Podmienky služby Markit

Verzia 1
Platné od 1. 1. 2021

Markit System je jednoduchý a transparentný nástroj pre nákup IT. Markit System umožňuje zákazníkom nakupovať cez internet prostredníctvom webstránky www.markit.eu, ako aj prostredníctvom systémovej funkcie punch-out.

 1. Všeobecné. Tieto všeobecné podmienky využívania služby Markit (“Podmienky”) upravujú akékoľvek použitie Markit System a vzťahujú sa na všetky objednávky zadané prostredníctvom Markit System.

 2. Definície. V týchto Podmienkach:

  • Zákazník je právnická osoba, ktorá zaregistrovala svoj účet s cieľom používania Markit System a zadáva objednávky na nákup výrobkov prostredníctvom Markit System
  • Markit je spoločnosť , materská firma, prevádzkovateľ Markit System;
  • Produkty sú produkty alebo položky, ktoré si Zákazník objedná prostredníctvom Markit System;
  • Lokálny Subjekt Markit je právnická osoba, ktorá patrí do rovnakej skupiny spoločností ako Markit a ktorá je jednou zo strán transakcie predaja produktov objednaných Zákazníkom, meno a kontaktné údaje Lokálneho subjektu Markit sú uvedené na webovej stránke markit.eu v závislosti od výberu lokality Zákazníkom;
  • Distribútor je treťou stranou - dodávateľom alebo predajcom Produktov, ktorý je spolupracujúcim partnerom Lokálneho Subjektu Markit alebo spoločnosti Markit;
  • OEM je pôvodný výrobca Produktov, ktorý nie je Distribútor, Lokálny Subjekt Markit alebo spoločnosť Markit.

 3. Registrácia. Markit System je ponúkaný iba právnickým osobám. Pre vytváranie objednávok v Markit System je nutná registrácia. Pri vytváraní účtu v Markit System musí Zákazník poskytnúť presné, úplné a aktualizované informácie. Zákazník je zodpovedný za aktualizáciu svojich údajov v Markit System, akékoľvek informácie alebo oznámenia zaslané spoločnosťou Markit alebo Lokálnym Subjektom Markit sa považujú za prijaté Zákazníkom, ak spoločnosť Markit zaslala tieto oznámenia alebo informácie na kontaktné údaje uvedené Zákazníkom v Markit System.

 4. Užívatelia. Zákazník určí užívateľov, ktorí majú právo zadávať objednávky prostredníctvom Markit System v mene Zákazníka (Užívateľov). Užívatelia s administrátorskými právami majú právo autorizovať ostatných Užívateľov, aby zadávali objednávky v mene Zákazníka. Zákazník nesie plnú zodpovednosť voči Lokálnemu Subjektu Markit za všetky objednávky zadané ktorýmkoľvek Užívateľom Zákazníka. Zákazník musí zabezpečiť, aby jeho Užívatelia zachovávali mlčanlivosť o heslách. Zákazník musí zabezpečiť, aby informácie o jeho Užívateľoch boli stále aktuálne, vrátane situácie, že Užívatelia, ktorí už nie sú oprávnení zadávať objednávky v mene Zákazníka, sú odstránení z Markit System, a to vykonaním príslušných zmien v Markit System alebo informovaním oddelenia Podpory zákazníkom.

 5. Používanie Markit System. Spoločnosť Markit a Lokálny Subjekt Markit udeľujú Zákazníkovi (a jeho Užívateľom) právo na prístup a používanie Markit System. Takéto prístupové právo a jeho používanie je neexkluzívne a neprenosné. Lokálny Subjekt Markit a spoločnosť Markit sa zriekajú akýchkoľvek záruk, vyjadrených alebo predpokladaných, v súvislosti s prevádzkou Markit System, ktoré sú poskytované Zákazníkovi na základe predpokladanej pravdepodobnosti. Lokálny Subjekt Markit a Markit vynaložia maximálne úsilie na to, aby Zákazníkovi poskytli Markit System, ktorý je v najvyššej kvalite, bezpečnosti a zabezpečení, avšak Lokálny Subjekt Markit a Markit neposkytujú žiadnu záruku, že prístup a fungovanie Markit System bude neprerušované, aktuálne alebo bez chýb.

