Markit Terms of Service

Version 1
Valid from 1-1-2021

Markit System is een hulpmiddel voor IT-aankopen met het oog op eenvoud en transparantie. Markit System stelt klanten in staat om aankopen via het internet te doen via websites op www.markit.eu en via de punch-out functionaliteit.

 1. Algemeen. Deze Markit servicevoorwaarden (Voorwaarden) zijn van toepassing op elk gebruik van Markit System en worden toegepast op alle bestellingen die via Markit System worden geplaatst.

 2. Definities. Op deze Voorwaarden:

  • Klant is een juridische entiteit die een account heeft geregistreerd voor het gebruik van Markit System en die bestellingen plaatst voor de aankoop van producten via Markit System;
  • Markit is , het moederbedrijf en de exploitant van Markit System;
  • Producten zijn producten of artikelen die de klant via Markit System bestelt;
  • Lokale Markit-entiteit een juridische entiteit die behoort tot dezelfde groep van bedrijven als Markit en die een partij is bij de verkooptransactie van door de Klant bestelde producten. De naam en contactgegevens van de Lokale Markit-entiteit worden getoond op de website markit.eu, afhankelijk van de keuze van de locatie door de Klant;
  • Distributeur is een derde lokale Markit-entiteit of wederverkoper van de Producten die een samenwerkingspartner is van de Lokale Markit-entiteit of Markit;
  • OEM is de Original equipment Manufacturer (OEM) van de Producten die niet de distributeur, lokale Markit-entiteit of Markit is.

 3. Registratie. Markit System wordt alleen aangeboden aan juridische entiteiten. Om Markit System te gebruiken voor het plaatsen van bestellingen is registratie noodzakelijk. Bij het aanmaken van een account in Markit System moet de Klant correct, volledige en de meest recente informatie verstrekken. De Klant heeft de verantwoordelijkheid om zijn gegevens binnen Markit System up-to-date te houden. Alle door Markit of de Lokale Markit-entiteit verzonden informatie of berichten worden geacht door de Klant te zijn ontvangen indien Markit dergelijke berichten of informatie heeft verzonden naar de door de Klant in Markit System aangegeven contactgegevens.

 4. Gebruikers. De Klant wijst gebruikers aan die het recht hebben om namens de Klant (Gebruikers) bestellingen te plaatsen via Markit System. De Gebruikers met beheerdersrechten hebben het recht om andere Gebruikers te machtigen om namens de Klant bestellingen te plaatsen. De Klant draagt de volledige aansprakelijkheid jegens de lokale Markit-entiteit met betrekking tot alle bestellingen die door een Gebruiker van de Klant worden geplaatst. De Klant dient ervoor te zorgen dat zijn Gebruikers hun wachtwoorden vertrouwelijk houden. De Klant dient ervoor te zorgen dat de informatie over zijn Gebruikers up-to-date wordt gehouden, met inbegrip van het feit dat Gebruikers die niet langer bevoegd zijn om namens de Klant bestellingen te plaatsen, uit Markit System worden verwijderd, door relevante wijzigingen in Markit System aan te brengen of door de klantenondersteuning op de hoogte te stellen.

 5. Het gebruik van Markit System. Markit en de lokale Markit-entiteit verlenen de Klant (en zijn Gebruikers) het recht op de toegang tot en het gebruik van Markit System. Dit recht van toegang en gebruik is niet exclusief en niet overdraagbaar. De lokale Markit-entiteiten Markit wijzen alle garanties, expliciet of impliciet, in verband met de werking van Markit System af, die op “zoals deze is" en “zoals beschikbaar" basis aan de Klant worden verstrekt. De Lokale Markit-entiteit en Markit zullen zich inspannen om de Klant een Markit System te leveren van de hoogste kwaliteit, veiligheid en beveiliging, maar de Lokale Markit-entiteit en Markit geven geen garantie dat de toegang tot en de werking van Markit System ononderbroken, tijdig of zonder fouten zal zijn.

 6. Markit System catalogus. De producten en artikelen die door de Klant kunnen worden besteld, zijn opgenomen in de Markit System catalogus. De prijzen van de producten in de Markit System catalogus zijn vermeld in de lokale valuta van de Klant en zijn indicatieve prijzen, exclusief eventuele belastingen en verzendkosten, tenzij anders aangegeven. Markit kan deze prijzen te allen tijde wijzigen. Alle afbeeldingen van producten dienen slechts ter illustratie en kunnen afwijken van de daadwerkelijk geleverde producten. De Klant beseft dat Markit of de Lokale Markit-entiteit geen producten of artikelen uit de Markit System catalogus op voorraad heeft.

