Zásady ochrany osobných údajov

Version 1
Platné od 1. 1. 2021

 1. ÚVODNÉ USTANOVENIA

  Táto politika ochrany osobných údajov sa realizuje v mene spoločnosti Markit Holding AS (Estónsko) a všetkých jej dcérskych spoločností (ďalej len “Markit” alebo“my”), ktorí sú považovaní za správcov údajov.

  Táto politika ochrany osobných údajov popisuje, ako zhromažďujeme, používame a spracúvame osobné údaje dotknutých osôb zastupujúcich alebo spojených s našimi obchodnými zákazníkmi (ďalej len “vy” alebo “užívatelia”).

  Osobné údaje spracúvame v súlade s platnými právnymi predpismi o ochrane údajov vrátane Všeobecného nariadenia o ochrane údajov (nariadenie (EÚ) 2016/679) (ďalej len „GDPR“) a všetkých ďalších platných právnych predpisov o ochrane osobných údajov.

 2. AKÉ OSOBNÉ ÚDAJE SPRACÚVAME

  Zbierame vaše osobné údaje, aby sme mohli splniť povinnosti vyplývajúce zo zmluvných vzťahov s našimi obchodnými zákazníkmi. Môžeme mať tiež zákonnú povinnosť spracovať a zdieľať vaše osobné údaje s orgánmi verejnej správy, ako sú daňové a štátne orgány.

  Zbierame o vás nasledujúce kategórie osobných údajov:

  • všeobecné osobné údaje (meno a priezvisko, komunikačný jazyk);

  • údaje o zamestnaní alebo iné zmluvné údaje (vaša pozícia u nášho obchodného zákazníka a obchodné kontaktné údaje, ako sú telefónne čísla a e-mailové adresy);

  • podrobnosti o vašom účte v našom internetovom systéme obstarávania IT vybavenia (ďalej len „Markit System“) (používateľské mená, prihlasovacie údaje, aktivitu užívateľov, ďalšie údaje poskytnuté dobrovoľne užívateľmi);

  • súhlas (podrobnosti o udelení súhlasu s odoslaním vašich obchodných informácií na marketingové účely).

  Vaše osobné údaje získavame priamo od vás, vrátane zhromažďovania údajov prostredníctvom vašej činnosti v Markit System alebo nepriamo od obchodného zákazníka, ktorého zastupujete alebo s ktorým ste spojení.

 3. ÚČELY SPRACOVANIA OSOBNÝCH ÚDAJOV

  Tam, kde je to vhodné a v súlade s miestnymi zákonmi a požiadavkami, všeobecne používame osobné údaje užívateľa nasledovne:

  • pre zabezpečenie plnenia nášho zmluvného vzťahu s našimi obchodnými zákazníkmi;

  • zasielanie aktualizácií týkajúcich sa stavu objednávok a akýchkoľvek ďalších transakcií alebo relevantných zmien v účtoch užívateľa alebo zákazníka;

  • monitoring plnenia zmluvných záväzkov našich obchodných zákazníkov;

  • zasielanie informačných materiálov do e-mailov a / alebo na poštové adresy užívateľov;

  • odporúčania riešení alebo ponuky produktov, o ktorých sa Markit domnieva, že by boli pre zákazníka vhodné alebo prospešné;

  • zabezpečenie dodržiavania zákonov a manažment rizík v podnikaní;

  • zabezpečenie odolnosti systému a zlepšenie jeho vlastností;

  • v prípade potreby ako pomoc pri zisťovaní, vykonávaní alebo obhajovaní právnych nárokov;

  • spoločnosť Markit môže tieto informácie použiť na konzultáciu s ratingovými úverovými agentúrami alebo inými informačnými zdrojmi na určenie výšky úveru, ktorý sa má udeliť a pripísať nášmu obchodnému zákazníkovi.

