Markit Terms of Service

Version 1
Valid from 1.1.2021.

Markit Systemje alat za IT kupovinu koji je jednostavan i pregledan. Markit Sistem omogućava klijentima da realizuju Internet kupovinu putem stranice www.markit.eu, i takođe omogućava punch-out funkcionalnost.

 1. Opšti uslovi. Ovi Markit Uslovi korišćenja (Uslovi) regulišu svaku upotrebu Markit sistema i primenjuju se na svaku porudžbinu realizovanu preko Markit Sistema.

 2. Definicije pojmova. U skaldu sa ovim uslovima:

  • Klijent je pravno lice koje je registrovalo nalog za upotrebu na Markit Sistemu i koje vrši porudžbine za kupovinu proizvoda putem Markit Sistema;
  • Markit je , je matičana kompanija i telo koje upravlja Markit Sistemom;
  • Proizvodi su proizvodi ili artikli koje Klijent naruči putem Markit Sistema;
  • Lokalno predstavništvo Markita je pravno lice koje pripada istoj grupi preduzeća kao Markit i koje je stranka u prodajnoj transakciji proizvoda koje naruči Klijent. Naziv i kontakt podaci lokalnog predstavništva Markit-a su prikazani na markit.eu internet stranici, zavisno od lokacije koju izabere Klijent;
  • Distributer je nezavisni dobavljač ili preprodavac Proizvoda koji je kooperacioni saradnik lokalnog predstavništva ili Markit-a;
  • OEM (enlg. Original Equipment Manufacturer) je proizvođač originalne opreme, proizvoda ili delova proizvoda, i nije Distributer, Lokalno predstavništvo Markit-a niti Markit.

 3. Registracija. Markit Sistem se nudi samo pravnim licima. Ukoliko želite da koristite Markit Sistem za internet porudžbine neophodna je registracija. Prilikom izrađivanja korisničkog naloga u okviru Markit Sistema, Klijent mora pružiti tačne, potpune i ažurirane podatke. Klijent je sam obavezan da ažurira svoje podatke u okviru Markit Sistema. Ukoliko, Markit ili Lokalno predstavništvo Markita pošalju bilo kakvu informaciju ili obaveštenje Klijentu, iste će se smatrati primljene od strane Klijenta ako je Markit poslao obaveštenja ili informacije koristeci kontakt podatke koje je Klijent naveo u Markit Sistemu.

 4. Korisnici. Klijent dodeljuje korisnike koji će imati pravo da postavljaju porudžbine putem Markit Sistema u ime Klijenta (Korisnici). Korisnici sa pravima administratora će imati pravo da ovlaste druge korisnike da postavljaju porudžbine u ime Klijenta. Klijent snosi punu odgovornost prema Lokalnom predstavništvu Markit-a po pitanju svih porudžbina koje postavi bilo koji Korisnik kome je Klijent dodelio prava da koristi Markit Sistem. Klijent mora osigurati tajnost lozinki njegovih Korisnika. Klijent mora osigurati da su podaci njegovih korisnika ažurirani, uključujući i to da su oni Korisnici koji više nemaju ovlašćenja da postavljaju porudžbine u ime Klijenta uklonjeni iz Markit Sistema, tako što će učiniti neophodne promene u Markit Sistemu ili obavestiti korisnički servis.

 5. Korišćenje Markit Sistema . Markit i lokalno predstavništvo Markit-a odobravaju Klijentu (i njegovim Korisnicima), pravo pristupa i korišćenja Markit Sistema. Takva prava pristupa i korišćenja nisu isključiva i nije ih moguće prebacivati na druga lica. Lokalno predstavništvo Markit-a i Markit se odriču odgovornosti od svih garancija, iskazanih ili impliciranih, a u vezi sa operacijama na Markit Sistemu koji se Klijentu daje kao ''takav kakav jeste'' i ''dostupan koliko jeste''. Lokalno predstavništvo Markit-a i Markit će učiniti sve što je u njihovoj moći da Klijentu omoguće Markit Sistem najvišeg kvaliteta i sigurnosti, ali ni Lokalno predstavništvo Markit-a niti Markit Sistem ne garantuju da će pristup ili operacije na Markit Sistemu biti stalno bez smetnji, na vreme ili bez grešaka.

