Pogoji storitve Markit

Verzija 1
Veljavno od 1. 01. 2021

Sistem Markit je orodje za nakup IT s poudarkom na preprostosti in transparentnosti. Sistem Markit omogoča strank-am nakup preko interneta na spletni strani www.markit.eu in tudi preko PunchOut funkcionalnosti.

 1. Splošno. Ti pogoji storitve Markit (pogoji) urejajo vsako uporabo sistema Markit in se uporabljajo za vsa naročila preko sistema Markit.

 2. Definicije. V teh pogojih:

  • Stranka je pravna oseba, ki je registrirala račun za uporabo sistema Markit in odda naročilo za nakup izdelkov preko sistema Markit;
  • Markit je , matična družba in upravljalec sistema Markit;
  • Produkti so izdelki, ki jih stranka naroči preko sistema Markit;
  • Lokalna Markit entiteta je pravna oseba, ki pripada isti skupini podjetij kot Markit in je stranka v prodajni transakciji izdelkov, ki jih naroči kupec. Ime in kontaktni podatki lokalne Markit entitete so navedeni na spletni strani markit.eu, odvisno od izbire lokacije s strani naročnika;
  • Distributer je zunanji lokalna Markit entiteta ali preprodajalec izdelkov, ki je kooperacijski partner lokalna Markit entiteta ali Markit;
  • OEM (Original Equipment Manufacturer) je izvirni proizvajalec izdelkov, ki ni dobavitelj, lokalna Markit entiteta ali Markit.

 3. Registracija. Sistem Markit je na voljo samo pravnim osebam. Za uporabo sistema Markit za oddajanje naročil je potrebna registracija. Stranka mora pri ustvarjanju računa v sistemu Markit zagotoviti natančne, popolne in posodobljene podatke. Naročnik je odgovoren za redno posodabljanje svojih podatkov v sistemu Markit,. Vsi podatki ali obvestila, ki jih pošlje Markit ali lokalna Markit entiteta, se štejejo kot sprejeti pri kupcu, če je Markit takšna obvestila ali podatke poslal na kontaktne podatke, ki jih je navedlel kupec v sistemu Markit.

 4. Uporabniki. Naročnik v imenu stranke (uporabnika) imenuje uporabnike, ki imajo pravico oddati naročila prek sistema Markit. Uporabniki s skrbniškimi pravicami imajo pravico pooblastiti druge uporabnike, da naročajo naročila v imenu stranke. Naročnik nosi polno odgovornost do lokalne Markit entitete. za vsa naročila, ki jih je naročil katerikoli uporabnik tega kupca. Stranka mora zagotoviti, da njeni uporabniki varno hranijo zaupna gesla. Stranka mora zagotoviti, da se podatki o njenih uporabnikih posodabljajo, vključno z odstranjevanjem tistih uporabnikov iz sistema Markit, ki niso več pooblaščeni za oddajo naročil v imenu stranke, z ustreznimi spremembami v sistemu Markit ali z obveščanjem oddelka za podporo strankam.

 5. Uporaba sistema Markit. Markit in lokalna Markit entiteta kupcu (in njegovim uporabnikom) podelita pravico do dostopa do sistema Markit in do uporabe tega sistema. Taka pravica dostopa in uporabe je neizključna in neprenosljiva. Lokalna Markit entiteta in Markit odpovedujeta vsakršno jamstvo, izraženo ali implicitno, v zvezi z delovanjem sistema Markit, ki je kupcu zagotovljeno "tako kot je" in "kot je na voljo". Lokalna Markit entiteta in Markit si bosta po svojih najboljših močeh prizadevala, da kupcu zagotovita sistem Markit, ki je najvišje stopnje kakovosti, varnosti in zaupnosti, vendar lokalna Markit entiteta in Markit ne jamčita, da bosta dostop do sistema Markit in njegovo delovanje neprekinjena, pravočasna ali brez napak.

 6. Katalog sistema Markit. Izdelki, ki jih lahko uporabnik naroči, so vključeni v katalog sistema Markit. Cene izdelkov, prikazanih v katalogu sistema Markit, so prikazane v lokalni valuti kupca in so okvirne cene. Markit lahko te cene kadarkoli spremeni. Vse slike izdelkov so samo informativne in se lahko razlikujejo od dejansko dobavljenih izdelkov. Naročnik se zaveda, da Markit ali lokalna Markit entiteta morda nimata na zalogi izdelkov, ki so vključeni v katalog sistema Markit.

 7. Naročanje. Uporabniki kupca lahko v imenu kupca oddajo naročila za nakup izdelkov preko sistema Markit. Vsa naročila, ki jih preko sistema Markit oddajo uporabniki, štejejo za naročila kupca. Pogodba o nakupu izdelkov, vključno s sporazumom o ceni in dostavi, je sklenjena, ko lokalna Markit entiteta naročilo sprejme, in sicer tako, da kupcu po elektronski pošti pošlje potrdilo o naročilu. Preklic naročila je možen le, dokler lokalna Markit entiteta ne pošlje potrditve.