 4. PRÁVNY ZÁKLAD PRE SPRACOVANIE OSOBNÝCH ÚDAJOV

  Existuje niekoľko rôznych spôsobov, ako môže spoločnosť Markit zákonne spracovať osobné údaje užívateľov. Vo všeobecnosti ide o nasledovné spôsoby:

  • plnenie našich zákonných povinnosti (podľa článku 6 ods. 1 písm. c) GDPR);

  • spracovanie je v našich oprávnených záujmoch (podľa článku 6 ods. 1 písm. f) GDPR), najmä ak:

   • spracovanie je nevyhnutné na splnenie dohodnutých podmienok a zmlúv s našimi obchodnými zákazníkmi;

   • potrebujeme vykonávať predpredajné a popredajné činnosti, aby sme mohli komunikovať s našim obchodným zákazníkom;

   • potrebujeme zlepšiť služby zákazníkom a odolnosť systému.

 5. OBCHODNÍ ZÁKAZNÍCI PODLIEHAJÚCI ĎALŠIEMU ZÍSKAVANIU ÚDAJOV

  Ak sa podľa platných zákonov náš obchodný zákazník považuje za dotknutú osobu, uplatňujú sa a vyžadujú tieto dodatočné informácie:

  • môžeme o vás zhromažďovať nasledovné osobné údaje:

   údaje o objednávkach, dodaní tovaru a fakturácii (údaje o objednávke a dodaní, daňové identifikačné číslo, finančné a daňové vyrovnanie);

  • - spracovanie vašich osobných údajov môže byť vykonávané v súlade s článkom 6 ods. 1 písm. b) GDPR - s cieľom zabezpečiť splnenie nášho zmluvného vzťahu.
 6. VYUŽÍVANIE WEBSTRÁNKY

  Spoločnosť Markit používa súbory cookies na zlepšenie služieb a komfortu užívateľov a na analýzu spôsobu používania našich webových stránok. Cookies nemôžu byť použité samostatne na identifikáciu užívateľa, ale môžu byť spojené priamo alebo nepriamo v kombinácii s inými informáciami. V týchto prípadoch sa môžu cookies považovať za osobné údaje. Súbory cookies sa ukladajú v počítači užívateľa a odtiaľ sa prenášajú na webstránku spoločnosti Markit. Užívateľ môže deaktivovať alebo obmedziť prenos cookies zmenou nastavení v internetovom prehliadači. Môže to však viesť k situácii, že nebudete môcť plne využívať funkcie Markit System. Viac informácií nájdete v našich Pravidlách používania súborov cookies.

 7. ZDIEĽANIE OSOBNÝCH ÚDAJOV

  Aby sme mohli splniť účely uvedené v tomto dokumente, môžeme vaše osobné údaje preniesť na nasledovných príjemcov:

  • medzi subjektmi skupiny Markit a v rámci nich;

  • distribútorom a poskytovateľom prepravných služieb;

  • poskytovateľom úložísk typu cloud; a

  • iným tretím stranám (napríklad daňovým, audítorským a iným orgánom, tretím stranám - poskytovateľom služieb, napr. poskytovateľom účtovných a právnych služieb, IT konzultantom, poisťovacím spoločnostiam a iným odborným poradcom a obchodným konzultantom).

 8. PREVOD DÁT MIMO EHP

  Údaje prenášame mimo Európskeho hospodárskeho priestoru (EHP, t. j. členské štáty Európskej únie, spolu s Nórskom, Islandom a Lichtenštajnskom), iba ak sú v súlade s právnymi predpismi o ochrane údajov. Takéto prevody môžu byť založené na rozhodnutiach o adekvátnosti vydaných Európskou komisiou alebo na základe štandardných zmluvných ustanovení EÚ a vy máte právo získať kópiu uplatnených vhodných záruk tým, že nás budete kontaktovať.

 9. UKLADANIE OSOBNÝCH ÚDAJOV

  Doba uchovávania osobných údajov je rôzna v závislosti od účelu a využitia poskytnutých údajov. Spravidla spracúvame osobné údaje užívateľov v priebehu zmluvného vzťahu so zákazníkom, a potom ich uchovávame po dobu až 10 rokov po ukončení zmluvy medzi spoločnosťou Markit a zákazníkom. Sme schopní urobiť výnimky, ak existuje dôvod na uchovávanie údajov na dlhšie obdobie alebo ak si to vyžaduje zákon.

