingust tulenevaid kohustusi. Lisaks võib meil olla seadusest tulenev kohustus jagada teie isikuandmeid avalike asutuste, näiteks maksumeti ja valitsusasutustega.

  Kogume teie kohta isikuandmeid järgmistest kategooriatest:

  • üldised isikuandmed (ees- ja perekonnanimi, suhtluskeel);

  • töösuhe või muud lepingulised üksikasjad (teie ametikoht meie ärikliendi juures ning ettevõtte kontaktandmed nagu telefoninumbrid ja e-posti aadressid);

  • teie kontoandmed meie veebipõhises IT toodete ostukeskkonnas (edaspidi Markiti süsteem) (kasutajanimed, sisselogimised, kasutaja tegevused, muud kasutajate vabatahtlikult antud andmed);

  • nõusolek (üksikasjad nõusoleku kohta, mille annate selleks, et saaksime teile turunduse eesmärgil teavet saata).

  Saame isikuandmeid teilt otse, kogudes muuhulgas andmeid teie tegevuse kohta Markiti süsteemis, või kaudselt ärikliendilt, keda esindate või kellega seotud olete.

 3. ISIKUANDMETE TÖÖTLEMISE EESMÄRGID

  Nõuetekohastel ning kohalike seaduste ja nõuetega kooskõlas olevatel juhtudel kogume kasutajate andmeid üldiselt järgmistel eesmärkidel:

  • et tagada lepingulise suhte täitmist äriklientide ees;

  • et saata kasutajatele uuendusi seoses tellimuste ja muude tehingute olekute või kasutaja või kliendi konto muudatustega;

  • et jälgida meie äriklientide lepinguliste kohustuste täitmist;

  • et saata kasutajate e-posti ja/või postiaadressile infomaterjale;

  • et saata soovitusi lahenduste või toodete kohta, mis oleksid Markiti arvates kliendile sobilikud või kasulikud;

  • et tagada meie kinnipidamist seadustest ja juhtida ettevõtte riske;

  • et tagada süsteemi vastupidavust ja parandada süsteemi funktsionaalsust;

  • et aidata meil vajadusel esitada, teostada või kaitsta oma õiguseid;

  • Markit võib kasutada seda teavet reitinguagentuuride või muude teabeallikatega konsulteerimiseks, et määrata kindlaks ärikliendile antava krediidi suurust.

 4. ÕIGUSLIK ALUS ISIKUANDMETE TÖÖTLEMISELE

  On mitmeid erinevaid olukordi, kus Markitil on õiguslik alus kasutajate isikuandmete töötlemiseks. Need olukorrad on järgmised:

  • meie õiguslike kohustuste täitmine (isikuandmete kaitse üldmääruse artikli 6 lõike 1 punkt c);

  • meie õiguslikest huvidest lähtuv töötlemine (isikuandmete kaitse üldmääruse artikli 6 lõike 1 punkt f), peamiselt kui:

   • töötlemine on vajalik meie äriklientidega sõlmitud lepingu täitmiseks;

   • peame tegema müügieelseid ja -järgseid toiminguid, et oma ärikliendiga suhelda;

   • meil on vaja parandada oma klienditeenindust ja süsteemi vastupidavust.

 5. ANDMESUBJEKTIDEST ÄRIKLIENDID

  Juhtudel, kus kohaldatavate seaduste kohaselt koheldakse äriklienti andmesubjektina, kehtib lisaks järgnev:

  • teie kohta võidakse koguda järgmisi isikuandmeid:

   tellimise, tarne ja arve andmed (tellimuse ja kohaletoimetamise üksikasjad, käibemaksukohustuslase number, rahalised ja maksualased tasumised);

  • teie isikuandmeid võidakse töödelda isikuandmete kaitse üldmääruse artikli 6 lõike 1 punkti b alusel, et tagada meie lepingulise suhte täitmist.
 6. VEEBILEHE KASUTAMINEE

  Markit kasutab oma teenuse ja kasutajakogemuse parandamiseks ning veebilehe kasutuse analüüsimiseks küpsiseid. Küpsiseid ei tohi kasutada kasutaja tuvastamiseks, ent need võivad muu teabega kombineeritult kasutajale otseselt või kaudselt viidata. Neil juhtudel võidakse küpsiseid käsitleda isikuandmetena. Küpsised salvestatakse kasutaja arvutisse ja edastatakse sealt Markiti veebilehele. Kasutaja saab küpsiste edastamise välja lülitada või seda piirata oma veebilehitseja sätteid muutes. Selle tulemusena ei pruugi ta aga saada Markiti süsteemi täielikult kasutada. Rohkem teavet leiate meie küpsiste kasutamise põhimõtetest.

