Podmínky ochrany osobních údajů

Version 1
Platné od 01.01.2021

 1. ÚVOD

  Tyto zásady ochrany osobních údajů jsou poskytovány jménem společnosti Markit Holding AS (Estonsko) a jejích dceřiných podniků (dále jen “Markit”, “my” nebo “nám/nás”), jež jsou správci údajů.

  Tyto zásady ochrany osobních údajů popisují, jak shromažďujeme, používáme a zpracováváme osobní údaje subjektů údajů zastupujících nebo sdružených s našimi firemními zákazníky (dále jen “vy” nebo “uživatelé”).

  Osobní údaje zpracováváme v souladu s platnými právními předpisy, včetně obecného nařízení o ochraně údajů (nařízení (EU) 2016/679) (dále jen “GDPR”) a dalších platných předpisů týkajících se ochrany údajů.

 2. OSOBNÍ ÚDAJE, KTERÉ ZPRACOVÁVÁME

  Údaje shromažďujeme za účelem plnění závazků vyplývajících ze smluvního vztahu s našimi firemními zákazníky. Osobní údaje můžeme v souvislosti s plněním zákonných povinností zpracovávat a sdílet s veřejnými orgány, například s daňovými nebo vládními úřady.

  Shromažďujeme o vás následující kategorie osobních údajů:

  • základní osobní údaje (křestní jméno a příjmení, jazyk komunikace);

  • zaměstnání nebo jiné smluvní podrobnosti (vaše pozice u našeho obchodního zákazníka a vaše pracovní kontaktní údaje, například telefonní čísla a e-mailové adresy);

  • informace o vašem účtu v našem internetovém prodejním systému IT (Markit System) (uživatelská jména, přihlášení, aktivita uživatele a jiná dobrovolně poskytnutá data);

  • souhlas (podrobnosti o uděleném souhlasu k zasílání komerčních sdělení pro marketingové účely).

  Vaše osobní údaje od vás získáváme přímo, včetně sběru dat prostřednictvím vaší aktivity v systému Markit, nebo nepřímo od firemního zákazníka, kterého zastupujete nebo jste s ním sdruženi.

 3. ÚČELY ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ

  V případě potřeby a v souladu s místními zákony a požadavky obvykle používáme údaje uživatelů následujícími způsoby:

  • k zajištění plnění závazků smluvního vztahu s našimi firemními zákazníky;

  • k zasílání aktualizací stavů objednávek nebo jiných transakcí uživateli, nebo informací o změnách v uživatelských nebo zákaznických účtech;

  • k monitorování plnění smluvních závazků našeho smluvního zákazníka;

  • k zasílání informačního materiálu na e-mailové a/nebo poštovní adresy uživatelů;

  • k doporučení řešení nebo produktových nabídek, které by podle společnosti Markit mohly být zákazníkovi přínosné;

  • k zajištění souladu s právními předpisy a řízení obchodních rizik;

  • k zajištění odolnosti systému a vylepšení systémových funkcí;

  • ke zjištění, výkonu nebo obraně právních nároků, je-li to nezbytné;

  • Markit tyto údaje může použít ke konzultaci s ratingovými agenturami a jinými zdroji informací, a to za účelem stanovení výše úvěru poskytovaného našemu firemnímu zákazníkovi.

 4. PRÁVNÍ ZÁKLAD PRO ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ

  Společnost Markit je oprávněna zpracovávat osobní údaje uživatelů několika následujícími způsoby:

  • k plnění našich zákonných povinností (GDPR čl. 6 odst. 1 písm. c);

  • je-li zpracování v našem oprávněném zájmu (GDPR čl. 6 odst. 1 písm. f)), zejména pokud:

   • je zpracování nezbytné k plnění smluvního závazku vůči firemním zákazníkům;

   • k předprodejním a poprodejním činnostem, za účelem komunikace s naším firemním zákazníkem;

   • potřebujeme zlepšit zákaznické služby a odolnost systému.

 5. FIREMNÍ ZÁKAZNÍCI, JEŽ JSOU SUBJEKTY ÚDAJŮ

  Považuje-li se v rámci platných zákonů náš firemní zákazník za subjekt údajů, platí následující doplňující informace:

  • mohou být shromažďovány vaše následující údaje:

   objednávací, doručovací a fakturační údaje (podrobnosti objednávky a doručení, daňové identifikační číslo, daňové a finanční dohody);

  • zpracování vašich osobních údajů probíhá v souladu s GDPR čl. 6 odst. 1 písm. b) – za účelem zajištění plnění našich smluvních závazků.
 6. POUŽITÍ WEBOVÝCH STRÁNEK

  Používáme cookies ke zlepšování svých služeb a uživatelské zkušenosti a k analýze způsobu použití našich stránek. Samotné soubory cookies k identifikaci uživatele nestačí, ale v kombinaci s ostatními údaji je lze přímo nebo nepřímo s konkrétním uživatelem spojit. V takových případech je lze považovat za osobní údaje. Soubory cookies jsou uloženy v počítači uživatele, odkud jsou přenášeny na webové stránky Markit. Uživatel může přenos souborů cookies ve svém internetovém prohlížeči deaktivovat nebo omezit. Může to však mít za následek, že nebude moci systém Markit plně využívat. Více informací naleznete v našich Zásadách používání cookies.