 6. Katalog Markit Sistema. Proizvodi i artikli koje Klijent može naručiti se nalaze u katalogu Markit Sistema. Cene proizvoda u katalogu Markit Sistema su prikazane u domaćoj valuti Klijenta te su orijentacijske. Markit zadržava pravo promene ovih cena u bilo kojem trenutku. Sve slike proizvoda služe samo za potrebe ilustracije i mogu se razlikovati od stvarnih Proizvoda koji se dostave. Klijent je upoznat sa time da Markit ili Lokalno predstavništvo Markita ne drže nikakve proizvode ili artikle iz kataloga Markit Sistema na skladištu.

 7. Naručivanje. Korisnici Klijenata mogu u ime Klijenata postavljati porudžbine za kupovinu Proizvoda putem Markit Sistema. Svaka porudžbina koju Korisnici postave na Markit Sistem se smatra ponudom Klijenta. Ugovor za kupovinu Proizvoda uključujući cenu i dostavu je zaključen onda kada Lokalno predstavništvo Markit-a prihvati porudžbinu, tako što će Klijentu poslati e-mail sa potvrdom porudžbine. Otkazivanje porudžbine je moguće sve dok Lokalno predstavništvo Markit-a ne pošalje potvrdu porudžbine.

  Lokalno predstavništvo Markit-a zadržava pravo da ne potvrdi porudžbinu koju postavi Klijent i pravo da otkaže porudžbinu u bilo kojem trenutku ako za to postoji opravdan razlog. Lokalno predstavništvo Markit-a takođe može otkazati sve prodajne transakcije (potvrđene porudžbine) ako se desila greška u Markit Sistemu sa postavljanjem cene (npr. prikazana cena je nerealno niža od prosečne cene na tržištu), ako Proizvod više nije dostupan, ili zbog grešaka u opisu proizvoda.

 8. Plaćanje unapred. Ukoliko nije drugačije dogovoreno, osnovni metod plaćanja će biti plaćanje unapred na osnovu profakture , koju će Lokalno predstavništvo Markit-a obezbediti zajedno sa potvrdom porudžbine. Naručeni Proizvodi neće biti poslani pre prijema punog iznosa isplate. Osim ako je drugačije naznačeno na profakturi ili tokom procesa naručivanja, neplaćanje naručenih Proizvoda u roku od 30 (trideset) dana od datuma profakture koju je izdalo Lokalno predstavništvo Markit-a rezultirati će automatskom otkazivanju narudžbe i relevantne prodajne transakcije.

 9. Dozvoljeno prekoračenje. Klijenti se mogu prijaviti za dozvoljeno prekoračenje popunjavanjem formulara prijave za kredit. U slučaju da dozvoljeno prekoračenje ne može biti odobreno, lokalno predstavništvo Markita će obavestiti Klijenta o odluci. Dozvoljeno prekoračenje je ukupni mogući iznos dugova Klijenta prema pružaocu usluge. Iznos na raspolaganju dozvoljenog prekoračenja se obračunava tako što se otvorene porudžbine i neplaćene fakture odbiju od odobrenog iznosa kredita. Klijent može videti iznos ukupnog odobrenog prekoračenja kao i dostupno prekoračenje u odeljku ''Informacije o klijentu'' u Markit Sistemu. Dostupno dozvoljeno prekoračenje osigurava da će potvrđena porudžbina biti poslana odmah i da će naručeni Proizvodi biti poslati pre plaćanja fakture koja se odnosi na njih. Lokalno predstavništvo Markit-a zadržava pravo da zatraži plaćanje unapred ako porudžbina koja je postavljena prelazi dozvoljeno prekoračenje i da zaustavi obradu porudžbine sve dok plaćanje ne bude izvršeno ili dok dostupno prekoračenje ne bude obnovljeno.

 10. Plaćanje. Klijent je obavezan platiti fakture u roku od 7 kalendarskih dana od datuma njihovog izdavanja, osim ako je na fakturi drugačije navedeno. U slučaju da Klijent ne isplati fakturu do datuma za plaćanje, Lokalno predstavništvo Markit-a ima pravo da obračuna kamatu za kašnjenje u plaćanju od Klijenta, koja iznosi 0.05% za svaki dan kašnjenja sve dok se ne isplati puni iznos isplate.

