Warunki korzystania z usługi Markit

Wersja 1
Ważny od 01.01.2021

System Markit jest narzędziem służącym do dokonywania zakupów IT z zachowaniem prostoty i przejrzystości. System Markit pozwala Klientom na dokonanie zakupów przez Internet za pośrednictwem stron internetowych www.markit.eu, jak również za pomocą funkcji punch-out.

 1. Ogólne. Niniejsze Warunki Świadczenia Usług Markit (Warunki) regulują wszelkie przypadki korzystania z Systemu Markit i obowiązują w przypadku zamówień składanych za pośrednictwem Systemu Markit.

 2. Definicje.W tych Warunkach:

  • Klient jest osobą prawną, która zarejestrowała konto do korzystania z Systemu Markit oraz składa zamówienia na zakup produktów za pośrednictwem Systemu Markit;
  • Markit to , spółka macierzysta orazoperator Systemu Markit;
  • Produkty to produkty lub artykuły, które Klient zamawia za pośrednictwem Systemu Markit;
  • Lokalna Spółka Markit jest osobą prawną przynależną do tej samej grupy spółek co Markit i jest stroną transakcji sprzedaży zamówionych przez Klienta produktów, nazwa oraz dane kontaktowe Dostawcy są podane na stronie internetowej markit.eu, w zależności od wybranej przez Klienta lokalizacji;
  • Dystrybutor jest dostawcą zewnętrznym lub odsprzedawcą Produktów, który jest partnerem współpracującym z Lokalna Spółka Markit lub Markit;
  • OEM jest producentem oryginalnego wyposażenia Produktów, który nie jest Dystrybutorem, Lokalna Spółka Markit lub Markit.

 3. Rejestracja. System Markit jest oferowany tylko podmiotom prawnym. W celu korzystania z systemu Markit do składania zamówień rejestracja jest obowiązkowa. Podczas zakładania konta w Systemie Markit, Klient musi podać prawidłowe, kompletne i aktualne informacje. Klient jest zobowiązany do aktualizowania swoich danych w Systemie Markit, wszelkie informacje lub zawiadomienia wysłane przez firmę Markit lub Lokalna Spółka Markit będą uważane za otrzymane przez Klienta, jeśli firma Markit wysłała takie zawiadomienia lub informacje na wskazane przez Klienta w Systemie Markit dane kontaktowe.

 4. Użytkownicy. Klient wyznacza użytkowników, którzy mają prawo do składania zamówień przez System Markit w imieniu Klienta (Użytkowników). Użytkownicy z uprawnieniami administratora mają prawo do autoryzowania innych Użytkowników do składania zamówień w imieniu Klienta. Klient ponosi pełną odpowiedzialność przed Lokalna Spółka Markit wobec wszystkich zamówień złożonych przez jakiegokolwiek Użytkownika Klienta. Klient musi się upewnić, że jego Użytkownicy przechowują swoje hasła w tajemnicy. Klient musi się upewnić, że informacje o swoich Użytkownikach są aktualne, wliczając w to usuwanie z Systemu Markit Użytkowników, którzy już nie są autoryzowani do składania zamówień w imieniu Klienta, poprzez dokonywanie istotnych zmian w Systemie Markit lub poprzez zgłoszenie tego do centrum obsługi klienta.

 5. Korzystanie z Systemu Markit. Markit i Lokalna Spółka Markit zapewniają Klientowi (oraz jego Użytkownikom) prawo do dostępu i korzystania z Systemu Markit. Prawo dostępu i korzystania jest niewyłączne i niezbywalne. Lokalna Spółka Markiti Markit zrzekają się wszelkich gwarancji, wyraźnych lub sugerowanych, w związku z działaniem Systemu Markit, które są udzielane Klientowi na zasadzie "tak jak jest (as is)" oraz "zgodnie z dostępnością (as available)". Lokalna Spółka Markit i Markit dołożą wszelkich starań, aby zapewnić Klientowi System Markit najwyższej jakości, bezpieczeństwa i ochrony, jednak Lokalna Spółka Markit i Markit nie dają gwarancji, że dostęp do Systemu Markit i jego działanie zawsze będą nieprzerwane, terminowe lub bezbłędne.

