Νομικό πρόσωπο

MarkIT Magyarország Kft.
Baross utca 89.
2040 Budaörs
Ουγγαρία

Αριθμός μητρώου: Cg.13-09-162429
ΑΦΜ: 13843043-2-13