Privacy Policy

Version 1
Valid from 1.1.2021.

 1. UVOD

  Ova Izjava o zaštiti ličnih podataka se izdaje u ime Markit Holding AS (Estonija) i svih ostalih preduzeća koja su u njihovom vlasništvu (u daljem tekstu: “Markit”, “mi” ili “nama/nas”), koji je rukovalac podacima.

  Ova Izjava o zaštiti ličnih podataka opisuje kako sakupljamo, koristimo i obrađujemo podatke o licima koja predstavljaju ili su u vezi sa našim poslovnim klijentima (u daljem tekstu: “Vi” ili “korisnici”).

  Mi obrađujemo lične podatke u skladu sa merodavnim zakonskim regulativama o zaštiti podataka, uključujući Opštu regulativu o zaštiti podataka, eng. General Data Protection Regulation ( Regulativa (EU) 2016/679) (u daljem tekstu: “GDPR”) kao i ostale merodavne regulative o zaštiti podataka.

 2. LIČNI PODACI KOJI SU PREDMET OBRADE

  Mi sakupljamo lične podatke koji nam omogućavaju da ispunimo svoje odgovornosti koje proizilaze iz ugovornih odnosa sa našim poslovnim klijentima. Mi takođe imamo obavezu da obradimo i podelimo Vaše lične podatke sa nadležnim organima kao što su porezne i vladine službe.

  Mi sakupljamo sledeće kategorije ličnih podataka o Vama:

  • opšte lične podatke (ime i prezime, jezik komunikacije);

  • zaposlenje ili druge detalje o ugovoru (Vaša radna pozicija kod našeg poslovnog klijenta i Vaši poslovni kontakt podaci kao što su brojevi telefona i e-mail adrese);

  • podatke sa Vašeg naloga na našem onlajn portalu za nabavku IT opreme (Markit Sistem) (korisnička imena, podaci o registraciji, korisnička aktivnost, i ostali podaci koje korisnici dobrovoljno daju);

  • saglasnost (detalji o datim saglasnostima da Vam se šalju komercijalne informacije u marketinške svrhe).

  Mi dobijamo Vaše lične podatke direktno od Vas, a to uključuje i sakupljanje podataka o Vašoj aktivnosti u okviru Markit Sistema, ili indirektno, od poslovnih klijenata koje zastupate ili sa kojima ste povezani.

 3. RAZLOZI OBRADE LIČNIH PODATAKA

  Tamo gde je pogodno i u skladu sa svim lokalnim zakonima i zahtevima, mi načelno koristimo korisničke podatke iz sledećih razloga:

  • da bismo osigurali ispunjenje naših ugovornih obaveza prema poslovnim klijentima;

  • da bismo slali korisnicima ažuriranja u vezi sa statusom narudžbi ili bilo koje druge transakcije ili relevantne promene u korisničkom nalogu;

  • da bismo pratili ispunjenje ugovornih obaveza naših poslovnih klijenata;

  • da bismo slali info materijal na korisničke e-mail i/ili poštanske adrese;

  • da bismo predložili rešenja ili ponudili proizvode za koje Markit veruje da bi bili pogodni ili korisni za klijenta;

  • da bismo osigurali usklađenost sa zakonima i upravljali rizicima za preduzeća;

  • da bismo osigurali rezilijentnost sistema i unapredili njegove mogućnosti;

  • da bismo upostavili, upravljali i ostvarili pravnim putem potrazivanja ako je neophodno;

  • Markit ima pravo koristiti ove informacije da bi se savetovao sa agencijama za procenu kreditne sposobnosti ili drugim izvorima informacija kako bi odredili iznos kredita koji dodeljujemo našem poslovnom klijentu.

 4. PRAVNE OSNOVE ZA OBRADU LIČNIH PODATAKA

  Pod različim uslovima Markit ima zakonsko pravo da obrađuje lične podatke korisnika . To su sledeći:

  • da bi se sprovele naše zakonske obaveze (GDPR, Čl. 6(1)(c));

  • obrada u okvirima naših legitimnih interesa (GDPR, Čl. 6(1)(f), uglavnom gde je:

   • obrada neophodna da bi se ispunili dogovori sa našim poslovnim klijentima;

   • kada trebamo da sprovedemo predprodajne i postprodajne aktivnosti, da komuniciramo sa našim poslovnim klijentima;

   • kada treba da unapredimo naš korisnički servis i rezilijentost sistema.

 5. POSLOVNI KLIJENTI KOJI SU PREDMET OBRADE PODATAKA

  Tamo gde zakonski načeli definišu naše poslovne klijente kao lica koja su predmet obrade podataka, primenjuje se:

  • lični podaci koji se mogu sakupljati o Vama su sledeći:

   podaci o narudžbama, dostavljanjima i fakturama (redosled i podaci o dostavljanjima, porezni identifikacioni brojevi, utvrđivanja finansijskih i poreznih obaveza);

  • obrada Vaših ličnih podataka može biti po osnovu GDPR Čl. 6(1)(b) - da se osigura ispunjavanja našeg ugovornog odnosa.
 6. KORIŠĆENJE INTERNET STRANICE

  Markit koristi kolačiće (eng. cookies) za unapređivanje usluga , korisničkog iskustva i da bi anazlirali korišćenje naše internet stranice. Kolačiči se ne mogu sami po sebi koristiti za identifikaciju korisnika, ali mogu doprineti tome direktno ili indirektno u kombinaciji sa drugim informacijama. U ovim slučajevima, kolačići se smatraju ličnim podacima. Kolačići se pohranjuju na računarima korisnika i odatle se podaci prebacuju na Markit internet stranicu. Korisnik može isključiti ili ograničiti prenos kolačića u podešavanjima svog internet pretraživača. Međutim, to može negativno uticati na optimalno iskorišćavanje mogućnosti Markit sistema. Molimo da pogledate više informacija u našoj Izjavi o kolačićima (eng. cookies).