 7. ISIKUANDMETE JAGAMINE

  Käesolevates põhimõtetes kirjeldatud eesmärkide täitmiseks võidakse teie isikuandmeid edastada järgmistele vastuvõtjatele:

  • Markiti kontserni ettevõtete vahel ja nende siseselt;

  • hulgimüüjatele ja transporditeenuse osutajatele;

  • pilvepõhise hoiuteenuse osutajatele ja

  • to muudele kolmandatele isikutele (nt maksu-, auditi- ja muudele ametitele, kolmandast isikust teenuseosutajatele, nt raamatupidamis- ja juriidiliste teenuste osutajatele, kindlustusettevõtetele ning muudele erialastele nõuandjatele ja ärikonsultantidele).

 8. EDASTAMINE VÄLJAPOOLE EUROOPA MAJANDUSPIIRKONDA

  Edastame andmeid väljapoole Euroopa Majanduspiirkonda (EMP, st Euroopa Liidu liikmesriigid ning lisaks Norra, Island ja Liechtenstein) üksnes andmekaitse seadustega lubatud juhtudel. Selline edastamine võib põhineda Euroopa Komisjoni langetatud kaitse piisavuse otsusel või ELi lepingu tüüptingimustel ning anname teile koopia rakendatavatest nõuetekohastest kaitsemeetmetest, kui meiega ühendust võtate.

 9. ISIKUANDMETE SÄILITAMINE

  Harilikult töötleme kasutajate isikuandmeid kliendiga sõlmitud lepingulise suhte jooksul ning säilitame neid seejärel kuni 10 aastat pärast Markiti ja kliendi vahelise lepingu lõppemist. Võime sellele teha erandeid juhtudel, kus andmete säilitamine on pikema perioodi vältel õigustatud või seadusega nõutud.

  Kui leiame, et meil ei ole enam vaja kasutaja isikuandmeid säilitada, kustutame need Markiti süsteemidest või muudame anonüümseks.

 10. KASUTAJA ÕIGUSED

  Teil on seoses meie töödeldavate isikuandmetega mitmeid õigusi, mis on sätestatud järgnevalt:

  • Õigus taotleda juurdepääsu: võite küsida meilt ükskõik mis ajal kinnitust andmete kohta, mida teiega seoses töötleme. Kui soovite selle teabe kohta rohkem kui ühte koopiat, võime küsida mõistlikku haldustasu. Seadusega lubatud juhtudel võime sellest taotlusest keelduda. Kui taotlusest keeldume, ütleme keeldumise põhjuse.

  • Õigus parandamisele: võite paluda meil parandada oma poolikud või valed isikuandmed, mida teie kohta töötleme. Kui oleme jaganud neid andmeid kolmandate isikutega, teavitame neid parandamisest, välja arvatud juhul kui see on võimatu või nõuab ebaproportsionaalseid jõupingutusi. Seadusega lubatud juhtudel võime sellest taotlusest keelduda. Kui taotlusest keeldume, ütleme keeldumise põhjuse.

  • Õigus kustutamisele: teil on õigus teatud tingimustel nõuda, et teie isikuandmed kustutatakse. Seadusega lubatud juhtudel võime sellest taotlusest keelduda. Kui taotlusest keeldume, ütleme keeldumise põhjuse.

  • Õigus töötlemise piiramisele: teil on õigus teatud tingimustel nõuda, et teie isikuandmete töötlemist piiraksime. See tähendab, et võime üksnes jätkata andmete hoiustamisega ning ei tohi neid edasi töödelda. Seadusega lubatud juhtudel võime sellest taotlusest keelduda. Kui taotlusest keeldume, ütleme keeldumise põhjuse.

  • Õigus esitada vastuväide: teatud juhtudel on teil õigus esitada vastuväide oma andmete töötlemisele. Seadusega lubatud juhtudel võime sellest taotlusest keelduda. Kui taotlusest keeldume, ütleme keeldumise põhjuse.

  • Õigus andmete ülekantavusele: üldiselt on teil õigus oma isikuandmeid vastutavate töötlejate vahel üle kanda, millele võivad kehtida teatavad kohaldatavast seadusest tulenevad piirangud. Meie kogutavad isikuandmed on seotud kasutaja tegevusega meie ärikliendi nimel ning seega ei saa kasutaja neid andmeid kolmandale isikule üle kanda.

  • Õigus esitada kaebus järelevalveasutusele: teil on õigus esitada kaebus oma riigi järelevalveasutusele. Eestis on see Andmekaitse Inspektsioon, vt kontaktandmeid veebilehelt (https://www.aki.ee/en/contacts). Oma kohaliku järelevalveasutuse kontaktandmed leiate aadressilt https://edpb.europa.eu/about-edpb/board/members_en.

 11. MUUDATUSED

  Kui Markit muudab töödeldavate isikuandmete kategooriaid või andmetöötluse eesmärke, teeb Markit käesolevates põhimõtetes vastavad muudatused ning teavitab võimalusel oma kliente ja kasutajaid.

 12. EDASINE TUGI

  Kui teil on isikuandmete kasutamise ja töötlemise kohta küsimusi või kommentaare, võtke ühendust meie andmekaitse koordinaatoriga aadressil gdpr@markit.eu.