 11. Način određivanja cena. Opšti način određivanja cena koji lokalno predstavništvo Markit-a koristi jeste osnovni tržišni model gde Lokalno predstavništvo Markit-a dodaje umerenu proviziju najpovoljnijim dostupnim nabavnim cenama. Prevoz i ostali troškovi su već uključeni u cenu prikazanu u Markit Sistemu, osim naknade za obradu porudžbine, kada su u pitanju manje porudžbine. U slučaju pojedinačnih dogovora, postoje i sledeće mogućnosti:

  Dogovorena provizija po porudžbini - predstavlja naknadu za obradu za svaku porudžbinu koja je dogovorena i nepromenljiva. Klijent može da vidi razliku u ceni Proizvoda koja zavisi od izbora Distributera od naknada za uslugu koju naplaćuje Lokalno predstavništvo Markit-a;

  Markit FIX - za jednu mesečnu naknadu Klijent ima pravo obaviti sve kupovine sa cenama Distributera koje uključuju dostavu.

 12. Otpremanje i dostavljanje. Osim ako je drugačije dogovoreno, naručeni Proizvodi će biti otpremljeni kada Lokalno predstavništvo Markit-a primi puni iznos isplate od Klijenta. Zavisno od modela određivanja cene, mogu se pojaviti troškovi otpremanja i pakovanja, a ova informacija će biti prikazana tokom postupka naručivanja.

  Procenjeni datum dostavljanja se izračunava tokom postupka naručivanja i prikazan je prilikom pregleda proizvoda u katalogu Markit Sistema. Procenjeni datumi dostavljanja se mogu videti tokom pregleda porudžbine kao i u e-mailu sa potvrdom porudžbine.

  Proizvodi se dostavljaju po ''od vrata do vrata'' principom , direktno od Distributera u saradnji sa kuririma, nezavisnim dostavljačima ili na drugi način.

  Vlasništvo nad Proizvodima se prenosi sa Lokalnog predstavništva Markit-a na Klijenta po dostavljanju, pod uslovom da je lokalno predstavništvo Markit-a primilo puni iznos isplate za Proizvode. Lokalno predstavništvo Markit-a zadržava pravo vlasništva nad dostavljenim Proizvodima sve dok Proizvodi ne budu isplaćeni u punom iznosu.

  Rizik od slučajnog oštećenja Proizvoda prenosi se sa Lokalnog predstavništva Markit-a na Klijenta nakon dostavljanja ili onog trenutka kada Proizvodi pređu u posedovanje osobe koju je zadužio Klijent.

 13. Pregled po dostavi i žalbe. Klijent ima obavezu da proveri stanje Proizvoda po dostavljanju. Bilo kakve reklamacije da Proizvodi ne odgovaraju dogovorenoj količini ili bilo kakve reklamacije o vidljivim oštećenjima Proizvoda ili njihove ambalaže moraju biti podnesene odmah prilikom dostave. Odgovarajuće obaveštenje mora biti na dostavnici ili prijavljeno službi koja dostavlja i na potvrdi o preuzimanju Proizvoda.

  Ako Klijent reklamira naručene Proizvode kao neispravne ili oštećene, ima pravo da podnese argumentovanu žalbu lokalnom predstavništvu Markit-a u roku od 5 (pet) radnih dana od trenutka primećivanja oštećenja, ali ne kasnije od 30 dana nakon dostave Proizvoda, osim ako su OEM proizvođač ili Distributer odredili kraći rok. Lokalno predstavništvo Markit-a ima obavezu da proveri da li je žalba opravdana u roku od 4 (četiri) radna dana od trenutka primanja žalbe, i ako je osnovana, odmah preduzeti mere da ukloni takve nedostatke.

 14. Povraćaj robe. Lokalno predstavništvo Markit-a tretira svaki zahtev za vraćanje robe od strane Klijenta na osnovu ''svaki slučaj je poseban '' principa. Klijent nema pravo vratiti ispravne Proizvode bez prethodnog odobrenja lokalnog predstavništva. Vraćanje Proizvoda nije moguće u slučajevima gde je proizvodnja ili montaža proizvoda izvršena po posebnim zahtevima Klijenta. Proizvodi koji se vraćaju moraju biti u njihovom originalnom pakovanju i ne otvoreni. Zavisno od vrste i cene proizvoda i dogovora o odricanju od odgovornosti sa Distributerom ili OEM proizvođačem, moguće su naknade u visini do 75% od cene proizvoda. Troškovi dostavljanja Proizvoda koji se vraćaju su obaveza Klijenta.