 7. DELJENJE LIČNIH PODATAKA

  U saglasnosti sa razlozima za obradu podataka koji su definisani u ovoj izjavi, Vaši lični podaci se mogu prebaciti sledećim primaocima:

  • između i u okviru lica Markit grupe;

  • distributerima i pružaocima usluga prevoza;

  • pružaocima usluga onlajn skladištenja podataka na oblaku; i

  • ostalim trećim licima (kao što su porezne i inspekcijske vlasti, pružaoci usluga npr. usluga računovodstva ili pravnih usluga, IT savetnici, osiguravajuća preduzeća te drugi profesionalni savetnici i poslovni savetnici).

 8. PRENOS PODATAKA IZVAN EEA

  Mi prenosimo podatke izvan Evropske ekonomske zone (EEA, što znači članice Evropske Unije zajedno sa Norveškom, Islandom i Lihtenštajnom) samo ako je to u skladu sa regulativom o zaštiti podataka. Takvi prenosi mogu biti zasnovani na temelju odluke Evropske komisije o adekvatnosti zaštite podataka ili na temelju EU ugovornih klauzula, te Vi imate pravo da dobijete kopiju primenjenih sigurnosnih mera tako što ćete nas kontaktirati.

 9. POHRANJIVANJE LIČNIH PODATAKA

  U načelu, mi obrađujemo lične podatke korisnika u toku trajanja poslovnog odnosa sa klijentom, a nakon završetka ugovora zadržavamo u periodu od 10 godina. U slucaju da postoji opravdan razlog ili u skladu sa sa zakonskim obavezama, može se napraviti izuzetak i podaci se mogu čuvati i na duži vremenski period.

  Kada odlučimo da više nemamo potrebu čuvanja ličnih podataka korisnika, mi njih brišemo ili anonimiziramo sa svih Markit sistema.

 10. PRAVA KORISNIKA

  Po pitanju Vaših ličnih podataka koje mi obrađujemo o Vama, vaša prava su sledeca:

  • Pravo da zatražite pristup: u bilo kojem trenutku možete zatražiti da Vam potvrdimo koje informacije mi obrađujemo o vama. Ako zatražite kopiju ovih informacija, može Vam biti naplaćen razuman iznos administrativnih troškova. Ako to zakon dozvoljava, takav zahtev može biti odbijen. Ali u tom slučaju ćemo vam dati obrazloženje za odbijanje istog.

  • Pravo na ispravljanje podataka: imate pravo da zatražite da ispravimo bilo koje netačne ili nepotpune lične podatke koje obrađujemo o Vama. Ako smo ove podatke podelili sa trećim licima, mi ćemo ih obavestiti o ispravci osim ako je to nemoguće ili zahteva trud koji prevazilazi potrebu. Ako to zakon dozvoljava, takav zahtev može biti odbijen. Ali u tom slučaju ćemo vam dati obrazloženje za odbijanje istog.

  • Pravo brisanja: imate pravo da zatražite da izbrišemo Vaše lične podatke u određenim okolnostima. Ako to zakon dozvoljava, takav zahtev može biti odbijen. Ali u tom slučaju ćemo vam dati obrazloženje za odbijanje istog.

  • Pravo na ograničavanje obrade: imate pravo da zatražite da ograničimo obradu vaših ličnih podataka u određenim okolnostima. Ovo znači da mi možemo nastaviti da pohranjujemo podatke ali da nećemo biti u mogućnosti da provodimo bilo kakve dalje radnje obrade. Ako to zakon dozvoljava, takav zahtev može biti odbijen. Ali u tom slučaju ćemo vam dati obrazloženje za odbijanje istog.

  • Pravo na protivljenje: u određenim situacijama Vi imate pravo da se usprotivite obradi Vaših ličnih podataka. Ako nam je zakonski dozvoljeno da to uradimo, možemo Vam odbiti takav zahtev. Ako to zakon dozvoljava, takav zahtev može biti odbijen. Ali u tom slučaju ćemo vam dati obrazloženje za odbijanje istog.

  • Pravo na prenošenje podataka: u osnovi Vi imate pravo na prenošenje Vaših podataka između obrađivača podataka, u skladu sa mogućim ograničenjima merodavnog zakona. Lični podaci koje mi sakupljamo a koji se odnose na aktivnosti korisnika nastali su u ime našeg poslovnog klijenta, pa zbog toga korisnik ove podatke ne može prenositi trećim licima.

  • Pravo da podnesete žalbu nadležnom organu: imate pravo da podnesete žalbu kod lokalnog nadležnog organa vaše države. U Estoniji to je Estonski inspektorat za zaštitu podataka. Pogledajte kontakt podatke na internet stranici inspektorata (https://www.aki.ee/en/contacts). Podatke o Vašem lokalnom nadležnom organu mozeti pronaci na https://edpb.europa.eu/about-edpb/board/members_en.

 11. IZMENE

  U slučaju da Markit promeni kategorije ličnih podataka koji se obrađuju ili svrhu prikupljanja ličnih podataka, Markit će napraviti dodatak ovoj Izjavi i obavestiće klijente kao i korisnike, ukoliko je to moguće.

 12. DALJA POMOĆ

  Ukoliko imate bilo kakva pitanja ili komentare a koji se odnose na to kako sakupljamo, koristimo i obrađujemo lične podatke, molimo Vas da kontaktirate našeg koordinatora za zaštitu podatka na gdpr@markit.eu.