1 014 235
preces mūsu katalogā
260 741
preces, kas pieejamas šobrīd
5 498
pasūtījumi, ko šodien veikuši MarkIT klienti