 7. Bestellen. Gebruikers van de klant kunnen namens de klant via Markit System bestellingen plaatsen voor de aankoop van Producten. Bestellingen die via Markit System door Gebruikers worden geplaatst, worden door de Klant beschouwd als een voorstel. Het contract voor de aankoop van de Producten, inclusief overeenkomst over de prijs en levering, komt tot stand zodra de Lokale Markit-entiteit de bestelling accepteert, door het sturen van een orderbevestiging naar de Klant per e-mail. Annulering van bestellingen is mogelijk totdat de bevestiging door de Lokale Markit-entiteit is verzonden.

  De Lokale Markit-entiteit heeft het recht om door de Klant geplaatste bestellingen niet te bevestigen en het recht om een bestelling te allen tijde te annuleren indien daar een geldige reden voor is. De Lokale Markit-entiteit kan ook eventuele verkooptransacties (bevestigde bestellingen) annuleren als er een fout in Markit System met de prijsstelling is opgetreden (bijv. de getoonde prijs ligt onredelijk onder de gemiddelde marktprijs), het Product niet meer beschikbaar is of als gevolg van fouten in de productbeschrijvingen.

 8. Voorschot. Tenzij anders is overeengekomen, is de standaardbetaling een voorschot op basis van een pro-forma factuur, die door de Lokale Markit-entiteit samen met de orderbevestiging wordt verstrekt. De bestelde producten worden niet verzonden voordat het volledige bedrag van het voorschot is ontvangen. Tenzij anders aangegeven op de pro-forma factuur of tijdens het bestelproces, leidt het niet betalen van de bestelde Producten binnen 30 (dertig) dagen na de datum waarop de pro-forma factuur door de Lokale Markit-entiteit is uitgegeven, tot de automatische annulering van de bestelling en de betreffende verkooptransactie.

 9. Kredietlimiet. Klanten kunnen een kredietlimiet aanvragen door het Krediet Aanvraagformulier in te vullen. In het geval dat een kredietlimiet niet kan worden goedgekeurd, zal de Klant worden geïnformeerd over de beslissing van de Lokale Markit-entiteit. De kredietlimiet is een mogelijk totaalbedrag van de schulden van de Klant bij de Service Provider. Het bedrag van de beschikbare kredietlimiet wordt berekend door openstaande bestellingen en onbetaalde openstaande facturen in mindering te brengen op het goedgekeurde kredietlimietbedrag. De Klant kan het bedrag van de totale goedgekeurde kredietlimiet en de beschikbare kredietlimiet zien in het gedeelte "Klanteninformatie" van Markit System. De beschikbare kredietlimiet zorgt ervoor dat een bevestigde bestelling onmiddellijk wordt verwerkt en dat de bestelde producten worden verzonden vóór de betaling van de desbetreffende factuur. De Lokale Markit-entiteit kan een voorschot vragen indien de door de klant geplaatste bestelling de beschikbare kredietlimiet overschrijdt en de verwerking van de bestelling opschorten totdat deze betaling is ontvangen of de beschikbare kredietlimiet is hersteld.

 10. Betalingen. De Klant dient de facturen te betalen binnen 7 kalenderdagen na de datum van uitgifte, tenzij anders vermeld op de factuur. Indien de Afnemer een factuur niet voor de vervaldag betaalt, kan de Lokale Markit-entiteit van de Klant een rente voor betalingsachterstanden van 0,05% per extra dag eisen tot aan de volledige betaling.

 11. Prijsmodel. Het algemene prijsmodel dat door de Lokale Markit-entiteit wordt gebruikt is een standaard marktmodel waarbij de Lokale Markit-entiteit een gematigde verkoopprijs marge toevoegt aan de beste distributieprijzen die beschikbaar zijn. Transportkosten en alle andere kosten zijn al inbegrepen in de prijs die wordt weergegeven in Markit System, met uitzondering van de kosten voor de afhandeling van kleine bestellingen. In het geval van een afzonderlijke overeenkomst bestaan ook de volgende mogelijkheden:

  Open marge - vertegenwoordigt een transactievergoeding op elke aankoop die is overeengekomen en vastgesteld. De Klant kan onderscheid maken tussen de prijs van het Product van de selectie van de Distributeurs en de servicekosten die door de Lokale Markit-entiteit in rekening worden gebracht;

  Markit FIX - voor een enkele maandelijkse vergoeding kan de Klant alle aankopen doen aan Distributeursprijzen inclusief levering.

