Obchodní podmínky Markit

Verze 1
Platné od 01.01.2021

Markit System je nástroj pro snadný a transparentní nákup IT. Zákazníci mohou v rámci systému Markit nakupovat online prostřednictvím stránek www.markit.eu nebo prostřednictvím integrovaného punchout katalogu.

 1. Obecné. Tyto Obchodní podmínky společnosti Markit (Podmínky) upravují použití systému Markit a vztahují se na všechny objednávky v tomto systému vytvořené.

 2. Definice. V těchto Podmínkách:

  • Zákazník je právnická osoba, jež zaregistrovala svůj účet pro používání systému Markit, a v systému Markit vytváří nákupní objednávky produktů;
  • Markit je společnost , provozovatel systému Markit;
  • Produkty jsou produkty nebo položky, které Zákazník prostřednictvím systému Markit objedná;
  • Lokální entita Markit je právnická osoba náležící do stejné skupiny společností jako Markit, a představuje stranu podílející se na prodejní transakci produktů objednaných Zákazníkem, jméno a kontaktní údaje o lokální entitě Markit jsou zobrazeny na stránkách markit.eu, a to v závislosti na umístění zvoleném Zákazníkem;
  • Distributor je externí dodavatel Produktů, který je partnerem Dodavatele nebo lokální společnosti Markit;
  • OEM je výrobce původního zařízení, tedy Produktů, který není distributorem ani společností Markit, ani její lokální entitou.

 3. Registrace. Systém Markit je nabízen pouze právnickým osobám. Pro vytvoření objednávek prostřednictvím systému Markit je nezbytná registrace. Při vytváření účtu v systému Markit je zákazník povinen poskytnout přesné, úplné a aktuální údaje. Zákazník je odpovědný za aktuálnost svých údajů v systému Markit, a jakékoliv informace nebo oznámení odeslané společností Markit nebo lokální entitou Markit na kontaktní údaje, které Zákazník v systému Markit uvedl, jsou považovány za doručené.

 4. Uživatelé. Zákazník stanoví uživatele, kteří jsou jménem Zákazníka oprávněni zadávat objednávky prostřednictvím systému Markit (Uživatelé). Uživatelé s přidělenými administrátorskými právy mohou ostatním Uživatelům udělit oprávnění k zadávání objednávek jménem Zákazníka. Zákazník vůči lokální entitě Markit nese plnou odpovědnost za veškeré objednávky zadané kterýmkoliv ze svých Uživatelů. Zákazník je povinen zajistit, aby jeho Uživatelé svá přístupová hesla zachovali v důvěrnosti. Zákazník je povinen zajistit aktuálnost údajů o jeho Uživatelích, včetně těch, kteří byli ze systému Markit odstraněni, a již nejsou oprávněni k zadávání objednávek Zákazníkovým jménem, a to tak, že v systému Markit provede příslušné změny nebo informuje zákaznickou podporu.

 5. Použití systému Markit. Společnost Markit a Markit lokální entita Zákazníkovi (a jeho Uživatelům) udělují právo na přístup a používání systému Markit. Toto právo na přístup a používání je nevýhradní a nepřenosné. Lokální entita Markit a Markit se zříkají jakýchkoliv záruk, výslovných či předpokládaných, spojených s chodem systému Markit, který je Zákazníkovi poskytován „jak stojí a leží“ a „jak je dostupný“. Lokální entita Markit a společnost Markit vynaloží veškeré úsilí na to, aby Zákazníkovi poskytli systém Markit té nejvyšší kvality a zabezpečení. Lokální entita Markit ani společnost Markit však neposkytují záruku nepřerušovaného, včasného ani bezchybného provozu a přístupu k systému Markit.

 6. Katalog systému Markit. Produkty a položky, které Zákazník může objednat, jsou uvedeny v katalogu systému Markit. Ceny produktů jsou v katalogu systému Markit uvedeny v lokální měně Zákazníka, jsou pouze orientační. Společnost Markit má právo tyto ceny kdykoliv změnit. Všechny obrázky produktů jsou pouze ilustrativní a mohou se od dodávaných Produktů lišit. Zákazník bere na vědomí, že společnost Markit ani jeho lokální entita nemají žádné z produktů nebo položek uvedených v katalogu systému Markit skladem.

 7. Objednávání. Uživatelé Zákazníka mohou zadávat nákupní objednávky prostřednictvím systému Markit Zákazníkovým jménem. Všechny objednávky zadané Uživateli prostřednictvím systému Markit jsou považovány za nabídky ze strany Zákazníka. Smlouva o nákupu Produktů včetně smlouvy o ceně a doručení je uzavřena při přijetí objednávky lokální entitou Markit, který Zákazníkovi e-mailem odešle potvrzení objednávky. Objednávku lze zrušit do okamžiku odeslání potvrzení ze strany lokální entity Markit.