 6. Katolog Systemu Markit. Produkty i artykuły, które są zamówione przez Klienta są zawarte w katalogu Systemu Markit. Ceny produktów widoczne w Systemie Markit są pokazywane w lokalnej walucie Klienta i są cenami orientacyjnymi. Firma Markit może w każdej chwili zmienić te ceny. Wszystkie obrazy produktów są jedynie w celach ilustracyjnych i mogą się różnić od rzeczywistych dostarczonych Produktów. Klient jest świadomy, że Markit lub Lokalna Spółka Markit nie posiadają na swoim magazynie żadnych dostępnych produktów lub artykułów zawartych w katalogu Systemu Markit.

 7. Składanie zamówień. Użytkownicy Klienta mogą składać zamówienia na zakup Produktów przez System Markit w imieniu Klienta. Wszelkie zamówienia składane przez użytkowników za pośrednictwem systemu Markit są traktowane przez Klienta jako oferty. Umowa zakupu Produktów, w tym umowa ceny i dostawy, zostaje zawarta z chwilą przyjęcia zamówienia przez Lokalna Spółka Markit, poprzez przesłanie Klientowi potwierdzenia zamówienia drogą elektroniczną. Anulowanie zamówień jest możliwe do momentu wysłania potwierdzenia przez Lokalna Spółka Markit.

  Dostawca ma prawo nie potwierdzać zamówień złożonych przez Klienta oraz prawo do anulowania zamówienia w każdym momencie jeśli ma ku temu właściwy powód. Dostawca może również anulować wszelkie transakcje sprzedażowe (potwierdzone zamówienia) jeśli wystąpił w Systemie Markit błąd z wyceną (np. pokazana cena jest w nieuzasadniony powód poniżej średniej ceny rynkowej), Produkt nie jest dostępne lub z powodu błędu w opisie Produktu.

 8. Płatność zaliczkowa. Zaliczka. O ile nie zostało uzgodnione inaczej, domyślną metodą płatności będzie zaliczka na podstawie faktury pro-forma, która zostanie dostarczona przez Lokalna Spółka Markit wraz z potwierdzeniem zamówienia. Zamówione produkty nie zostaną wysłane przed otrzymaniem pełnej kwoty zaliczki. O ile nie wskazano inaczej na fakturze pro-forma lub w trakcie procesu zamawiania, brak zapłaty za zamówione Produkty w ciągu 30 (trzydziestu) dni od daty wystawienia faktury pro-forma przez Lokalna Spółka Markit powoduje automatyczne anulowanie zamówienia i odpowiednio transakcji sprzedaży.

 9. Limit kredytowy. Klienci mogą ubiegać się o limit kredytowy wypełniając Formularz Wniosku Kredytowego., Klient zostanie poinformowany o decyzji Lokalna Spółka Markit . Limit kredytowy to możliwa łączna kwota zadłużenia Klienta wobec Dostawcy. Wysokość dostępnego limitu kredytowego obliczana jest poprzez odjęcie od zatwierdzonej kwoty limitu kredytowego otwartych zamówień i niezapłaconych należnych faktur. Klient może zapoznać się z wysokością całkowitego zatwierdzonego limitu kredytowego oraz dostępnym limitem kredytowym w sekcji "Informacje dla Klienta" w Systemie Markit. Dostępny limit kredytowy gwarantuje, że potwierdzone zamówienie zostanie zrealizowane natychmiast, a zamówione Produkty zostaną wysłane przed zapłatą odpowiedniej faktury. Lokalna Spółka Markit może zażądać zaliczki, jeśli zamówienie złożone przez Klienta przekroczy dostępny limit kredytowy oraz zawiesić realizację zamówienia do czasu otrzymania takiej płatności lub przywrócenia dostępnego limitu kredytowego.

 10. Płatności. Klient jest zobowiązany do zapłaty faktur w terminie 7 dni kalendarzowych od daty ich wystawienia, o ile na fakturze nie wskazano inaczej. Jeżeli Klient nie zapłaci faktury w terminie, wówczas Lokalna Spółka Markit może żądać od Klienta odsetek za każdy dzień zwłoki w wysokości 0,05% do pełnej zapłaty.