  Uchovávanie určitých typov údajov počas určeného obdobia nariaďujú právne predpisy. V ostatných prípadoch ich nebudeme uchovávať dlhšie, ako je nevyhnutné na účely, na ktoré boli poskytnuté. Keď zistíme, že už nemusíme uchovávať osobné údaje užívateľa, vymažeme ich alebo anonymizujeme z Markit systémov.

 10. PRÁVA POUŽÍVATEĽA

  Vo vzťahu k vašim osobným údajom, ktoré o vás spracúvame, máte rôzne práva, ktoré sú definované nasledovne:

  • Právo požiadať o prístup k údajom: môžete nás kedykoľvek požiadať, aby sme potvrdili, aké informácie o vás spracúvame. Ak požadujete ďalšie kópie týchto informácií, môžeme vám účtovať primerané administratívne náklady. Ak nám to zákon umožňuje, môžeme takúto žiadosť odmietnuť. Ak túto žiadosť odmietneme, uvedieme dôvody, prečo sme tak urobili.

  • Právo na opravu: môžete požiadať o opravu akýchkoľvek nepresných alebo neúplných osobných údajov, ktoré o vašej osobe spracúvame. Ak sme tieto osobné údaje zdieľali s tretími stranami, informujeme ich takisto o oprave, výnimkou sú prípady, ak to nie je možné alebo pokiaľ si to vyžaduje neprimerané úsilie. Ak je to zo zákona povolené, môžeme takúto žiadosť odmietnuť. Ak túto žiadosť odmietneme, uvedieme dôvody, prečo sme tak urobili.

  • Právo na výmaz:máte právo požiadať, aby sme za určitých okolností vymazali vaše osobné údaje. Ak nám to zákon umožňuje, môžeme takúto žiadosť odmietnuť. Ak túto žiadosť odmietneme, uvedieme dôvody, prečo sme tak urobili.

  • Právo na obmedzenie spracovania údajov: máte právo požiadať, aby sme za určitých okolností obmedzili spracovanie vašich osobných údajov. To znamená, že údaje môžeme aj naďalej uchovávať, ale nebudeme môcť vykonávať žiadne ďalšie činnosti či ich spracovanie. Ak nám to zákon umožňuje, môžeme takúto žiadosť odmietnuť. Ak túto žiadosť odmietneme, uvedieme dôvody, prečo sme tak urobili.

  • Právo namietať: za určitých okolností máte právo namietať proti spracovaniu vašich osobných údajov. Ak nám to zákon umožňuje, môžeme takúto žiadosť odmietnuť. Ak túto žiadosť zamietneme, uvedieme dôvody, prečo sme tak urobili.

  • Právo na prenos údajov: vo všeobecnosti máte právo prenášať svoje osobné údaje medzi spracovateľmi údajov, s výhradou možných obmedzení uvádzaných platnými právnymi predpismi. Osobné údaje, ktoré zhromažďujeme, súvisia s činnosťou užívateľa v mene nášho zákazníka, s ktorým obchodujeme, a preto tieto údaje nemôže užívateľ preniesť na tretiu stranu.

  • Právo podať sťažnosť dozornému orgánu: máte právo podať sťažnosť dozornému orgánu vo vašej krajine, kde žijete. V Estónsku je to Estónsky inšpektorát ochrany údajov, pozri kontaktné údaje na webovej stránke (https://www.aki.ee/en/contacts). Kontaktné údaje miestneho orgánu dohľadu nájdete na adrese https://edpb.europa.eu/about-edpb/board/members_en.

 11. ĎALŠIE OTÁZKY

  Ak máte nejaké otázky alebo komentáre týkajúce sa spôsobu, akým zbierame, využívame a spracúvame osobné údaje, kontaktujte, prosím nášho koordinátora ochrany osobných údajov na adrese gdpr@markit.eu.