Markit naudojimosi sąlygos

Versija 1
Galioja nuo 2021-01-01

Markit Sistema yra IT pirkimo platforma, veikianti paprastai ir skaidriai. Markit Systema suteikia klientams galimybę pirkti internetu www.markit.eu, taip pat naudojant „Punch-out“ funkciją.

 1. Pagrindinės. Šios Markit paslaugų sąlygos (sąlygos) reglamentuoja bet kokį Markit Sistemos naudojimą ir yra taikomos visiems užsakymams, pateikiamiems per Markit Sistemą.

 2. Terminai. Šiose sąlygose:

  • Klientas yra juridinis asmuo, kuris yra užregistravęs Markit Sistemoje naudojimo prieigą ir teikia užsakymus pirkti produktus per Markit Sistemą
  • Markit yra , motininė kompanija ir Markit Sistemos operatorius;
  • Produktai yra produktai ar daiktai, kuriuos Klientas užsisako per Markit Sistemą;
  • Markit vietinė įmonė yra juridinis asmuo, priklausantis tai pačiai įmonių grupei kaip Markit ir kuris yra Pirkėjo užsakytų prekių pardavimo sandorio šalis. Markit vientinės įmonės pavainimas ir kontaktiniai duomenys yra nurodyti markit.eu svetainėje, atsižvelgiant į vietos pasirinkimą pagal kliento pasirinkimą;
  • Platintojas yra trečiosios šalies Produktų tiekėjas arba perpardavėjas, kuris yra Markit vietinės įmonės arba Markit bendradarbiavimo partneris;
  • OĮG yra originalus įrangos gaminių gamintojas, kuris nėra Platintojas, Markit vietinė įmonė ar Markit.

 3. Registracija. Markit Sistema siūloma tik juridiniams asmenims. Norint naudoti Markit Sistemą užsakymams pateikti, būtina registracija. Kurdamas prieigą Markit Sistemoje, klientas turi pateikti tikslią, išsamią ir atnaujintą informaciją. Klientas privalo nuolat atnaujinti savo informaciją Markit Sistemoje. Bet kokia informacija ar pranešimai, kuriuos atsiuntė Markit ar Markit vietinė įmonė, bus laikoma gautais Kliento, jei Markit atsiuntė tokius pranešimus kontaktiniais duomenimis, kuriuos nurodo Markit Sistemos vartotojas.

 4. Vartotojai. Klientas paskiria vartotojus, turinčius teisę kliento vardu pateikti užsakymus per Markit Sistemą. Administratoriaus teises turintys vartotojai turi teisę įgalioti kitus vartotojus pateikti užsakymus Kliento vardu. Už visus bet kurio Kliento vartotojo pateiktus užsakymus Klientas yra visiškai atsakingas Markit vietinės įmonės atžvilgiu. Klientas privalo užtikrinti, kad jo vartotojai slaptažodžius laikytų konfidencialiais. Klientas privalo užtikrinti, kad informacija apie jo vartotojus būtų nuolat atnaujinama, įskaitant tai, kad vartotojai, kuriems nebeleidžiama pateikti užsakymų kliento vardu, būtų pašalinti iš Markit Sistemos, atliekant atitinkamus Markit Systemos pakeitimus arba pranešant Klientų aptarnavimo tarnybai.

 5. Markit Sistemos naudojimas. Markit ir Markit vietinė įmonė suteikia Klientui (ir jo vartotojams) prieigą ir teisę naudotis Markit Sistema. Tokia prieigos ir naudojimo teisė nėra išimtinė ir neperleidžiama. Markit vietinė įmonė ir Markit atsisako bet kokių garantijų, išreikštų ar numanomų, susijusių su Markit sistemos eksploatavimu, klientui teikiant „esant tokiai“ ir „kiek įmanoma“. Markit vietinė įmonė ir Markit deda visas pastangas, kad Klientui pateiktų aukščiausios kokybės ir saugumo Markit Systemą, tačiau Markit vietinė įmonė ir Markit negarantuoja, kad prieiga prie Markit Systemos ir jos veikimas bus visad nenutrūkstamas, laiku ar be klaidų.