  Lokalna Markit entiteta ima pravico, da kadarkoli zavrne naročila, ki jih je oddal naročnik, in ima pravico do preklica naročila, če za to obstaja utemeljen razlog. Lokalna Markit entiteta lahko prekliče tudi vse prodajne transakcije (potrjena naročila), če je prišlo do napake v sistemu Markit v povezavi s cenami (npr. prikazana cena je nerazumno pod realno tržno ceno), izdelek ni več na voljo ali zaradi napak v opisih izdelkov.

 8. Vnaprejšnje plačilo. Če ni drugače dogovorjeno, je privzeti način plačila predplačilo na podlagi predračuna, ki ga bo poslala lokalna Markit entiteta skupaj s potrditvijo naročila. Naročeni izdelki ne bodo odposlani pred prejetjem celotnega zneska plačila. Če ni drugače navedeno na predračunu ali med postopkom naročanja, neplačilo naročenih izdelkov v 30 (tridesetih) dneh od datuma, ko je lokalna Markit entiteta izdala predračun, povzroči samodejen preklic naročila in hkrati tudi preklic ustrezne prodajne transakcije.

 9. Kreditni limit. Stranke lahko zaprosijo za kreditni limit z izpolnitvijo obrazca za prijavo kredita. V primeru, da kreditnega limita ni mogoče odobriti, bo kupec o odločitvi obveščen s strani lokalne Markit entitete. Kreditni limit je skupni znesek dolgov stranke do ponudnika storitev. Znesek razpoložljivega kreditnega limita se izračuna tako, da se od odobrenega zneska kreditnega limita odšteje vrednost odprtih naročil in neplačanih zapadlih računov. Naročnik lahko znesek skupnega odobrenega kreditnega limita in razpoložljivega kreditnega limita vidi v razdelku »Podatki o stranki« sistema Markit. Razpoložljivi kreditni limit zagotavlja, da bo potrjeno naročilo takoj obdelano, naročeni izdelki pa odposlani pred plačilom ustreznega računa. Lokalna Markit entiteta lahko zahteva predplačilo, če naročilo, ki ga je oddal naročnik, presega razpoložljivi kreditni limit, in začasno ustavi obdelavo naročila, dokler plačilo ni prejeto ali pa se obnovi razpoložljiv kreditni limit.

 10. Plačila. Kupec plača račune v roku 7 koledarskih dni od datuma izdaje računa, če na računu ni drugače navedeno. Če kupec ne plača računa do roka zapadlosti, lahko lokalna Markit entiteta od kupca zahteva zamudne obresti za vsak dan z zamudo po stopnji 0,05% do vključno datuma izvedbe celotnega plačila.

 11. Cenovni model. Splošni cenovni model, ki ga uporablja lokalna Markit entiteta je privzeti tržni model, pri katerem lokalna Markit entiteta zmerno tržno maržo prišteje najboljšim razpoložljivim prodajnim cenam. Prevoz in vse druge pristojbine so že vključene v ceno, prikazano v sistemu Markit, razen pristojbine za obdelavo paketov pri manjših naročilih. V primeru ločenega dogovora obstajajo tudi naslednje možnosti:

  Odprta marža - predstavlja transakcijsko provizijo za vsak nakup, ki je dogovorjen in določen. Naročnik lahko pregleduje cene izdelka pri izbranih distributerjih in cene storitev, ki jih zaračuna lokalna Markit entiteta;

  Markit FIX - za eno samo mesečno naročnino lahko kupec opravi vse nakupe po cenah distributerja z dodanim stroškom dostave.

 12. Pošiljanje in dostava. Če ni drugače dogovorjeno, bodo naročeni izdelki odposlani, ko lokalna Markit entiteta prejme ce-lotno plačilo od kupca. Te informacije bodo prikazane med postopkom naročanja, odvisno od cenovnega modela pa lahko nastanejo stroški za dostavo in embalažo.

  Predviden datum dobave se izračuna med postopkom naročanja in se prikaže med ogledovanjem izdelkov v katalogu sistema Markit. Predvideni datumi dobave so vidni med postopkom pregledo-vanja naročila in tudi v e-pošti s potrditvijo naročila.

  Lastništvo nad izdelki se prenese od lokalne Markit entitete na kupca po dostavi, pod pogojem, da je lokalna Markit entiteta za izdelke prejel plačilo v celoti. Lokalna Markit entiteta obdrži pravico do dobavljenih izdelkov, dokler izdelki ne bodo plačani v celoti.

