Polityka Prywatności

Version 1
Ważny od 01.01.2021

 1. WSTĘP

  Niniejsza polityka prywatności obowiązuje w Markit Holding AS (Estonia) oraz jej spółkach zależnych (dalej “Markit”, “my” lub “nas”), które są administratorami danych.

  Niniejsza polityka prywatności opisuje sposób, w jaki gromadzimy, wykorzystujemy i przetwarzamy dane osobowe osób, które są przedstawicielami lub są powiązane z naszymi klientami biznesowymi (dalej “Ty” lub “użytkownik”).

  Przetwarzamy dane osobowe zgodnie z obowiązującymi przepisami o ochronie danych osobowych, w tym ogólnym rozporządzeniem o ochronie danych (Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679) (dalej “RODO”) oraz wszelkimi innymi prawnie wiążącymi regulacjami.

 2. DANE OSOBOWE, KTÓRE PRZETWARZAMY

  Gromadzimy Twoje dane osobowe w celu realizacji zobowiązań wynikających ze stosunków umownych z naszymi klientami biznesowymi. Możemy mieć również prawny obowiązek przetwarzania i udostępniania Twoich danych osobowych organom publicznym, takim jak organy podatkowe i rządowe.

  Gromadzimy następujące kategorie danych osobowych naszych użytkowników:

  • ogólne dane osobowe (imię i nazwisko, język komunikacji);

  • informacje o zatrudnieniu lub inne dane potrzebne do wykonania umowy (Twoje stanowisko u naszego klienta biznesowego oraz biznesowe dane kontaktowe, takie jak numery telefonów i adresy e-mail);

  • dane Twojego konta w naszym internetowym systemie IT służącym do obsługi zamówień (dalej „system Markit” lub „system”) (nazwa użytkownika, login, aktywność użytkownika, inne dane podane przez użytkownika dobrowolnie);

  • zgody (informacje o wyrażonej zgodzie na przesyłanie Ci informacji handlowych w celach marketingowych).

  Dane osobowe użytkownika uzyskujemy bezpośrednio od niego, w szczególności przy pomocy systemu Markit, lub pośrednio od klienta biznesowego, którego użytkownik reprezentuje lub z którym jest związany.

 3. CELE PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH

  Z poszanowaniem przepisów prawa krajowego i innych wymogów prawnych, najczęściej wykorzystujemy dane użytkowników w następujący celach:

  • realizacji zobowiązań umownych z naszymi klientami biznesowymi;

  • wysyłania użytkownikom informacji o statusie zamówień i innych transakcji lub o istotnych zmianach w kontach użytkowników lub klientów;

  • monitorowania realizacji zobowiązań umownych naszego klienta biznesowego;

  • wysyłania materiałów informacyjnych na adres e-mail lub adres pocztowy użytkownika;

  • proponowania rozwiązań lub ofert produktowych, które zdaniem Markit byłyby odpowiednie lub korzystne dla klienta;

  • zapewnienia, że przestrzegamy prawa i zarządzamy ryzykiem biznesowym;

  • dostosowywania systemu do Twoich potrzeb oraz poprawienia jego funkcjonowania;

  • umożliwienia ustalenia, realizacji lub obrony naszych roszczeń prawnych, jeżeli zachodzi taka potrzeba;

  • Firma Markit może także wykorzystać uzyskane dane w celu konsultacji z agencjami doradztwa finansowego lub innymi podmiotami i określenia kwoty kredytu, który ma zostać przyznany naszemu klientowi biznesowemu.

 4. PODSTAWY PRAWNE PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH

  Istnieją różne podstawy prawne, w oparciu o które Markit może przetwarzać dane osobowe użytkowników zgodnie z obowiązującym prawem. Są to:

  • wykonanie nałożonych na nas obowiązków prawnych (art. 6 ust. 1 lit. c RODO);

  • przetwarzanie w naszym uzasadnionym interesie (art. 6 ust. 1 lit. f RODO), w szczególności w przypadku:

   • konieczności przetwarzania danych osobowych użytkowników do realizacji umów z naszymi klientami biznesowymi;

   • prowadzenia działań przed- i posprzedażowych, a także komunikowania się z naszym klientem biznesowym;

   • poprawiania obsługi klienta i dostosowania systemu do jego potrzeb.