 6. Markit Sistemos katalogas. Produktai ir prekės, kuriuos gali užsisakyti Klientas, yra įtrauktos į Markit Sistemos katalogą. Produktų kainos, nurodytos Markit Sistemos kataloge, nurodomos kliento vietine valiuta ir yra orientacinės kainos. Markit gali bet kada pakeisti šias kainas. Visi gaminių atvaizdai yra iliustracinio pobūdžio ir gali skirtis nuo tikrųjų pristatytų Produktų. Klientas žino, kad Markit ar Markit vietinė įmonė nelaiko jokių produktų ar daiktų, įtrauktų į Markit Sistemos katalogą, atsargų.

 7. Užsakymas. Kliento vartotojai gali pateikti užsakymus Produktų pirkimui per Markit Sistemą Kliento vardu. Visi užsakymai, kuriuos vartotojai pateikė per Markit Sistemą, yra laikomi Kliento pasiūlymais. Produktų pirkimo-pardavimo sutartis, įskaitant susitarimą dėl kainos ir pristatymo, sudaroma, kai Markit vietinė įmonė priima užsakymą, elektroniniu paštu atsiųsdamas užsakymo patvirtinimą Klientui. Užsakymus galima atšaukti iki tol, kol Markit vietinė įmonė išsiunčia patvirtinimą.

  Markit vietinė įmonė turi teisę nepatvirtinti Kliento pateiktų užsakymų ir turi teisę bet kuriuo metu atšaukti užsakymą, jei tam yra pagrįsta priežastis. Markit vietinė įmonė taip pat gali atšaukti bet kokius pardavimo sandorius (patvirtintus užsakymus), jei Markit Sistemoje įvyko klaida nustatant kainodarą (pvz., rodoma kaina yra nepagrįstai mažesnė už vidutinę rinkos kainą), Produktas nebepasiekiamas arba dėl klaidų Gaminio aprašymuose.

 8. Išankstinis mokėjimas. Jei nesusitarta kitaip, numatytasis atsiskaitymo būdas bus išankstinis mokėjimas pagal išankstinę sąskaitą faktūrą, kurią Markit vietinė įmonė pateiks kartu su užsakymo patvirtinimu. Užsakytos prekės nebus išsiųstos anksčiau nei bus gauta visa avanso suma. Jei išankstnėje sąskaitoje ar užsakymo metu nenurodyta kitaip, nesumokėjus už užsakytus gaminius per 30 (trisdešimt) dienų nuo Markit vietinės įmonė išrašytos išankstinės sąskaitos faktūros, užsakymas ir atitinkamas pardavimo sandoris bus automatiškai atšaukiami.

 9. Kredito limitas. Klientai gali kreiptis dėl kredito limito užpildydami kredito paraiškos formą. Jei kredito limitas negali būti patvirtintas, Pirkėjas bus informuotas apie Markit vietinės įmonės sprendimą. Kredito limitas yra galima bendra Kliento įsiskolinimų prieš Paslaugų teikėją suma. Turimo kredito limito suma apskaičiuojama atėmus atvirus užsakymus ir neapmokėtas sąskaitas faktūras iš patvirtintos kredito limito sumos. Bendras patvirtintas kredito limitas ir turimas kredito limitas yra matomi Markit Sistemoje skyriuje „Informacija apie klientą“. Turimas kredito limitas užtikrina, kad patvirtintas užsakymas bus nedelsiant apdorotas, o užsakyti produktai bus išsiųsti prieš apmokant atitinkamą sąskaitą. Markit vietinė įmonė gali pareikalauti išankstinio apmokėjimo, jei Kliento pateiktas užsakymas viršija turimą kredito limitą, ir sustabdyti užsakymo apdorojimą, kol toks mokėjimas bus gautas arba turimas kredito limitas bus atstatytas.

 10. Mokėjimai. Klientas apmoka sąskaitas faktūras per 7 kalendorines dienas nuo jų išrašymo dienos, jei sąskaitoje-faktūroje nenurodyta kitaip. Jei Klientas neapmoka sąskaitos faktūros iki nustatyto termino, tada Markit vietinė įmonė gali reikalauti iš Kliento vėluojančių mokėjimų palūkanų už kiekvieną uždelstą dieną 0,05%, kol bus sumokėta visa suma.