 11. Model cenowy. Ogólny model cenowy stosowany przez Lokalna Spółka Markit jest domyślnym modelem rynkowym, gdzie Lokalna Spółka Markit dodaje umiarkowaną marżę do najlepszych dostępnych cen dystrybucyjnych. Transport i wszystkie inne opłaty są już wliczone w cenę podaną w Systemie Markit, za wyjątkiem opłaty za obsługę paczek przy małych zamówieniach. W przypadku odrębnej umowy istnieją również następujące możliwości:

  Jawna marża - stanowi opłatę transakcyjną od każdego uzgodnionego i ustalonego zakupu. Klient jest w stanie odróżnić cenę Produktu od wyboru Dystrybutorów i opłaty serwisowej pobieranej przez Lokalna Spółka Markit;

  Markit FIX - za jedną miesięczną opłatą Klient może dokonać wszystkich zakupów z cenami Dystrybutora, które obejmują dostawę.

 12. Wysyłka i Dostawa. O ile nie uzgodniono inaczej, zamówione Produkty zostaną wysłane po otrzymaniu przez Lokalna Spółka Markit pełnej zapłaty od Klienta. W zależności od modelu cenowego mogą mieć zastosowanie koszty wysyłki i opakowania, informacje te zostaną przedstawione podczas procesu składania zamówienia.

  Szacowana data dostawy jest obliczana podczas procesu zamawiania oraz wyświetlana podczas przeglądania produktów w katalogu Systemu Markit. Szacunkowy termin dostawy jest widoczny podczas przeglądania zamówienia, a także w e-mailu potwierdzającym zamówienie.

  Produkty dostarczane są w systemie „door to door” bezpośrednio z magazynu Dystrybutora we współpracy z zewnętrznymi firmami kurierskimi lub w inny sposób.

  Tytuł własności do Produktów zostaje przeniesiony z Lokalna Spółka Markit na Klienta z chwilą dostawy, pod warunkiem że Lokalna Spółka Markit otrzymał zapłatę za Produkty w całości. Lokalna Spółka Markit zachowuje prawo do dostarczonych Produktów do momentu pełnej zapłaty za Produkty.

  Ryzyko przypadkowego zniszczenia Produktów przechodzi z Lokalna Spółka Markit na Klienta z chwilą dostawy lub z chwilą przekazania Produktów w posiadanie osoby wyznaczonej przez Klienta.

 13. Kontrola przy dostawie i reklamacje. Kontrola przy dostawie i reklamacje. Klient ma obowiązek sprawdzić dostarczone Produkty przy dostawie. Wszelkie roszczenia, że dostarczone Produkty nie są zgodne z wymogami ilościowymi, oraz wszelkie roszczenia dotyczące widocznego uszkodzenia produktów lub ich opakowań muszą być zgłaszane natychmiast po dostarczeniu, a odpowiednie listu przewozowego należy dokonać na liście przewozowym Produktów lub na dokumencie dostawy i odbiór produktów.

  W przypadku stwierdzenia przez Klienta, że zamówione Produkty są wadliwe lub uszkodzone, ma on prawo do złożenia stosownej uzasadnionej reklamacji u Lokalna Spółka Markit w terminie 5 (pięciu) dni roboczych od momentu stwierdzenia wad, nie później jednak niż 30 dni od daty dostawy odpowiednich Produktów, chyba że krótszy termin zostanie określony przez OEM lub Dystrybutora. Lokalna Spółka Markit ma obowiązek sprawdzić, czy reklamacja jest uzasadniona w ciągu 4 (czterech) dni roboczych od momentu otrzymania reklamacji, a jeśli tak, to bezzwłocznie zastosować środki mające na celu usunięcie takich wad.

 14. Zwroty. Zwroty będą realizowane przez Lokalna Spółka Markit indywidualnie dla każdego przypadku. Klient nie jest uprawniony do zwrotu Produktów wolnych od wad bez uprzedniej zgody Lokalna Spółka Markit. Zwrot Produktów nie jest możliwy w przypadku, w których produkcja lub montaż produktów odbywał się zgodnie ze specjalnymi wymaganiami klienta. Produkty podlegające zwrotowi muszą być w oryginalnym opakowaniu i nieotwarte. W zależności od charakteru i ceny Produktu oraz od zawartych umów z Dystrybutorami lub OEM, mogą obowiązywać opłaty w wysokości do 75% ceny Produktu. Koszty wysyłki zwracanych Produktów ponosi Klient.