 6. Markit System katalóg. Produkty a položky, ktoré si Zákazník môže objednať, sú zahrnuté v katalógu Markit System. Ceny produktov uvedené v katalógu Markit System sú uvedené v lokálnej mene Zákazníka a sú orientačnými cenami. Spoločnosť Markit môže tieto ceny kedykoľvek zmeniť. Všetky produktové obrázky slúžia iba na ilustráciu a môžu sa líšiť od skutočných dodaných Produktov. Zákazník si je vedomý, že spoločnosť Markit alebo Lokálny Subjekt Markit nemajú na sklade žiadne produkty ani položky, ktoré sú uvedené v katalógu Markit System.

 7. Objednávanie. Užívatelia Zákazníka môžu v mene Zákazníka zadávať objednávky na nákup Produktov prostredníctvom Markit System. Akékoľvek objednávky zadané Užívateľmi prostredníctvom Markit System sa považujú za objednávky Zákazníka. Zmluva o kúpe Produktov vrátane dohody o cene a dodaní sa uzatvára, keď Lokálny Subjekt Markit objednávku prijme, a to zaslaním e-mailu s potvrdením objednávky Zákazníkovi. Zrušenie objednávok je možné až do momentu odoslania potvrdenia Lokálnym Subjektom Markit.

  Lokálny Subjekt Markit má právo nepotvrdiť objednávky zaslané Zákazníkom a právo kedykoľvek objednávku zrušiť, ak na to existujú platné dôvody. Lokálny Subjekt Markit je oprávnený zrušiť akékoľvek predajné transakcie (potvrdené objednávky), ak sa v Markit System vyskytla chyba pri oceňovaní, z ktorých vychádzala objednávka Zákazníka (napr. zobrazená cena je neprimerane nižšia ako priemerná trhová cena), Produkt už nie je k dispozícii alebo kvôli chybám v popisoch Produktu.

 8. Zálohová platba. Pokiaľ nie je dohodnuté inak, štandardnou metódou platby bude zálohová platba na základe zálohovej faktúry, ktorú Lokálny Subjekt Markit poskytne spolu s potvrdením objednávky. Objednané Produkty nebudú odoslané pred prijatím celej sumy zálohovej platby. Pokiaľ nie je uvedené inak na zálohovej faktúre alebo v priebehu procesu objednávania, neuhradenie objednaných produktov do 30 (tridsiatich) dní od dátumu vystavenia zálohovej faktúry Lokálnym Subjektom Markit, vedie k automatickému zrušeniu objednávky a príslušnej predajnej transakcie.

 9. Úverový limit. Zákazníci môžu požiadať o úverový limit vyplnením Formulára Žiadosti o úver. V prípade, že nebude možné úverový limit schváliť, Zákazník bude o rozhodnutí Lokálneho Subjektu Markit vždy informovaný. Úverový limit predstavuje možnú celkovú sumu dlhov Zákazníka voči Poskytovateľovi Služieb. Výška dostupného úverového limitu sa vypočíta odpočítaním otvorených objednávok a nezaplatených splatných faktúr zo schválenej výšky úverového limitu. Sumu celkového schváleného úverového limitu, ako aj dostupný úverový limit, si zákazník môže prezrieť v časti „Informácie o zákazníkovi“ v Markit System. Dostupný úverový limit zabezpečí, že potvrdená objednávka bude spracovaná okamžite a objednané Produkty budú odoslané pred zaplatením príslušnej faktúry. Lokálny Subjekt Markit môže požadovať zálohu, ak objednávka zadaná Zákazníkom prekročí dostupný úverový limit a pozastaví spracovanie objednávky až do prijatia takejto platby alebo obnovenia dostupného úverového limitu.

 10. Platby. Zákazník je povinný uhradiť faktúry do 7 kalendárnych dní od dátumu vystavenia, pokiaľ nie je na faktúre uvedené inak. Ak Zákazník nezaplatí faktúru do dátumu splatnosti, môže Lokálny Subjekt Markit požadovať od Zákazníka úrok z omeškania za každý deň omeškania vo výške 0,05 % až do úplného splatenia.