 11. Kainodaros modelis. Markit vietinės įmonės naudojamas bendrasis kainų nustatymo modelis yra numatytasis rinkos modelis, kai Markit vietinė įmonė prideda vidutinę maržą prie geriausių galimų platinimo kainų. Transportavimo ir visi kiti mokesčiai jau yra įskaičiuoti į Markit Sistemos nurodytą kainą, išskyrus nedidelių užsakymų tvarkymo mokestį, jei toks numatytas. Atskiro susitarimo atveju taip pat yra šios galimybė:

  Atvira marža - tai sandorio procentinis mokestis už kiekvieną pirkinį, dėl kurio susitarta ir kuris yra fiksuotas;

  Markit FIX - už vieną sutartą mėnesinį mokestį Klientas gali pirkti viską Platintojo kainomis, į kurias įtraukti pristatymo kaštai.

 12. Siuntimas ir pristatymas. Jei nesusitarta kitaip, užsakyti produktai bus išsiųsti, kai tik Markit vietinė gaus pilną apmokėjimą iš Kliento. Priklausomai nuo kainodaros modelio, gali būti pristatymo ir pakavimo išlaidos, ši informacija bus rodoma užsakymo metu.

  Numatoma pristatymo data apskaičiuojama užsakymo metu ir rodoma naršant produktus Markit Sistemos kataloge. Numatomas pristatymo datas galima pamatyti užsakymo peržiūros proceso metu, taip pat užsakymo patvirtinimo el. laiške.

  Produktai pristatomi nuo durų iki durų tiesiai iš Platintojų sandėlių, bendradarbiaujant su trečiųjų šalių kurjeriais ar kitomis priemonėmis.

  Nuosavybė už gaminius perduodama iš Markit vietinės įmonės Klientui juos pristačius, jei Markit vietinė įmonė yra pilnai gavusi mokėjimą už visus Produktus. Markit vietinė įmonė išlaiko nuosavybės teisę į pristatytus produktus, kol už Produktus nebus sumokėta visa suma.

  Netyčinio gaminių sunaikinimo rizika Tiekėjo perduodama Klientui jį pristačius arba nuo to momento, kai gaminiai perduodami Kliento paskirtam asmeniui.

 13. Tikrinimas pristatymo metu ir skundai. Klientas privalo patikrinti pristatytus Produktus pristatymo metu. Bet kokie teiginiai, kad pristatyti gaminiai neatitinka kiekio reikalavimų, ir bet kokie teiginiai apie matomą Produktų ar jų pakuotės pažeidimą turi būti pateikiami iškart pristačius, o apie tai reikia pranešti produktų važtaraštyje arba ant Produktų pristatymo ir gavimo dokumento.

  Jei Klientas teigia, kad užsakytos Prekės turi trūkumų ar yra sugadintos, jis turi teisę per 5 (penkias) darbo dienas nuo trūkumų nustatymo dienos, bet ne vėliau kaip per 30 dienų nuo Prekės pristatymo, pateikti atitinkamą pagrįstą skundą Markit vietinei įmonei, nebent trumpesnis laikas numatytas OĮG ar Tiekėjo. Markit vietinė įmonė privalo per 4 (keturias) darbo dienas nuo skundo gavimo dienos patikrinti, ar skundas yra pagrįstas, ir, jei taip, nedelsdamas imtis priemonių tokiems trūkumams pašalinti.

 14. Grąžinimas. Grąžinimą kiekvienu konkrečiu atveju apdoros Markit vietinė įmonė. Klientas neturi teisės grąžinti gaminių su trūkumais be išankstinio Markit vietinės įmonės sutikimo. Grąžinti produktus neįmanoma tuo atveju, kai gaminių gamyba ar surinkimas vyko pagal specialius Kliento reikalavimus. Grąžinami Produktai turi būti originalioje pakuotėje ir neatidaryti. Priklausomai nuo Produkto pobūdžio ir kainos bei nuo pagrindinių sutarčių su Platintojais ar OĮG, gali būti taikomi iki 75% produkto kainos mokesčiai. Už grąžinamų produktų siuntimo išlaidas bus atsakingas Klientas.