  Lokalna Spółka Markit podejmie uzasadnione starania i ściśle współpracuje zarówno z Klientem jak i Dystrybutorem lub OEM w celu zapewnienia, że każda indywidualna transakcja zwrotna zostanie rozwiązana w sposób uczciwy i zadowalający.

 15. Brak przeniesienia praw własności intelektualnej. O ile wyraźnie nie ustalono inaczej, wszelkie prawa własności intelektualnej należące do strony lub opracowane przez stronę, wraz z wszelkimi zmianami, opracowaniami lub ich pochodnymi, pozostają własnością tej strony. W zakresie, w jakim jakiekolwiek Produkty dostarczone Klientowi przez Lokalna Spółka Markit zawierają jakiekolwiek wbudowane oprogramowanie, oprogramowanie sprzętowe lub inny kod oprogramowania, zastosowanie mają odpowiednie warunki licencji OEM.

 16. Poziomy obsługi klienta. Obsługę Klienta zapewnia Lokalna Spółka Markit w następujący sposób:

  Czat Na Żywo Online pod adresem https://www.markit.eu/:

  Dostępny: w dni powszednie w godzinach 09:00 – 17:00 czasu lokalnego (Portugalia/Wielka Brytania 07:00 – 16:00 czasu lokalnego; Ameryka Północna 12:00 – 20:00 CET).

  W przypadku dużego zapotrzebowania lub innych trudności, odpowiedzi na zapytania z czatu na żywo zostaną przesłane drogą mailową w ciągu 1 dnia roboczego.

  Wsparcie e-mail – adres e-mail obsługi klienta Lokalna Spółka Markit jest dostępny na stronie https://www.markit.eu/:

  Czas odpowiedzi: 1 dzień roboczy.

  Wsparcie telefoniczne –numer telefonu obsługi klienta Lokalna Spółka Markit jest dostępny na stronie https://www.markit.eu/:

  Czas odpowiedzi: Natychmiastowo, chyba że wszystkie linie są zajęte;

  Dostępny: w dni powszednie w godzinach 09:00 – 17:00 czasu lokalnego (Portugalia/Wielka Brytania 07:00 – 16:00 czasu lokalnego; Ameryka Północna 12:00 – 20:00 CET).

 17. Odpowiedzialność. W zakresie dopuszczalnym przez prawo, Markit lub Lokalna Spółka Markit nie ponoszą odpowiedzialności za utracone zyski, przychody, utratę produkcji, utratę danych lub jakiekolwiek inne szkody poniesione bezpośrednio lub pośrednio przez Klienta lub jakąkolwiek inną osobę.

  W odniesieniu do transakcji sprzedaży łączna odpowiedzialność Lokalna Spółka Markit jest ograniczona do kwoty, którą Klient faktycznie zapłacił za Produkty, w związku z którymi powstało roszczenie.

 18. Gwarancja sprzedaży, inne gwarancje. Jeśli Produkt posiada gwarancję sprzedaży lub gwarancję od Dystrybutora lub OEM, zostanie ona przekazana Klientowi zgodnie z warunkami określonymi przez Dystrybutora lub OEM. Lokalna Spółka Markit zaoferuje Klientowi wsparcie w zakresie obsługi/pośredniczenia w roszczeniach gwarancyjnych wobec Dystrybutorów i OEM-ów, przede wszystkim poprzez przekazanie i śledzenie wszelkich roszczeń gwarancyjnych, które Klient ma wobec Dystrybutorów/OEM-ów. Wszelkie roszczenia gwarancyjne wobec Dystrybutorów/OEM, które Klient chce, aby Lokalna Spółka Markit obsługiwał lub pośredniczył w obsłudze, muszą być zgłaszane za pośrednictwem Systemu Markit. Naprawy gwarancyjne są obsługiwane przez certyfikowane centra serwisowe OEM zarówno lokalnie jak i globalnie, zgodnie z warunkami ustalonymi przez OEM i/lub Dystrybutorów. Lokalna Spółka Markit lub firma Markit nie udzielają sobie żadnych gwarancji sprzedaży ani innych dobrowolnych gwarancji na Produkty.