 5. KLIENCI BIZNESOWI, KTÓRZY SĄ PODMIOTAMI DANYCH

  Jeżeli zgodnie z obowiązującym prawem nasz klient biznesowy jest uważany za osobę, której dane dotyczą (tzn. jest osobą fizyczną, nawet jeśli prowadzi działalność gospodarczą), zastosowanie mają następujące informacje dodatkowe o takim kliencie:

  • gromadzimy dane o kliencie dotyczące zamówienia, dostawy i fakturowania:

   dane dotyczące zamówienia i dostawy, numer identyfikacji podatkowej, rozliczeń finansowych i podatkowych;

  • przetwarzanie danych osobowych odbywa się w celu zawarcia i wykonania umowy, której klient jest stroną (art. 6 ust. 1 lit. b RODO).
 6. KORZYSTANIE ZE STRONY INTERNETOWEJ

  Wykorzystujemy pliki cookies do poprawy jakości naszych usług, zapewnienia większego komfortu korzystania z naszej strony internetowej przez użytkowników, a także prowadzenia analizy sposobów, w jaki strona ta jest wykorzystywana. Pliki cookies nie są wykorzystywane do identyfikacji użytkownika, ale mogą być bezpośrednio lub pośrednio powiązane z innymi informacjami. W takich przypadkach pliki cookies mogą być traktowane jako dane osobowe. Pliki cookies są zapisywane na komputerze użytkownika i stamtąd przesyłane do witryny internetowej Markit. Użytkownik może wyłączyć lub ograniczyć przesyłanie plików cookie poprzez zmianę ustawień w przeglądarce internetowej. Działanie takiej może jednak skutkować brakiem możliwości pełnego korzystania z systemu Markit. Więcej szczegółów można znaleźć w naszej Polityce plików cookies.

 7. UDOSTĘPNIANIE DANYCH OSOBOWYCH

  Abyśmy mogli zrealizować cele opisane w niniejszej polityce, Twoje dane osobowe mogą zostać przekazywane do następujących odbiorców:

  • pomiędzy i w obrębie podmiotów grupy Markit;

  • do dystrybutorów i dostawców usług transportowych;

  • do dostawców pamięci masowych typu cloud (chmura); oraz

  • innym osobom trzecim (takim jak organy podatkowe, audytorzy i inni, zewnętrzni dostawcy usług, np. dostawcy usług księgowych i prawnych, konsultanci IT, firmy ubezpieczeniowe oraz inni profesjonalni doradcy i konsultanci biznesowi).

 8. PRZEKAZYWANIE POZA EOG

  Dane przekazujemy poza Europejski Obszar Gospodarczy (EOG, tj. państwa członkowskie Unii Europejskiej wraz z Norwegią, Islandią i Liechtensteinem) tylko wówczas, gdy jest to zgodne z przepisami o ochronie danych. Takie przekazywanie danych może opierać się na decyzjach Komisji Europejskiej w sprawie odpowiedniej ochrony danych lub na standardowych klauzulach umownych UE. Użytkownik ma prawo do otrzymania kopii zastosowanych zabezpieczeń. W tym celu zapraszamy do kontaktu.

 9. PRZECHOWYWANIE DANYCH OSOBOWYCH

  Standardowo przetwarzamy dane osobowe użytkowników w trakcie trwania stosunku umownego z klientem, a następnie przechowujemy je przez okres do 10 lat po zakończeniu umowy pomiędzy firmą Markit a klientem. Możemy robić wyjątki od tej zasady, jeżeli istnieje uzasadnienie dla przechowywania danych przez dłuższy okres lub jeżeli jest to wymagane przez prawo.

  Kiedy już ustalimy, że nie musimy dłużej przechowywać danych osobowych użytkownika, usuniemy je lub dokonamy ich zanonimizacji w systemie Markit.

