Privacy Policy

Version 1
Valid from 1-1-2021

 1. INLEIDING

  Dit privacybeleid wordt opgesteld namens Markit Holding AS (Estland) en al haar dochterondernemingen (hierna “Markit”, “wij” of “ons”), die de verantwoordelijken voor de verwerking van de gegevens zijn.

  Dit privacybeleid beschrijft hoe wij de persoonsgegevens van de betrokkenen die onze zakelijke klanten (hierna “u” of “gebruikers”) vertegenwoordigen of ermee verbonden zijn, verzamelen, gebruiken en verwerken.

  Wij verwerken persoonsgegevens in overeenstemming met de toepasselijke wetgeving inzake gegevensbescherming, met inbegrip van de algemene verordening inzake gegevensbescherming (Verordening (EU) 2016/679) (hierna de “GDPR genoemd”) en alle andere toepasselijke wetgeving inzake gegevensbescherming.

 2. PERSOONLIJKE GEGEVENS DIE WE VERWERKEN

  Wij verzamelen uw persoonlijke gegevens om te kunnen voldoen aan onze verplichtingen die voortvloeien uit onze contractuele relatie met onze zakelijke klanten. We kunnen ook wettelijk verplicht zijn om uw persoonlijke gegevens te verwerken en te delen met overheidsinstanties, zoals belasting- en overheidsinstellingen.

  Wij verzamelen de volgende categorieën van persoonlijke gegevens over u:

  • algemene persoonsgegevens (voor- en achternaam, communicatietaal);

  • dienstverband of andere contractuele gegevens (uw functie bij onze zakelijke klant en uw zakelijke contactgegevens zoals telefoonnummers en e-mailadressen);

  • uw accountgegevens in ons aankoopsysteem voor IT-apparatuur via internet (Markit System) (gebruikersnamen, logins, gebruikersactiviteit, andere gegevens die door gebruikers vrijwillig worden verstrekt);

  • toestemming (details over gegeven toestemming om u commerciële informatie te sturen voor marketingdoeleinden).

  Wij verkrijgen uw persoonlijke gegevens rechtstreeks van u, inclusief het verzamelen van gegevens via uw activiteit binnen arkit System, of indirect, van de zakelijke klant die u vertegenwoordigt of waarmee u verbonden bent.

 3. DOELEINDEN VOOR DE VERWERKING VAN PERSOONLIJKE GEGEVENS

  Waar nodig en in overeenstemming met eventuele lokale wetten en vereisten, gebruiken we de gebruikersgegevens over het algemeen op de volgende manieren:

  • om de vervulling van onze contractuele relatie met onze zakelijke klanten te waarborgen;

  • om de gebruiker updates te sturen met betrekking tot de status van de bestellingen en eventuele andere transacties of relevante wijzigingen in de gebruikers- of klantenaccounts;

  • om de naleving van de contractuele verplichtingen van onze zakelijke klanten te controleren;

  • om informatiemateriaal te sturen naar gebruikersmails en/of postadressen;

  • om oplossingen of productaanbiedingen aan te bevelen waarvan Markit denkt dat ze geschikt of voordelig zijn voor de klant;

  • om ervoor te zorgen dat we de wetten naleven en de risico's voor het bedrijf te beheersen;

  • om de veerkracht van het systeem te garanderen en de systeemfuncties te verbeteren;

  • om ons te helpen bij het vaststellen, uitoefenen of verdedigen van juridische claims indien nodig;

  • Markit kan deze informatie gebruiken om met kredietbeoordelaar of andere informatiebronnen te overleggen om het kredietbedrag voor onze zakelijke klant te bepalen.