  Lokální entita Markit má právo objednávky zadané Zákazníkem nepřijmout nebo kdykoliv objednávku zrušit, pokud k tomu má pádný důvod. Lokální entita Markit může také zrušit jakékoliv prodejní transakce (potvrzené objednávky), pokud zjistí chybnou cenu v systému Markit (např. uvedená cena je nepřiměřeně nižší, než průměrná tržní cena), pokud Produkt již není k dispozici nebo pokud zjistí chyby v popisech Produktů.

 8. Platba předem. Pokud není dohodnuto jinak, výchozím způsobem platby je platba předem na základě proforma faktury, kterou lokální entita Markit poskytne společně s potvrzením objednávky. Objednané Produkty nebudou odeslány, dokud společnost Markit neobdrží částku uvedenou na zálohové faktuře v plné výši. Pokud není na proforma faktuře nebo během procesu objednávání dohodnuto jinak a objednané Produkty nebudou zaplaceny do 30 (třiceti) dní od data vystavení proforma faktury lokální entitou Markit, dojde k automatickému zrušení objednávky a příslušné obchodní transakce.

 9. Úvěrový limit. Zákazníci mohou požádat o úvěrový limit vyplněním Formuláře žádosti o úvěr. V případě, že úvěrový limit nebude schválen, lokální entita Markit o této skutečnosti Zákazníka informuje. Úvěrový limit je celková povolená výše pohledávek Zákazníka vůči Poskytovateli služeb. Výše dostupného úvěrového limitu je vypočítána odečtením otevřených objednávek a nezaplacených splatných faktur od výše schváleného úvěrového limitu. Celkovou výši schváleného limitu společně s výší dostupného úvěrového limitu může Zákazník zobrazit v sekci „Informace o Zákazníkovi“ systému Markit. Díky dostupnému úvěrovému limitu může být potvrzená objednávka okamžitě zpracována a objednané Produkty odeslány před uhrazením příslušné faktury. Lokální entita Markit může požadovat platbu předem, pokud Zákazníkova objednávka překračuje dostupný úvěrový limit a zpracování této objednávky pozastavit, dokud platbu neobdrží nebo dokud nebude obnoven úvěrový limit.

 10. Platby. Pokud není na faktuře uvedeno jinak, zákazník je povinen faktury zaplatit do 7 kalendářních dní od data jejich vystavení. Nezaplatí-li Zákazník fakturu do data její splatnosti, Lokální entita Markit je oprávněn po Zákazníkovi požadovat úrok z prodlení ve výši 0,05 % za každý den prodlení, a to až do okamžiku splacení dlužné částky v plné výši.

 11. Cenový model. Lokální entita Markit používá výchozí tržní model, kdy k nejvýhodnějším nákupním cenám od Distributora připočítává přiměřenou maloobchodní marži. Cena uvedená v systému Markit je včetně přepravních a jiných nákladů, s výjimkou manipulačního poplatku u malých objednávek. V případě samostatné dohody existují také následující možnosti:

  Odkrytá marže - představuje dohodnutý a pevný transakční poplatek za každý nákup. Zákazník tak vidí ceny Produktů jednotlivých Distributorů a servisní poplatek, který si účtuje Lokální entita Markit;

  Markit FIX - za jednorázový měsíční poplatek může Zákazník nakupovat za Distributorské ceny, které již zahrnují přepravu.

 12. Přeprava a dodání. Není-li dohodnuto jinak, objednané Produkty budou odeslány, jakmile Lokální entita Markit od Zákazníka obdrží úhradu platby v plné výši. V závislosti na cenovém modelu mohou být účtovány náklady na přepravu a obalový materiál, přičemž tato informace bude Zákazníkovi předána během procesu objednávání. Předpokládaná doba dodání je vypočítána během procesu objednávání a zobrazena při prohlížení produktů v katalogu systému Markit. Předpokládaná doba dodání je zobrazena během procesu shrnutí objednávky a také v potvrzovacím e-mailu objednávky.

  Produkty jsou doručovány ode dveří ke dveřím přímo ze skladů Lokální entity Markit, ve spolupráci s externími kurýry nebo jiným způsobem.

  Vlastnictví Produktů je při doručení převedeno z Lokální entity Markit na Zákazníka za předpokladu, že Lokální entita Markit obdržel úhradu za Produkty v plné výši. Lokální entita Markit zůstává vlastníkem Produktů do doby uhrazení ceny Produktů v plné výši.

