864 847
preces mūsu katalogā
227 528
preces, kas pieejamas šobrīd
7 450
pasūtījumi, ko šodien veikuši MarkIT klienti