 4. JURIDISCHE GRONDSLAGEN VOOR DE VERWERKING VAN PERSOONLIJKE GEGEVENS

  Er zijn verschillende manieren waarop Markit de persoonlijke gegevens van gebruikers rechtmatig kan verwerken. Dit zijn de volgende:

  • om onze wettelijke verplichtingen na te komen (GDPR Art. 6(1)(c));

  • verwerking is binnen onze legitieme belangen (GDPR Art. 6(1)(f)), voornamelijk waar:

   • verwerking noodzakelijk is om de overeenkomst met onze zakelijke klanten te kunnen nakomen;

   • we activiteiten moeten uitvoeren, om te communiceren met onze zakelijke klant;

   • we de klantenservice en de veerkracht van het systeem moeten verbeteren.

 5. ZAKELIJKE KLANTEN DIE BETROKKEN ZIJN

  Wanneer onze zakelijke klant volgens de geldende wetgeving wordt beschouwd als een betrokkene, is de volgende aanvullende informatie van toepassing:

  • de volgende persoonlijke gegevens kunnen over u worden verzameld:

   bestel-, leverings- en facturatiegegevens (bestel- en leveringsgegevens, fiscaal identificatienummer, financiële en fiscale afrekeningen);

  • de verwerking van uw persoonlijke gegevens kan gebaseerd zijn op GDPR Art. 6(1)(b) - om de nakoming van onze contractuele relatie te waarborgen.
 6. HET GEBRUIK VAN DE WEBSITE

  Markit gebruikt cookies om de service en de gebruikerservaring te verbeteren en om te analyseren hoe onze website wordt gebruikt. Cookies kunnen niet alleen worden gebruikt om de gebruiker te identificeren, maar ze kunnen direct of indirect aan hen worden gelinkt in combinatie met andere informatie. In deze gevallen kunnen cookies worden behandeld als persoonsgegevens. Cookies worden op de computer van de gebruiker opgeslagen en van daaruit naar de website van Markit gestuurd. De gebruiker kan de overdracht van cookies deactiveren of beperken door de instellingen van de internetbrowser te wijzigen. Dit kan echter het gevolg zijn van het niet ten volle kunnen benutten van Markit System. Voor meer informatie, zie ons Cookiebeleid.

 7. HET DELEN VAN DE PERSOONLIJKE GEGEVENS

  In order for us to meet the purposes described in this policy, your personal data may be transferred to the following recipients:

  • tussen en binnen de entiteiten van de Markit-groep;

  • aan de distributeurs en vervoersdiensten;

  • aan aanbieders van cloud-gebaseerde opslag; en

  • aan andere derden (zoals belasting-, audit- en andere instanties, externe dienstverleners, bijvoorbeeld boekhoudkundige en juridische dienstverleners, IT-consultants, verzekeringsmaatschappijen en andere professionele adviseurs en bedrijfsadviseurs).

 8. OVERDRACHTEN BUITEN DE EER

  Wij geven alleen gegevens door buiten de Europese Economische Ruimte (EER, d.w.z. de lidstaten van de Europese Unie, samen met Noorwegen, IJsland en Liechtenstein) wanneer deze in overeenstemming zijn met de wetgeving inzake gegevensbescherming. Dergelijke overdrachten kunnen gebaseerd zijn op besluiten van de Europese Commissie of op Standaard Contractbepalingen van de EU, en u heeft het recht om een kopie van de toegepaste passende waarborgen te ontvangen door contact met ons op te nemen.

 9. HET BEWAREN VAN PERSOONLIJKE GEGEVENS

  Wij verwerken de persoonlijke gegevens van de gebruikers gewoonlijk in de loop van de contractuele relatie met de klant en bewaren deze tot 10 jaar na beëindiging van de overeenkomst tussen Markit en de klant. Wij kunnen hiervan afwijken wanneer het gerechtvaardigd is de gegevens voor langere tijd te bewaren of wanneer dit wettelijk verplicht is.

  Zodra we hebben vastgesteld dat we de persoonlijke gegevens van de gebruiker niet langer hoeven te bewaren, zullen we deze uit de systemen van Markit verwijderen of anonimiseren.