 11. Cenový model. Všeobecný cenový model používaný Lokálnym Subjektom Markit je predvolený trhový model, v ktorom Lokálny Subjekt Markit pripočíta miernu maržu k najlepším dostupným distribučným cenám. Doprava a všetky ostatné poplatky sú už zahrnuté v cene uvedenej v Markit System, s výnimkou manipulačného poplatku pri malých objednávkach. V prípade samostatnej dohody existujú aj ďalšie možnosti:

  Otvorená marža - predstavuje transakčný poplatok za každý nákup, ktorý je dohodnutý a fixný. Zákazník je schopný rozlíšiť rozdiel medzi cenou Produktu od výberu Distribútorov a servisného poplatku účtovaného Lokálnym Subjektom Markit;

  Markit FIX - za určitý mesačný poplatok môže Zákazník uskutočňovať všetky nákupy s Distribútorskými cenami, ktoré zahŕňajú aj doručenie.

 12. Doprava a doručenie. Pokiaľ nie je dohodnuté inak, objednané Produkty budú expedované potom, čo Lokálny Subjekt Markit prijal úplnú a kompletnú platbu od Zákazníka. V závislosti od cenového modelu sa môžu účtovať náklady na dopravu a balenie, tieto informácie sa zobrazia počas procesu objednávania.

  Odhadovaný termín dodania sa počíta počas procesu objednávania a zobrazuje sa pri prehľadávaní produktov v katalógu Markit System. Odhadované termíny dodania sú k nahliadnutiu počas procesu kontroly objednávky a tiež v e-maile s potvrdením objednávky.

  Výrobky sa dodávajú systémom door-to-door (priame doručenie) priamo zo zásob Distribútora v spolupráci s kuriérmi tretích strán alebo inými prostriedkami.

  Vlastnícke právo k Produktom prechádza z Lokálneho Subjektu Markit na Zákazníka pri doručení za predpokladu, že Lokálny Subjekt Markit prijal platbu za Produkty v plnej výške. Lokálny Subjekt Markit si vyhradzuje vlastnícke právo k dodaným Produktom, až kým nebudú Produkty úplne uhradené.

  Riziko náhodného zničenia produktov prechádza z Lokálneho Subjektu Markit na Zákazníka pri dodávke alebo od momentu, keď sú Produkty prevedené do vlastníctva osoby určenej Zákazníkom.

 13. Kontrola pri doručení a reklamácie. Zákazník je povinný skontrolovať dodané Produkty pri ich doručení. Akékoľvek reklamácie, že dodávané Produkty nespĺňajú požiadavky na množstvo a akékoľvek reklamácie viditeľných poškodení produktov alebo ich obalov, musia byť uplatnené okamžite pri ich doručení a príslušné vyhlásenie musí byť zaznamenané na prepravnom liste Produktov alebo na dokumente pre doručenie a príjem Produktov.

  Ak Zákazník tvrdí, že objednané Produkty sú chybné alebo poškodené, má právo podať príslušnú odôvodnenú reklamáciu u Lokálneho Subjektu Markit do 5 (piatich) pracovných dní od okamihu zistenia akýchkoľvek vád, najneskôr však do 30 dní od doručenia príslušných Produktov, pokiaľ OEM alebo Distribútor neurčí kratšie obdobie. Lokálny Subjekt Markit je povinný skontrolovať, či je reklamácia opodstatnená do 4 (štyroch) pracovných dní od okamihu prijatia reklamácie, a ak áno, okamžite vykonať opatrenia na odstránenie týchto nedostatkovs.

 14. Reklamácie a vrátenie tovaru. Vrátenie tovaru bude riešené individuálne pre každého zákazníka Lokálneho Subjektu Markit. Zákazník nemá nárok na vrátenie bezchybných Produktov bez predchádzajúceho súhlasu Lokálneho Subjektu Markit. Vrátenie Produktov nie je možné v prípadoch, keď sa výroba alebo montáž Produktov uskutočnila podľa osobitných požiadaviek Zákazníka. Produkty, ktoré sa majú vrátiť, musia byť v pôvodnom obale a neotvorené. V závislosti od povahy a ceny Produktu a od príslušných dohôd s Distribútormi alebo OEM, môžu sa účtovať poplatky až do výšky 75 % z ceny Produktu. Prepravné náklady za vrátené Produkty sú hradené Zákazníkom.