  Markit vietinė įmonė imsis pagrįstų pastangų ir glaudžiai bendradarbiaus tiek su Klientu, tiek su Platintoju ar OĮG, kad užtikrintų, kad kiekviena atskira grąžinimo operacija būtų išspręsta teisingai ir patenkinamai.

 15. Neperleidžiamos intelektinės nuosavybės teisės. Jei aiškiai nesusitarta kitaip, visos intelektinės nuosavybės teisės, priklausančios šaliai, kartu su visais jų pakeitimais, patobulinimais ar išvestinėmis priemonėmis lieka tos šalies nuosavybė. Tiek, kiek bet kuriuose Produktuose, kuriuos Markit vietinė įmonė pristato Klientui, yra įdiegta programinė įranga, mikroprogramos ar kiti programinės įrangos kodai, taikomos atitinkamos OĮG licencijos sąlygos.

 16. 16. Klientų aptarnavimo paslaugų lygiai.Markit vietinė įmonė suteikia Klientų aptarnavimo paslaugą:

  Pokalbis realiu laiku https://www.markit.eu/:

  Veikia: darbo dienomis nuo 9:00 iki 17:00 vietos laiku (Portugalija / JK 07:00 - 16:00 vietos laiku; Šiaurės Amerika 12:00 - 20:00 CET).

  Esant dideliam apkrovimui ar kilus bet kokiems kitiems sunkumams, pokalbio realiu laiku užklausos bus atsakytos el. paštu per 1 darbo dieną.

  Pagalba el.paštu – Markit vieitnės įmonės aptarnavimo el. pašto adresą galite rasti šiuo adresu https://www.markit.eu/:

  Atsakymo laikas: 1 darbo diena.

  Pagalba telefonu – Markit vietinės įmonės aptarnavimo telefono numerį galite rasti svetainėje https://www.markit.eu/:

  Atsakymo laikas: iškart, nebent linijos užimtos;

  Veikia: darbo dienomis nuo 9:00 iki 17:00 vietos laiku (Portugalija / JK 07:00 - 16:00 vietos laiku; Šiaurės Amerika 12:00 - 20:00 CET).

 17. Atsakomybė. Tiek, kiek leidžia įstatymai, Markit ar Markit vietinė įmonė nebus atsakingi už prarastą pelną, pajamas, gamybos praradimą, duomenų praradimą ar bet kokią kitą žalą, kurią tiesiogiai ar netiesiogiai patyrė Klientas ar bet kuris kitas asmuo.

  Bendra Markit vietinės įmonės atsakomybė už pardavimo operacijas yra tik ta suma, kurią Pirkėjas faktiškai sumokėjo už Produktus, dėl kurių atsirado pretenzija.

 18. Produktų garantijos. Kai Produktas turi pardavimo garantiją arba garantiją iš Platintojo ar OĮG, tai bus perduota Klientui, atsižvelgiant į Platintojo ar OĮG sąlygas. Markit vietinė įmonė siūlo Klientui paramą nagrinėjant (tarpininkaujant) garantijos pretenzijas Platintojams ir originalios įrangos Gamintojams (OĮG), visų pirma perduodant ir tęsiant bet kokias garantijas, kurias Klientas turi prieš platintojus/originalios įrangos gamintojus. Visos garantijos platintojams/originalios įrangos gamintojams, kurias Klientas nori, kad Markit vietinė įmonė tvarkytų ar tarpininkautų, turi būti pateiktos per Markit Sistemą. Garantinį remontą tiek OĮG, tiek sertifikuoti aptarnavimo centrai atlieka tiek vietoje, tiek pasaulyje, laikydamiesi originalių įrenginių gamintojo ir (arba) platintojų nustatytų sąlygų. Markit vietinė įmonė ar Markit patys nesuteikia jokių Produktų pardavimo garantijų ar kitokių savanoriškų garantijų.