 10. RECHTEN VAN DE GEBRUIKER

  U heeft verschillende rechten met betrekking tot uw persoonlijke gegevens die wij over u verwerken, zoals uiteengezet in het volgende:

  • Recht op toegang: u kunt ons te allen tijde vragen te bevestigen welke informatie wij over u verwerken. Als u meer kopieën van deze informatie aanvraagt, kunnen we een redelijke administratieve kost in rekening brengen. Waar we wettelijk toegestaan zijn om dit te doen, kunnen we een dergelijk verzoek weigeren. Als we dit verzoek weigeren, zullen we u de redenen daarvoor meedelen.

  • Recht op correctie: u kunt ons verzoeken onjuiste of onvolledige persoonlijke gegevens die wij over u verwerken te corrigeren. Indien wij deze persoonlijke gegevens met derden hebben gedeeld, zullen wij hen op de hoogte stellen van de rectificatie, tenzij dit onmogelijk is of onevenredig veel moeite kost. Waar we wettelijk toegestaan zijn om dit te doen, kunnen we een dergelijk verzoek weigeren. Als we dit verzoek weigeren, zullen we u de redenen daarvoor meedelen.

  • Recht op verwijdering: u heeft het recht om te verzoeken dat wij uw persoonlijke gegevens onder bepaalde omstandigheden verwijderen. Waar we wettelijk toegestaan zijn om dit te doen, kunnen we een dergelijk verzoek weigeren. Als we dit verzoek weigeren, zullen we u de redenen daarvoor meedelen.

  • Recht op berperking van de verwerking: u heeft het recht om te verzoeken dat wij de verwerking van uw persoonlijke gegevens in bepaalde omstandigheden beperken. Dit betekent dat we de gegevens alleen kunnen blijven opslaan en geen verdere verwerkingsactiviteiten kunnen uitvoeren. Waar we wettelijk toegestaan zijn om dit te doen, kunnen we een dergelijk verzoek weigeren. Als we dit verzoek weigeren, zullen we u de redenen daarvoor meedelen.

  • Recht op bezwaar: onder bepaalde omstandigheden heeft u het recht om bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonlijke gegevens door ons. Waar we wettelijk toegestaan zijn om dit te doen, kunnen we een dergelijk verzoek weigeren. Als we dit verzoek weigeren, zullen we u de redenen daarvoor meedelen.

  • Recht op gegevensportabiliteit: in het algemeen heeft u het recht om uw persoonlijke gegevens over te dragen tussen de voor de verwerking verantwoordelijken, onder voorbehoud van eventuele beperkingen van de toepasselijke wetgeving. De persoonlijke gegevens die wij verzamelen zijn gerelateerd aan de activiteit van de gebruiker in naam van onze zakelijke klant en kunnen dus niet door de gebruiker aan een derde partij worden overgedragen.

  • Recht om een klacht in te dienen bij de toezichthoudende autoriteit: u heeft het recht om een klacht in te dienen bij de toezichthoudende autoriteit van uw land. In Estland is het de Estse gegevensbeschermingsinspectie, zie de contactgegevens op de website (https://www.aki.ee/en/contacts). De contactgegevens van uw lokale toezichthouder vindt u op https://edpb.europa.eu/about-edpb/board/members_en.

 11. AANPASSINGEN

  Indien Markit de categorieën van verwerkte persoonsgegevens of de doeleinden van de verwerking van persoonlijke gegevens wijzigt, zal Markit de respectievelijke wijzigingen in dit beleid aanbrengen en onze klanten en ook de gebruikers, waar mogelijk, hiervan op de hoogte brengen.

 12. VERDERE ASSISTENTIE

  Als u vragen of opmerkingen heeft over de manier waarop wij persoonlijke gegevens verzamelen, gebruiken en verwerken, kunt u contact opnemen met onze coördinator voor gegevensbescherming via gdpr@markit.eu.