 19. Dane osobiste. Lokalna Spółka Markit i firma Markit gromadzą i przetwarzają niektóre dane osobowe zgodnie z obowiązującymi przepisami o ochronie danych osobowych. Aby móc korzystać z systemu Markit, Klient lub Użytkownicy muszą podać pewne dane osobowe w celu zarejestrowania konta. Klient oświadcza, że posiada niezbędne prawa do ujawniania, przekazywania i przetwarzania danych osobowych w celu rejestracji konta i korzystania z Systemu Markit. Więcej szczegółów na temat sposobu gromadzenia, przechowywania i przetwarzania danych osobowych przez Lokalna Spółka Markit i firmę Markit można znaleźć w naszej Polityce Prywatności.

 20. Poufność. O ile prawo nie wymaga inaczej lub w celu realizacji intencji niniejszych Warunków, Lokalna Spółka Markit, Markit oraz Klient nie mogą ujawniać osobom trzecim żadnych informacji związanych z działalnością gospodarczą lub planami drugiej strony, które nie są jawne i które są powszechnie uznawane za tajemnice handlowe. Klient jest zobowiązany do zapewnienia, aby jego przedstawiciele, pracownicy i Użytkownicy, którzy mają dostęp do informacji poufnych, zostali poinformowani o obowiązku zachowania poufności i podlegali obowiązkom podobnym do obowiązku zachowania poufności określonego w niniejszych Warunkach.

 21. Prawo do zmiany Warunków.Firma Markit i Lokalna Spółka Markit zastrzegają sobie prawo do wprowadzania zmian w niniejszych Warunkach, przede wszystkim w przypadku, gdy zmiany są konieczne do spełnienia wymogów ustawowych lub do odzwierciedlenia zmian w ofercie usług Markit lub modelu biznesowym. Firma Markit lub Lokalna Spółka Markit powiadomi Klienta z odpowiednim wyprzedzeniem o takich zmianach. Jeżeli Klient nie wyrazi zgody na te zmiany, może nie być w stanie kontynuować korzystania z Systemu Markit. Zmiany Warunków mają zastosowanie do wszelkich zamówień, które zostały złożone do Sprzedawcy po dokonaniu zmian i powiadomieniu o nich Klienta lub Administratora.

 22. Siła wyższa. Markit, Lokalna Spółka Markit i Klient nie ponoszą odpowiedzialności za niewykonanie lub niewłaściwe wykonanie zobowiązań umownych, jeśli jest to spowodowane siłą wyższą. Siła wyższa to okoliczności, na które strona nie ma wpływu i od których w momencie zawierania umowy nie można było racjonalnie oczekiwać, że uwzględnią, unikną lub pokonają przeszkodę lub jej skutki, których nie można było racjonalnie oczekiwać. Siła wyższa nie zwalnia strony z odpowiedzialności za płatności i odsetki za zwłokę.

 23. Prawo obowiązujące. Niniejsze Warunki podlegają prawu kraju, w którym Lokalna Spółka Markit jest zarejestrowany. Konwencja Narodów Zjednoczonych o umowach międzynarodowej sprzedaży towarów nie ma zastosowania.

 24. Rozwiązywanie sporów. Wszelkie spory, różnice lub roszczenia wynikające z lub w związku z niniejszymi Warunkami, wszelkimi zamówieniami lub odpowiednimi transakcjami sprzedaży regulowanymi niniejszymi Warunkami, będą ostatecznie rozstrzygane przez sąd w miejscu siedziby Lokalna Spółka Markit.

 25. Postanowienia końcowe. Niniejsze Warunki wraz z odpowiednią transakcją sprzedaży stanowią całość umowy pomiędzy Klientem a Lokalna Spółka Markit w odniesieniu do przedmiotu niniejszych Warunków i odpowiedniej transakcji sprzedaży oraz zastępują i zastępują wszystkie wcześniejsze umowy, pisemne lub ustne, mające zastosowanie do przedmiotu niniejszych Warunków i odpowiedniej transakcji sprzedaży.

  Klient nie może scedować żadnych praw lub obowiązków wynikających z niniejszych Warunków na osobę trzecią bez uprzedniej zgody Lokalna Spółka Markit. Lokalna Spółka Markit jest uprawniony do przekazania wierzytelności z tytułu braku zapłaty lub nienależytej zapłaty na rzecz firm windykacyjnych, a także do cesji wierzytelności płatniczych w celu faktoringu.