  Lokalno predstavništvo Markit-a će preduzeti sve razumne mere u bliskoj komunikaciji sa Klijentom i Distributerom ili OEM proizvođačem da obezbedi da se svaka pojedinačna povratna transakcija razreši na pravedan i zadovoljavajući nači.

 15. Nema prebacivanja autorskih prava. Osim ako je eksplicitno dogovoreno drugačije, sva autorska prava koja pripadaju ili su razvijena od strane lica, zajedno sa svim modifikacijama, sastavnim delovima, izvedenicama i verzijama ostaju vlasništvo tog lica do te mere da ako Proizvodi koje lokalno predstavništvo Markit-a dostavi Klijentu sadrže bilo kakav ugrađeni software, firmware ili neki drugi softverski kod, primenjuju se uslovi koji vaze za relevantne OEM licence.

 16. Nivoi usluge korisničkog servisa /podrške klijentima. Podršku klijentima obezbeđuje lokalno predstavništvo Markit-a i to na sledeći nači:

  Online Live Chat (razgovor u stvarnom vremenu) na https://www.markit.eu/:

  Dostupnost: tokom radnih dana između 09:00 - 17:00 po lokalnom vremenu (Portugal/UK 07:00 -16:00 po lokalnom vremenu; Severna Amerika 12:00 - 20:00 po Centralno Evropskom vremenu).

  U slučaju velikog broja zahteva ili drugih poteškoća, Live Chat zahtevi će biti praćeni e-mail odgovorima u roku od jednog radnog dana.

  Podrška putem e-maila – adresa: e-mail podrške lokalnog predstavništva Markit-a je dostupna na https://www.markit.eu/:

  Očekivano vreme odgovora: 1 radni dan.

  Telefonska podrška – telefonski broj za podršku kod lokalnom predstavništvu Markit-a je dostupan na https://www.markit.eu/:

  Očekivano vreme odgovora: Odmah, osim ako su linije zauzete;

  Dostupnost: tokom radnih dana između 09:00 - 17:00 po lokalnom vremenu (Portugal/UK 07:00 - 16:00 po lokalnom vremenu; Severna Amerika 12:00 - 20:00 po Centralno Evropskom vremenu).

 17. Odgovornost. U zakonski propisanim granicama, Markit i lokalno predstavništvo Markit-a ne odgovaraju za izgubljenu zaradu, prihode, pad proizvodnje, gubitak podataka ili bilo koju drugu štetu koju Klijent ili bilo koja druga osoba pretrpi direktno ili indirektno.

  U vezi sa prodajnim transakcijama, ukupna odgovornost lokalnog predstavništva Markit-a je ograničena na iznos koji je Klijent platio za Proizvode koji se odnose na taj eventualni zahtev.

 18. Prodajne garancije, garantni rokovi. Kada Proizvod ima produzenu garanciju ili garantni rok od Distributera ili OEM proizvođača, to se prenosi na Klijenta prema uslovima i zahtevima Distributera ili OEM proizvođača. . Lokalno predstavništvo Markit-a je obavezan ponuditi podršku Klijentu u sprovođenju/posredovanju zahteva vezanih za garantne rokove kod Distributera ili OEM proizvođača, uglavnom prenošenjem garancijskih zahteva i praćenjem razrešenja istih kod Distributera/OEM proizvođača. Svi garancijski zahtevi prema Distributeru/OEM proizvođaču koje Klijent želi da sprovede Lokalno predstavništvo Markit-a ili da bude medijator, moraju biti podneseni putem Markit Sistema. Garancijske popravke vode ovlašćeni centri OEM proizvođača (lokalno), ali i globalno prema uslovima postavljenim od strane OEM proizvođača i/ili Distributera. . Lokalno predstavništvo Markit-a ili Markit Sistem ne nude samostalno nikakve prodajne garancije niti bilo kakve druge dobrovoljne garancije na Proizvode.