  Title to the Products is transferred from the Markit Local Entity to the Customer upon delivery provided that the Markit Local Entity has received payment for the Products in full. The Markit Local Entity retains the title to the delivered Products until the Products have been paid for in full.

  Tveganje za nenamerno uničenje izdelkov se od lokalne Markit entitete prenese na kupca po dobavi ali od tistega trenutka naprej, ko so izdelki preneseni v lastništvo osebe, ki jo imenujemo kupec.

 13. Inšpekcijski pregled ob dostavi in reklamacije. Naročnik mora ob dostavi pregledati dobavljene izdelke. Vse reklamacije glede dostavljenih izdel-kov in njihove količine, navedbe glede vidnih poškodb na izdelkih ali njihovi embalaži, je treba vložiti takoj po dostavi in označiti na dostavnem listu izdelkov ali na listini dobave oziroma ustrez-nem obvestilu o prejemu izdelkov.

  Če kupec trdi, da so naročeni izdelki okvarjeni ali poškodovani, ima pravico vložiti ustrezno utemeljeno pritožbo pri lokalni Markit entiteti v 5 (petih) delovnih dneh od trenutka ugotovitve po-manjkljivosti, vendar najpozneje v 30 dneh po dostavi ustreznih izdelkov, razen če je krajši rok določil OEM ali distributer. Lokalna Markit entiteta je dolžna preveriti, ali je pritožba upravičena v 4 (štirih) delovnih dneh od trenutka prejema reklamacije, in če je upravičena, takoj prične z ukrepi za odpravo navedenih pomanjkljivosti.

 14. Vračanje. Vračila bodo obravnavana za vsak primer posebej. Naročnik ni upravičen vračati neispravnih izdelkov brez predhodne odobritve lokalne Markit entitete. Vračilo izdelkov ni mogoče v primerih, ko je izdelava ali montaža izdelkov potekala v skladu s posebnimi zahtevami stranke. Izdelki, ki jih naročnik želi vrniti, morajo biti v originalni embalaži in zaprti. Glede na naravo in ceno izdelka ter na podlagi osnovnih sporazumov z distributerji ali izvirnimi proizvajalci se lahko zaračunajo pristojbine do 75% cene izdelka. Stroške pošiljanja izdelkov, ki jih bo vrnil, nosi izključno kupec.

  Lokalna Markit entiteta si bo razumno prizadevala v tesnem sodelovanju s kupcem in distributerjem ali proizvajalcem OEM, da zagotovi, da se vsaka posamezna transakcija vračanja izdelkov reši na pravičen in zadovoljiv način.

 15. Brez prenosa pravic intelektualne lastnine.Razen če ni izrecno dogovorjeno drugače, vse pravice intelektualne lastnine pripadajo subjektu, ki jih je razvil, skupaj z vsemi spremembami, razvoji ali izvedenimi finančnimi instrumenti. Če kate-rikoli izdelek, ki ga lokalna Markit entiteta dostavi kupcu, vsebuje vgrajeno programsko opremo, strojno programsko opremo ali drugo programsko kodo, veljajo ustrezni licenčni pogoji OEM.

 16. Raven storitev za podporo strankam. Podporo strankam zagotavlja lokalna Markit entiteta na naslednji način:

  Spletna klepetalnica v živo (Pogovor v živo) na https://www.markit.eu/:

  Na voljo: med delovnim časom 08:00 – 16:00 po lokalnem času (Portugal/Združeno kraljestvo 07:00 – 16:00 po lokalnem času; Severna Amerika 12:00 – 20:00 CET).

  V primeru povečanega prometa oz. zasedonesti bodo vprašanja zastavljena preko Live Chat od-govorjena preko e-maila v 1 delovnem dnevu.

  Podpora prek e-maila – mail za podporo strankam je naveden na https://www.markit.eu/:

  Čas za odgovor: 1 delovni dan.

  Podpora preko telefona – telefonska številka za podporo strankam je naveden na https://www.markit.eu/:

  Čas za odgovor: takoj, razen ob. Zasedenosti linij;

  Na voljo: med delovnim časom 08:00 – 16:00 po lokalnem času (Portugal/Združeno kraljestvo 07:00 – 16:00 po lokalnem času; Severna Amerika 12:00 – 20:00 CET).

 17. Odgovornost. V obsegu, ki ga dovoljuje zakon, Markit ali lokalna Markit entiteta ne bosta odgovorna za izgubljeni dobiček, prihodek, izgubo proizvodnje, izgubo podatkov ali kakršnokoli drugo škodo, ki jo kupec ali katera koli druga oseba neposredno ali posredno utrpijo.

  V zvezi s prodajnimi transakcijami je skupna odgovornost lokalne Markit entitete omejena na znesek, ki ga je stranka dejansko plačala za izdelke, v zvezi s katerimi je nastal zahtevek.