 19. Asmeniniai duomenys. Markit vietinė įmonė ir Markit renka ir tvarko tam tikrus asmens duomenis laikydamiesi galiojančių duomenų apsaugos įstatymų. Vartotojai, norėdami naudoti Markit Systemą, turi pateikti tam tikrą asmenį identifikuojančią informaciją. Klientas patvirtina turįs reikiamas teises atskleisti, perduoti ir tvarkyti asmens duomenis prieigos registravimui ir Markit Sistemos naudojimui. Norėdami gauti daugiau informacijos apie tai, kaip Markit vietinė įmonė ir Markit renka, saugo ir tvarko asmens duomenis, skaitykite mūsų privatumo politikoje.

 20. Konfidencialumas. Išskyrus atvejus, kai įstatymai reikalauja kitaip arba siekiant įgyvendinti šias Sąlygas, Markit vietinė įmonė, Markit ir Klientas negali atskleisti jokiai trečiajai šaliai jokios informacijos, susijusios su kitos šalies verslo veikla ar planais, kurios nėra viešos ir kurios paprastai laikomos verslo paslaptimis. Klientas privalo užtikrinti, kad jo atstovai, darbuotojai ir vartotojai, turintys prieigą prie konfidencialios informacijos, būtų informuoti apie konfidencialumo įsipareigojimą ir jiems būtų taikomi konfidencialumo įsipareigojimai, panašūs į konfidencialumo įsipareigojimą šiose sąlygose.

 21. Teisė pakeisti Sąlygas. Markit ir Markit vietinė įmonė pasilieka teisę keisti šias Sąlygas, ypač jei pakeitimų reikia norint atitikti įstatymų reikalavimus arba atspindėti Markit paslaugų pasiūlos ar verslo modelio pokyčius. Markit arba Markit vietinė įmonė iš anksto informuos Klientą apie tokius pakeitimus. Jei Klientas nesutinka su šiais pakeitimais, Klientas gali nebegalėti toliau naudotis Markit Sistema. Sąlygų pakeitimai taikomi visiems užsakymams, kurie buvo pateikti Pardavėjui po pakeitimų atlikimo ir pranešimo Klientui ar Administratoriui.

 22. Force majeure. Markit, Markit vietinė įmonė ir Klientas neatsako už sutartinių įsipareigojimų nevykdymą ar netinkamą vykdymą, jei tai lemia force majeure. Force majeure aplinkybės yra aplinkybės, kurių šalis negali kontroliuoti ir kurių sutarties sudarymo metu nebuvo galima pagrįstai tikėtis, kad šalis atsižvelgs, išvengs ar pašalins kliūtis ar jų padarinius, kurių šalis galėtų pagrįstai tikėtis įveikti. Dėl force majeure šalis neatleidžiama nuo atsakomybės už mokėjimus ir delspinigius.

 23. Reglamentuojantys teisės aktai. Šias sąlygas reglamentuoja šalies, kurioje yra Markit vietinė įmonė, įstatymai. Jungtinių Tautų konvencija dėl tarptautinio prekių pirkimo-pardavimo sutarčių nebus taikoma.

 24. Ginčų sprendimas. Visus ginčus, skirtumus ar reikalavimus, kylančius iš šių Sąlygų ar susijusių su jomis, bet kokius užsakymus ar atitinkamus pardavimo sandorius, kuriems taikomos šios Sąlygos, galutinai išspręs šalies, kurioje veikia Markit vietinė įmonė, teismas.

 25. Baigiamosios nuostatos. Šios Sąlygos kartu su atitinkamu pardavimo sandoriu sudaro visą Kliento ir Markit vietinės įmonės susitarimą dėl šių Sąlygų ir atitinkamo pardavimo sandorio ir anuliuoja bei pakeičia visus ankstesnius rašytinius ar žodinius susitarimus.

  Klientas negali perleisti jokių teisių ar įsipareigojimų, kylančių iš šių sąlygų, trečiajai šaliai be išankstinio Markit vietinės įmonės sutikimo. Markit vietinė įmonė turi teisę perduoti pretenzijas dėl Kliento nemokėjimo išieškojimo agentūroms, taip pat paskirti mokėjimo prašymus faktoringo tikslais.