 7. 7SDÍLENÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ

  Pro splnění účelů stanovených v těchto podmínkách mohou být vaše osobní údaje předány následujícím příjemcům:

  • mezi subjekty a v rámci jednotlivých subjektů skupiny Markit;

  • distributorům a přepravcům;

  • poskytovatelům cloudových úložišť; a

  • jiným třetím stranám (například daňovým, auditorským a jiným orgánům, poskytovatelům služeb třetích stran, např. poskytovatelům účetních a právních služeb, poskytovatelům IT poradenství, pojišťovnám a jiným odborným a obchodním poradcům).

 8. PŘENOS MIMO EEA

  Osobní údaje přenášíme z Evropského hospodářského prostoru (EHP, např. z členských zemí Evropské unie, Norska, Islandu a Lichtenštejnska) pouze za předpokladu souladu s legislativou o ochraně údajů. Tyto přenosy mohou být uskutečněny na základě rozhodnutí Evropské komise o odpovídající ochraně nebo na základě standardních smluvních doložek EU, a vy máte právo na kopii uplatněných bezpečnostních opatření, pokud si ji u nás vyžádáte.

 9. UCHOVÁVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ

  Osobní údaje uživatelů standardně zpracováváme v průběhu smluvního vztahu se zákazníkem, a po ukončení dohody mezi společností Markit a zákazníkem tyto údaje uchováváme po dobu maximálně 10 let. Pokud k tomu existuje odůvodnění, nebo pokud to vyžaduje zákon, můžeme učinit výjimku a data uchovat déle.

  Jakmile stanovíme, že osobní údaje uživatele již nepotřebujeme uchovávat, v systému Markit je anonymizujeme nebo zcela odstraníme.

 10. UŽIVATELSKÁ PRÁVA

  S ohledem na osobní údaje, které o vás zpracováváme, máte následující práva:

  • Právo na přístup: kdykoliv nás můžete požádat o nahlédnutí do vašich zpracovávaných údajů. Požádáte-li o dodatečné kopie těchto údajů, může vám být naúčtován přiměřený administrativní poplatek. Opravňuje-li nás k tomu zákon, vaši žádost můžeme odmítnout. Pokud ji odmítneme, informujeme vás o příslušných důvodech.

  • Právo na opravu nebo doplnění: můžete nás požádat o napravení jakýchkoliv nepřesných nebo nekompletních osobních údajů, které o vás zpracováváme. Pokud byly tyto údaje předány třetím stranám, o opravě je informujeme, a to pokud to bude možné a pokud k tomu nebude vyžadováno nepřiměřené úsilí. Opravňuje-li nás k tomu zákon, vaši žádost můžeme odmítnout. Pokud ji odmítneme, informujeme vás o příslušných důvodech.

  • Právo na výmaz:za určitých okolností máte právo požádat o likvidaci vašich osobních údajů. Opravňuje-li nás k tomu zákon, vaši žádost můžeme odmítnout. Pokud ji odmítneme, informujeme vás o příslušných důvodech.

  • Právo na omezené zpracování: za určitých okolností máte právo požádat o omezení zpracování vašich osobních údajů. V takovém případě bychom vaše údaje mohli pouze uchovávat, bez jejich jakéhokoliv dalšího zpracování. Opravňuje-li nás k tomu zákon, vaši žádost můžeme odmítnout. Pokud ji odmítneme, informujeme vás o příslušných důvodech.

  • Právo vznést námitku:za určitých okolností máte právo vznést námitku proti zpracování vašich osobních údajů. Opravňuje-li nás k tomu zákon, vaši žádost můžeme odmítnout. Pokud ji odmítneme, informujeme vás o příslušných důvodech.

  • Právo na přenositelnost:obecně máte právo na přenos vašich osobních údajů mezi jednotlivými správci údajů, a to v souladu s možnými omezeními platného zákona. Osobní údaje, které zpracováváme, jsou vázány na aktivitu uživatele ve jménu našeho firemního zákazníka, a tudíž nemohou být uživatelem přeneseny na třetí stranu.

  • Právo na stížnost u dozorového úřadu: máte právo podat stížnost u místního dozorového úřadu ve vaší zemi. V Estonsku je to Inspektorát ochrany dat, kontaktní informace naleznete na stránce (https://www.aki.ee/en/contacts). Kontaktní údaje vašeho místního dozorového úřadu najdete na https://edpb.europa.eu/about-edpb/board/members_en.

 11. ÚPRAVY

  Provede-li Markit změny v kategoriích zpracovávaných osobních údajů nebo účelech jejich zpracování, tyto podmínky příslušným způsobem upraví, a pokud možno své zákazníky a uživatele o těchto změnách informuje.

 12. DODATEČNÁ PODPORA

  Máte-li jakékoliv otázky nebo komentáře ohledně toho jak shromažďujeme, používáme a zpracováváme osobní údaje, kontaktujte, prosím, našeho koordinátora ochrany údajů na gdpr@markit.eu.