 18. Prodajno jamstvo, garancije. Če ima izdelek prodajno jamstvo ali garancijo distributerja ali izvirnega proizvajalca izdelka, bo ta posredovana stranki v skladu s pogoji distributerja ali izvirnega proizvajalca izdelka. Lokalna Markit entiteta kupcu nudi podporo pri obravnanju / posredovanju garancijskih zahtevkov distributerju in izvirnemu proizvajalcu izdelka, predvsem s posredovanjem in spremljanjem morebitnih garancijskih zahtevkov, ki jih ima kupec do distributerjev / proizvajalcev. Vse garancijske zahtevke do distributerjev / izvirnih proizvajalcev izdelkov, za katere kupec želi, da jih bo lokalna Markit entiteta upravljala ali posredovala, je treba vložiti preko sistema Markit. Garancijska popravila izvajajo servisni centri s certifikatom OEM, tako lokalno kot tudi po vsem svetu, v skladu s pogoji, ki jih določa OEM in / ali distributer. Lokalna Markit entiteta ali Markit za izdelke ne dajeta nobene prodajne garancije ali druge prostovoljne garancije.

 19. Osebni podatki. Lokalna Markit entiteta in Markit določene osebne podatke zbirata in obdelujeta v skladu z veljavno zakonodajo o varstvu podatkov. Stranka ali uporabniki morajo za uporabo sistema Markit navesti določene osebne podatke za registracijo računa. Naročnik potrjuje, da dovoljuje potrebne pravice za razkritje, prenos in obdelavo osebnih podatkov za registracijo računa in uporabo sistema Markit. Za več podrobnosti o tem, kako lokalna Markit entiteta in Markit zbirata, shranjujeta in obdelujeta osebne podatke, glejte naš pravilnik o zasebnosti.

 20. Zaupnost. Razen če zakon ne določa drugače ali za izvedbo teh pogojev, lokalna Markit entiteta, Markit in kupec ne smejo razkriti nobenih informacij, povezanih s poslovnimi dejavnostmi ali načrti druge stranke, ki niso javne in ki na splošno veljajo za poslovno skrivnost, nobeni tretji osebi. Stranka je odgovorna, da so njeni zastopniki, zaposleni in uporabniki, ki imajo dostop do zaupnih informacij, obveščeni o obveznosti do zaupnosti in zanje veljajo obveznosti do zaupnosti, kot so v teh pogojih.

 21. Pravica do spremembe pogojev. Markit in lokalna Markit entiteta si pridržujeta pravico do sprememb teh pogojev, zlasti če so spremembe potrebne za uskladitev z zakonskimi zahtevami ali za spremembo ponudbe storitev ali poslovnega modela Markit. Markit ali lokalna Markit entiteta bo kupcu zagotovila predhodno obvestilo o teh spremembah. Če se stranka ne strinja s temi spremembami, stranka morda ne bo mogla še naprej uporabljati sistema Markit. Spremembe pogojev veljajo za vsa naročila, ki so bila poslana prodajalcu po tem, ko so bile spremembe izvedene in je bil o njih obveščen kupec ali skrbnik.

 22. Višja sila. Markit, lokalna Markit entiteta in kupec ne odgovarjajo za neizpolnitev ali neustrezno izpolnjevanje pogodbenih obveznosti, če je to posledica višje sile. Višja sila so okoliščine, ki niso pod nadzorom stranke in katerih v času sklenitve pogodbe ni bilo mogoče upravičeno pričakovati, se jim izogniti ali preprečiti posledice. Višja sila ne odvezuje stranke odgovornosti za plačilo in zamudne obresti.

 23. Pravo. Te pogoje ureja zakonodaja države, v kateri je lokalna Markit entiteta registrirana. Konvencije Združenih narodov o pogodbah o mednarodni prodaji blaga se ne uporablja.

 24. Reševanje sporov. Vse spore, spremembe ali zahtevke, ki izhajajo iz teh pogojev ali so v povezavi z naročili ali ustreznimi prodajnimi transakcijami, ki jih urejajo ti pogoji, bo dokončno rešilo sodišče na lokaciji lokalne Markit entitete.

 25. Končne določbe. Ti pogoji skupaj z ustrezno prodajno transakcijo predstavljajo celoten dogovor med kupcem in lokalno Markit entiteto glede vsebine teh pogojev in ustrezne prodajne transakcije ter nadomeščajo vse predhodne pisne ali ustne sporazume, veljavne za te pogoje ustrezne prodajne transakcije.

  Kupec ne sme dodeliti nobenih pravic ali obveznosti iz teh pogojev tretji osebi brez predhodnega soglasja lokalna Markit entiteta. Lokalna Markit entiteta je upravičen izročiti zahtevke v zvezi z neplačilom ali neupravičeno izplačilom agencijam za izterjavo dolgov in dodeliti zahtevke za plačilo za namen faktoringa.