 19. Lični podaci. Lokalno predstavništvo Markit-a i Markit Sistem sakupljaju i sprovode određene lične podatke u skladu sa primenljivim regulativama o zaštiti podataka. Klijent ili Korisnici moraju dati određene lične identifikacijske podatke za registraciju naloga za korišćenje na Markit Sistemu. Klijent potvrđuje da poseduje neophodna prava da omogući, prebaci ili obradi lične informacije za registraciju naloga i njihovu upotrebu u okviru Markit Sistema. Za više detalja o tome kako lokalno predstavništvo Markit-a i Markit sakupljaju, čuvaju i procesiraju lične podatke, molimo da pogledate našu Izjavu o zaštiti ličnih podataka.

 20. Poverljivost. Osim ako to ne zahteva zakon ili zbog potrebe izvršavanja namene ovih Uslova, Lokalno predstavništvo Markit-a, Markit i Klijent ne smeju otkrivati trećim licima bilo kakve informacije koje se odnose na poslovne aktivnosti i planove druge strane, a koji nisu javni i koji se uopšteno smatraju poslovnim tajnama. Klijent je odgovoran da osigura da su njegovi predstavnici, zaposleni i Korisnici koji imaju pristup poverljivim informacijama upoznati sa obavezama o poverljivosti i da su podvrgnuti obavezi o poverljivosti sličnoj obavezama o poverljivosti iz ovih Uslova.

 21. Pravo izmene Uslova. Markit i Lokalno predstavništvo Markit-a zadržavaju pravo da prave izmene ovih Uslova, pre svega ako su dodaci neophodni zbog usklađivanja sa statutarnim zahtevima ili kako bi prikazali promene u ponudi Markit Sistema ili poslovnom modelu. Markit ili Lokalno predstavništvo Markit-a su dužni obavestiti Klijenta u razumnom roku pre donošenja takvih promena. Ako se Klijent ne slaže sa ovim promenama, Klijent neće moći da nastavi korišćenje Markit Sistem. Izmene Uslova se primenjuju za svaku porudžbinu koja se pošalje Prodavaču nakon što promene stupe na snagu i nakon što su o tome obavešteni Klijent i Administrator.

 22. Force majeure (viša sila). Markit, Lokalno predstavništvo Markit-a i Klijent nisu odgovorni za neispunjavanje ili neadekvatno ispunjavanje ugovornih obaveza ako je to uzrokovano force majeure (višom silom). Force majeure su okolnosti koje su izvan kontrole stranki i koje u vreme kada je ugovor stupio na snagu sporazumne strane ugovara nisu mogle da predvide, izbegnu ili prevazidju ni ove prepreke kao ni posledice ovih okolnost,i I stoga nije ni opravdano ocekivati prevzilazenje istih. Force majeure ne oslobađa stranku od odgovornosti za plaćanje ili od plaćanja kamate zbog zakašnjelih isplata.

 23. Nadležno zakonodavstvo. Nadležnost nad ovim Uslovima ima zakonodavstvo države u kojoj je sedište Lokalno predstavništvo Markit-a. Konvencija Ujedinjenih Nacija o ugovorima o međunarodnoj prodaji robe se ne primenjuje.

 24. Rešavanje sporova. Za sve sporove, neslaganja ili zahteve koji se dese u vezi sa ovim Uslovima, svih porudžbina ili prodajnih transakcija koje su regulisane ovim Uslovima, nadležan je lokalni sud u kojem se predstavništvo Markit-a nalazi.

 25. Završne odredbe. Ovi Uslovi zajedno sa prodajama na koje se odnose čine potpuni ugovor između Klijenta i Lokalnog predstavništvo Markit-a u vezi sa Uslovima i prodajnim transakcijama, i nadjačavaju i zamenjuju sve prošle dogovore, pisane ili usmene, a koji se odnose na prodajne transakcije iz ovih Uslova.

  Klijent nema pravo prebacivanje prava ili obaveza koji proizilaze iz ovih Uslova na treća lica bez prethodne saglasnosti Lokalnog predstavništva Markit-a. Lokalno predstavništvo Markit-a ima pravo proslediti zahteve koji se odnose na neplaćanja ili nepotpuna plaćanja agencijama za naplatu dugovanja kao i regulisati zahteve vezane za plaćanja u svrhu fakturisanja.