855 029
preces mūsu katalogā
162 592
preces, kas pieejamas šobrīd
653
pasūtījumi, ko šodien veikuši MarkIT klienti