 10. PRAWA UŻYTKOWNIKA

  W związku z przetwarzaniem przez nas Twoich danych osobowych, przysługują Ci następujące prawa:

  • Prawo do żądania dostępu: w dowolnym momencie możesz zażądać od nas wskazania, jakie informacje dotyczące Twojej osoby aktualnie przetwarzamy. W przypadku prośby o kolejne kopie tych danych możemy obciążyć Cię rozsądnymi kosztami administracyjnymi. W przypadkach, w których jest to prawnie dozwolone, możemy odmówić przyjęcia takiej prośby. W przypadku odrzucenia prośby, poinformujemy Cię o powodach jej odrzucenia.

  • Prawo do sprostowania: możesz wnioskować o skorygowanie niepoprawnych lub niekompletnych danych osobowych, które przetwarzamy na Twój temat. Jeżeli udostępnimy te dane osobowe osobom trzecim, powiadomimy je o ich sprostowaniu, chyba że jest to niemożliwe lub wymaga nieproporcjonalnie dużego wysiłku. W przypadkach, w których jest to prawnie dozwolone, możemy odrzucić taką prośbę. W przypadku odrzucenia prośby, poinformujemy Cię o powodach jej odrzucenia.

  • Prawo do usunięcia:Użytkownik ma prawo zażądać usunięcia jego danych osobowych w określonych okolicznościach. W przypadkach, w których jest to prawnie dozwolone, możemy odrzucić taką prośbę. W przypadku odrzucenia prośby, poinformujemy Cię o powodach jej odrzucenia.

  • Prawo do ograniczenia przetwarzania: masz prawo zażądać od nas ograniczenia przetwarzania Państwa danych osobowych w określonych okolicznościach. Oznacza to, że w dalszym ciągu możemy jedynie przechowywać Twoje dane, nie będziemy mogli natomiast wykonywać żadnych dalszych czynności związanych z ich przetwarzaniem. W przypadkach, w których jest to prawnie dozwolone, możemy odmówić uwzględnienia Twojego wniosku. W przypadku jego odrzucenia, poinformujemy Cię o powodach, które za tym stały.

  • Prawo do sprzeciwu: w pewnych okolicznościach masz prawo do sprzeciwu wobec przetwarzania przez nas Twoich danych osobowych. W przypadkach, w których jest to prawnie dozwolone, możemy nie uwzględnić Twojego żądania. W przypadku odmowy uwzględnienia Twojej prośby, poinformujemy Cię o powodach, które za tym stały.

  • Prawo do przenoszenia danych:z reguły mają Państwo prawo do przekazywania swoich danych osobowych pomiędzy administratorami danych, z zastrzeżeniem ewentualnych ograniczeń wynikających z obowiązującego prawa. Dane osobowe, które zbieramy, są związane z działalnością użytkownika w imieniu naszego klienta biznesowego i dlatego nie mogą być przekazywane przez użytkownika osobom trzecim.

  • Prawo do złożenia skargi do organu nadzorczego: przysługuje Tobie prawo do złożenia skargi do organu nadzorczego w twoim kraju. W Estonii jest to Estoński Inspektorat Ochrony Danych Osobowych, sprawdź dane kontaktowe na stronie internetowej (https://www.aki.ee/en/contacts). Dane kontaktowe lokalnego organu nadzorczego można znaleźć także pod adresem https://edpb.europa.eu/about-edpb/board/members_en.

 11. ZMIANY

  W przypadku zmiany przez Markit kategorii przetwarzanych danych osobowych lub celów przetwarzania, firma Markit dokona odpowiednich zmian w niniejszej polityce i w miarę możliwości poinformuje o tym swoich klientów, a także użytkowników.

 12. DALSZA POMOC

  W przypadku jakichkolwiek pytań lub uwag dotyczących sposobu gromadzenia, wykorzystywania lub przetwarzania przez nas danych osobowych, prosimy o kontakt z naszym koordynatorem ds. ochrony danych osobowych pod adresem gdpr@markit.eu.