  Lokálny Subjekt Markit vynaloží primerané úsilie a bude úzko spolupracovať aj so Zákazníkom, Distribútorom alebo OEM s cieľom zabezpečiť spravodlivé a uspokojivé vyriešenie každej jednotlivej reklamovanej transakcie.

 15. Neprenosnosť práv duševného vlastníctva. Pokiaľ nie je výslovne dohodnuté inak, všetky práva duševného vlastníctva patriace alebo vyvinuté určitou stranou, spolu s akýmikoľvek úpravami, vývojom alebo derivátmi niektorej zo strán, zostanú jej vlastníctvom. Pokiaľ akékoľvek Produkty dodané Lokálnym Subjektom Markit Zákazníkovi obsahujú akýkoľvek zabudovaný softvér, firmvér alebo iný softvérový kód, uplatňujú sa príslušné licenčné podmienky OEM.

 16. Možnosti Služieb podpory zákazníkom. Podpora zákazníkom bude poskytovaná Lokálnym Subjektom Markit nasledovne:

  Online Live Chat po kliknutí na https://www.markit.eu/:

  K dispozícii: počas pracovných dní medzi 09:00 - 17:00 miestneho času (Portugalsko / Spojené kráľovstvo 07:00 - 16:00 miestneho času; Severná Amerika 12:00 - 20:00 CET).

  V prípade nadmerného záujmu volajúcich alebo akýchkoľvek iných problémov, otázky položené cez Live Chat budú zodpovedané do 1 pracovného dňa prostredníctvom e-mailovej odpovede.

  E-mailová podpora – emailová adresa Podpory zákazníkom na strane Lokálneho Subjektu Markit je uvedená na https://www.markit.eu/:

  Doba odpovede: 1 pracovný deň.

  Telefonická podpora – telefónne číslo podpory Zákazníkom na Lokálny Subjekt Markit je uvedené na https://www.markit.eu/:

  Doba odpovede: Okamžite, pokiaľ linky nie sú obsadené;

  K dispozícii: počas pracovných dní medzi 09:00 - 17:00 miestneho času (Portugalsko / Spojené kráľovstvo 07:00 - 16:00 miestneho času; Severná Amerika 12:00 - 20:00 CET).

 17. Zodpovednosť. V rozsahu povolenom zákonom, Markit alebo Lokálny Subjekt Markit nezodpovedá za ušlý zisk, príjmy, straty vo výrobe, straty údajov alebo akékoľvek iné škody priamo alebo nepriamo vzťahujúce sa na Zákazníka alebo inú osobu.

  V súvislosti s predajnými transakciami je celková zodpovednosť Lokálneho Subjektu Markit obmedzená na sumu, ktorú Zákazník skutočne zaplatil za Produkty, ktorých sa táto reklamácia týka.

 18. Záruka predaja, záručná doba. Ak má Produkt záruku predaja alebo garanciu záručnej doby od Distribútora alebo OEM, bude táto poskytnutá Zákazníkovi podľa podmienok Distribútora alebo OEM. Lokálny Subjekt Markit poskytne Zákazníkovi podporu pri vybavovaní / sprostredkovaní nárokov na záruku voči Distribútorom a OEM, predovšetkým sprostredkovaním a následným sledovaním akýchkoľvek nárokov v záručnej dobe, ktoré má Zákazník voči Distribútorom / OEM. Všetky reklamácie v záručnej dobe voči Distribútorom / OEM, ktoré si Zákazník želá, aby Lokálny Subjekt Markit riešil alebo sprostredkoval, musia byť podané prostredníctvom Markit System. Záručné opravy sú vykonávané servisnými strediskami certifikovanými OEM lokálne aj globálne podľa podmienok stanovených OEM a / alebo Distribútormi. Lokálny Subjekt Markit alebo Markit ako subjekty neposkytujú na Produkty žiadnu záručnú dobu a ani inú dobrovoľnú záruku.

 19. Osobné údaje. Lokálny Subjekt Markit a Markit zhromažďujú a spracúvajú určité osobné údaje v súlade s platnými právnymi predpismi o ochrane údajov. Zákazník alebo Užívatelia musia poskytnúť určité informácie umožňujúce identifikáciu osôb, aby mohli zaregistrovať účet a následne používať Markit System. Zákazník potvrdzuje, že má potrebné práva na zverejnenie, prenos a spracovanie osobných údajov na registráciu účtu a používanie Markit System. Viac informácií o spôsobe zhromažďovania, ukladania a spracovania osobných údajov Lokálnym Subjektom Markit a spoločnosťou Markit nájdete v našich Zásadách ochrany osobných údajov.