  Riziko náhodného zničení Produktů je převedeno z Lokální entity Markit na Zákazníka v okamžiku doručení Produktů nebo předání Produktů do vlastnictví osoby určené Zákazníkem.

 13. Kontrola při převzetí a reklamace. Zákazník je povinen při převzetí zkontrolovat doručené Produkty. Jakákoliv tvrzení o tom, že Produkty nevyhovují požadavkům na množství nebo tvrzení o viditelném poškození produktů nebo jejich obalů, musí být učiněna ihned při dodání, a do nákladního listu Produktů nebo dokladu o doručení a převzetí Produktů musí být učiněn příslušný záznam.

  Pokud Zákazník tvrdí, že jsou objednané produkty závadné nebo poškozené, má právo u Lokální entity Markit podat stížnost, a to během 5 (pěti) pracovních dní od okamžiku konstatování závadnosti, ne však později, než 30 dní po obdržení příslušných Produktů, pokud OEM nebo Distributor neurčil jinak. Lokální entita Markit je povinen stížnost přezkoumat během 4 (čtyř) pracovních dní od okamžiku jejího obdržení, a shledá-li stížnost oprávněnou, učiní opatření k odstranění příslušných nedostatků.

 14. Vrácení zboží. Vrácení zboží je umožněno na základě přezkoumání jednotlivých případů Lokální entitou Markit. Zákazník není oprávněn k vrácení nedefektních Produktů bez předchozího svolení Lokální entity Markit. Produkty není možné vrátit v případě, že byly vyrobeny nebo sestaveny na základě speciálních požadavků Zákazníka. Vracené Produkty musí být v neotevřeném originálním obalu. V závislosti na povaze a ceně Produktu, stejně jako na příslušné dohodě s Distributory nebo OEM, mohou být účtovány poplatky ve výši až 75 % ceny Produktu. Náklady na přepravu vracených Produktů hradí Zákazník.

  Lokální entita Markit vynaloží přiměřené úsilí a v blízké spolupráci se Zákazníkem, Distributorem nebo OEM zajistí spravedlivé a uspokojivé vyřízení každé individuální reklamace.

 15. Výhrada duševního vlastnictví. Není-li výslovně stanoveno jinak, veškerá práva duševního vlastnictví patřící nebo vyvinutá třetí stranou, jakož i veškeré jejich změny, vývoj nebo deriváty, si tato strana ponechává. Jestliže některé z Produktů dodaných Lokální entitou Markit Zákazníkovi obsahují zabudovaný software, firmware nebo jiný programový kód, platí zde příslušné licenční podmínky OEM.

 16. Úrovně služby zákaznické podpory. Zákaznickou podporu Lokální entita Markit poskytuje následujícím způsobem:

  Online živý chat je k dispozici na https://www.markit.eu/:

  K dispozici: v pracovní dny 09:00 – 17:00 místního času (Portugalsko/UK 07:00 – 16:00 místního času; Severní Amerika12:00 – 20:00 CET).

  V době špičky nebo v případě komplikací budou dotazy na živém chatu zodpovězeny prostřednictvím e-mailu během 1 pracovního dne.

  Podpora prostřednictvím e-mailu – e-mail zákaznické podpory Lokální entity Markit je uveden na stránce https://www.markit.eu/:

  Doba odezvy: 1 pracovní den.

  Telefonická podpora – telefonní číslo zákaznické podpory Lokální entity Markit je uveden na stránce https://www.markit.eu/:

  Doba odezvy: Okamžitě, pokud nejsou linky obsazeny;

  K dispozici: v pracovní dny 09:00 – 17:00 místního času (Portugalsko/UK 07:00 – 16:00 místního času; Severní Amerika12:00 – 20:00 CET).

 17. Odpovědnost. V rozsahu povoleném zákonem, Markit ani Lokální entita Markit nenesou odpovědnost za ušlý zisk nebo výnosy, ztráty ve výrobě nebo jakékoliv jiné újmy, které Zákazník nebo jiná osoba přímo nebo nepřímo utrpí.

  Co se týká prodejních transakcí, úhrnná výše závazků Lokální entity Markit je omezena na výši, kterou Zákazník za Produkty, jež jsou předmětem reklamace, skutečně zaplatil.