 20. Zachovanie mlčanlivosti. Pokiaľ právne predpisy alebo účely stanovené na vykonávanie a uvedenie do praxe týchto Podmienok nestanovujú inak, Lokálny Subjekt Markit, Markit a Zákazník nesmú poskytnúť žiadnej tretej strane žiadne informácie týkajúce sa obchodných aktivít alebo plánov druhej strany, ktoré nie sú verejnosti známe a ktoré sa všeobecne považujú za obchodné tajomstvo. Zákazník je povinný zabezpečiť, aby jeho zástupcovia, zamestnanci a Užívatelia, ktorí majú prístup k dôverným informáciám, boli informovaní o povinnosti mlčanlivosti a aby sa na nich vzťahovala povinnosť zachovania mlčanlivosti podobná povinnosti mlčanlivosti uvedenej v týchto podmienkach.

 21. Právo na zmenu a doplnenie Podmienok. Markit a Lokálny Subjekt Markit si vyhradzujú právo na vykonanie zmien v týchto Podmienkach, najmä ak sú potrebné zmeny a doplnenia, aby boli dodržané zákonné požiadavky alebo aby odrážali zmeny v ponuke služieb spoločnosti Markit alebo jej obchodnom modeli. Spoločnosť Markit alebo Lokálny Subjekt Markit poskytnú Zákazníkovi informáciu o takejto zmene v dostatočnej lehote vopred. Ak Zákazník nesúhlasí s týmito zmenami, môže prísť k ukončeniu používania Markit System. Zmeny Podmienok sa vzťahujú na všetky objednávky, ktoré boli odoslané Predajcovi po vykonaní zmien a nahlásené Zákazníkovi alebo Administrátorovi.

 22. Vyššia moc. Markit, Lokálny Subjekt Markit a Zákazník nezodpovedajú za nesplnenie alebo neprimerané splnenie zmluvných záväzkov, ak je to spôsobené vyššou mocou. Vyššia moc sú okolnosti, ktoré sú mimo kontroly zmluvnej strany a od ktorých sa nemohlo v čase uzavretia zmluvy primerane očakávať, že ich bude treba brať do úvahy ako prekážky alebo ich dôsledky, ktorým sa strana mohla vyhnúť, alebo ich prekonať. Vyššia moc nezbavuje zmluvnú stranu zodpovednosti za platby a úroky z omeškania.

 23. Rozhodné právo. Tieto Podmienky sa riadia zákonmi krajiny, v ktorej je Lokálny Subjekt Markit registrovaný. Dohovor OSN o zmluvách o medzinárodnom predaji tovaru sa v tomto prípade neuplatňuje.

 24. Riešenie sporov. Všetky spory, rozdiely alebo nároky či reklamácie, ktoré vzniknú na základe týchto Podmienok alebo v súvislosti s nimi, týkajú sa akýchkoľvek objednávok alebo príslušných predajných transakcií, ktoré sa riadia týmito Podmienkami, budú právoplatne vyriešené súdom v sídle Lokálneho Subjektu Markit.

 25. Záverečné ustanovenia. Tieto Podmienky spolu s príslušnými obchodnými transakciami tvoria úplnú dohodu medzi Zákazníkom a Lokálnym Subjektom Markit v súvislosti s predmetom týchto obchodných Podmienok a príslušnou obchodnou transakciou a riadia alebo nahrádzajú všetky predchádzajúce písomné alebo ústne dohody, ktoré sa vzťahujú na predmet zmluvy či príslušnú predajnú transakciu.

  Zákazník nemôže postúpiť žiadne práva alebo povinnosti vyplývajúce z týchto Podmienok na tretiu osobu či stranu bez predchádzajúceho súhlasu Lokálneho Subjektu Markit. Lokálny Subjekt Markit je oprávnený vybaviť pohľadávky týkajúce sa nezaplatenia alebo neoprávneného vyplatenia pohľadávok inštitúciám zodpovedným za vymáhanie pohľadávok a postúpiť aj platobné pohľadávky za účelom faktoringu.