 18. Prodejní záruky, jistoty. Je-li k Produktu Lokální entitou Markit nebo OEM poskytována prodejní záruka nebo jistota, tato je v souladu s obchodními podmínkami Distributora nebo OEM přenesena na Zákazníka. Lokální entita Markit Zákazníkovi poskytne podporu při vyřizování/zprostředkování záručních nároků vůči Lokální entitě Markit, a OEM, a to především ve formě předání a následného zpracování veškerých záručních nároků, které Zákazník vůči Lokální entitě Markit a OEM má. Veškeré záruční nároky vůči Lokální entitě Markit a OEM, jejichž zpracování nebo zprostředkování po Lokální entitě Markit Zákazník požaduje, musí být podány prostřednictvím systému Markit. Záruční opravy provádí OEM certifikovaná servisní střediska místně i globálně, v souladu s podmínkami OEM a/nebo Distributorů. Lokální entita Markit ani společnost Markit na Produkty neposkytují žádné prodejní ani jiné dobrovolné záruky.

 19. Osobní údaje. Lokální entita Markit a společnost Markit shromažďují a zpracovávají určité osobní údaje, a to v souladu s platnými zákony o ochraně osobních údajů. Zákazník nebo Uživatelé musí při registraci svého účtu do systému Markit poskytnout určité osobně identifikovatelné informace. Zákazník potvrzuje, že je oprávněn ke zveřejnění, přenosu a zpracování osobních údajů za účelem registrace účtu a používání systému Markit. Více informací o tom, jak Lokální entita Markit a společnost Markit shromažďují, uchovávají a zpracovávají osobní údaje, naleznete v našich Zásadách ochrany osobních údajů.

 20. Důvěrnost informací. S výjimkou případů vyžadovaných zákonem a účelů plnění záměru těchto Obchodních podmínek, Lokální entita Markit, společnost Markit ani Zákazník nemohou třetí straně poskytnout žádné neveřejné informace spojené s podnikatelskou činností nebo plány jiné ze stran, jež jsou obecně považovány za obchodní tajemství. Zákazník musí zajistit, aby jeho zástupci, zaměstnanci a Uživatelé, kteří mají přístup k důvěrným informacím, byli informováni o povinnosti mlčenlivosti a svých závazcích mlčenlivosti podobných závazkům mlčenlivost v těchto Podmínkách.

 21. Právo na změnu Podmínek. Společnost Markit a Lokální entita Markit si vyhrazují právo na změnu těchto Podmínek, a to zejména, je-li tato změna vyžadována pro zajištění souladu se zákonnými požadavky nebo zohlednění změn v nabízených službách či obchodním modelu společnosti Markit. Tyto změny budou provedeny na základě přiměřeného předchozího oznámení Zákazníkovi ze strany Lokální entity Markit nebo společnosti Markit. V případě, že Zákazník s těmito změnami nesouhlasí, je možné, že nebude již nadále moci používat systém Markit. Změny v Podmínkách platí pro všechny objednávky, které byly Prodejci zadány po nabytí účinnosti těchto změn a příslušném obeznámení Zákazníka nebo Administrátora.

 22. Vyšší moc. Společnost Markit, Lokální entita Markit ani Zákazník nenesou odpovědnost za neplnění nebo nedostatečné plnění smluvních závazků v případě, že je způsobeno zásahem vyšší moci. Za vyšší moc se považují okolnosti, které nastaly nezávisle na vůli povinné strany, a které v době uzavření kupní smlouvy tato strana nemohla předvídat, odvrátit ani překonat překážky či následky těmito okolnostmi vzniklé. V případě zásahu Vyšší moci není smluvní strana zbavena platebních závazků ani povinnosti úhrady úroků z prodlení.

 23. Právní řád. Tyto Podmínky se řídí právním řádem země, v níž je Lokální entita Markit příslušně zaregistrován. Úmluva OSN o smlouvách o mezinárodní koupi zboží se na tyto podmínky nevztahuje.

 24. Řešení sporů. Veškeré spory, neshody či stížnosti vyplívající z těchto Podmínek nebo v souvislosti s nimi, veškeré objednávky nebo obchodní transakce, na které tyto Podmínky vztahují, budou rozhodovány u soudu místě sídla Lokální entity Markit.

 25. Závěrečná ustanovení. Tyto Podmínky, společně s příslušnou obchodní transakcí, představují úplnou smlouvu mezi Zákazníkem a Lokální entitou Markit, a nahrazují veškeré předchozí písemné nebo ústní dohody vztahující se na předmět těchto Podmínek nebo příslušené obchodní transakce.

  Zákazník není oprávněn postoupit svá práva nebo povinnosti vyplývající z těchto Podmínek na třetí osobu bez předchozího svolení Lokální entity Markit. Lokální entita Markit je však oprávněn předat nesplacené pohledávky agentuře pro vymáhání pohledávek a také tyto pohledávky postoupit za účelem factoringu.