 12. Verzending en levering. Tenzij anders is overeengekomen, worden de bestelde Producten verzonden zodra de Lokale Markit-entiteit de volledige betaling van Klant heeft ontvangen. Afhankelijk van het prijsmodel kunnen verzend- en verpakkingskosten van toepassing zijn, deze informatie wordt tijdens het bestelproces getoond.

  De geschatte leveringsdatum wordt tijdens het bestelproces berekend en tijdens het doorbladeren van de producten in de Markit System-catalogus weergegeven. De geschatte leveringsdata zijn te zien tijdens het nakijken van de bestelling en ook in de bevestigingsmail van de bestelling.

  De producten worden rechtstreeks van deur tot deur geleverd uit de voorraad van de Distributeur in samenwerking met externe koeriersdiensten of op een andere manier.

  De eigendom van de Producten gaat van Lokale Markit-entiteit over op Klant bij aflevering, mits de Lokale Markit-entiteit de betaling voor de Producten volledig heeft ontvangen. De Lokale Markit-entiteit blijft eigenaar van de geleverde Producten totdat de Producten volledig zijn betaald.

  Het risico van onvoorziene schade aan de producten gaat van de Lokale Markit-entiteit op Klant over bij levering of vanaf het moment dat de Producten in het bezit komen van een door Klant aangewezen persoon.

 13. Inspectie bij levering en klachten. De Klant heeft de verplichting om de geleverde Producten bij de levering te inspecteren. Eventuele beweringen dat de geleverde Producten niet voldoen aan de kwantitatieve eisen en eventuele beweringen over zichtbare schade aan de producten of hun verpakking moeten onmiddellijk na levering worden gedaan en er moet een relevante mededeling worden gedaan op de vrachtbrief van de Producten of op een leveringsdocument en ontvangstbewijs van de Producten.

  Indien de Klant beweert dat de bestelde Producten gebrekkig of beschadigd zijn, heeft hij het recht om binnen 5 (vijf) werkdagen vanaf het moment van vaststelling van eventuele gebreken, maar niet later dan 30 dagen na levering van de betreffende Producten, een relevante gegronde klacht in te dienen bij de Lokale Markit-entiteit, tenzij de OEM of de Distributeur een kortere termijn heeft vastgesteld. De Lokale Markit-entiteit is verplicht om binnen 4 (vier) werkdagen na ontvangst van de klacht na te gaan of de klacht terecht is, en zo ja, onmiddellijk maatregelen te nemen om dergelijke tekortkomingen weg te werken.

 14. Retour. Retours worden door de Lokale Markit-entiteit per geval behandeld. De Klant is niet gerechtigd niet-defecte producten te retourneren zonder voorafgaande toestemming van de Lokale Markit-entiteit. Het retourneren van producten is niet mogelijk in gevallen waarin de productie of assemblage van producten heeft plaatsgevonden volgens de speciale eisen van de klant. De te retourneren producten moeten in de originele verpakking en ongeopend zijn. Afhankelijk van de aard en de prijs van het Product en van de onderliggende overeenkomsten met Distributeurs of OEM's kunnen vergoedingen tot 75% van de Productprijs van toepassing zijn. De verzendkosten voor producten die worden geretourneerd zijn voor de rekening van de Klant.

  De Lokale Markit-entiteit zal redelijke inspanningen leveren en nauw samenwerken met zowel de Klant als de Distributeur of OEM om ervoor te zorgen dat elke individuele retourtransactie op een eerlijke en bevredigende manier wordt opgelost.

 15. Geen overdracht van intellectuele eigendomsrechten. Tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen blijven alle intellectuele eigendomsrechten die toebehoren aan of ontwikkeld zijn door een partij, samen met eventuele wijzigingen, ontwikkelingen of afgeleiden daarvan, berusten bij die partij. Voor zover Producten die door de Lokale Markit-entiteit aan de Klant worden geleverd ingebouwde software, firmware of andere softwarecode bevatten, zijn de relevante OEM-licentievoorwaarden van toepassing.

 16. 15. Serviceniveaus voor klantenondersteuning. Klantenondersteuning wordt door de Lokale Markit-entiteit als volgt verleend

  Online Live Chat op https://www.markit.eu/:

  Beschikbaar: op werkdagen tussen 09:00 - 17:00 uur lokale tijd (Portugal/UK 07:00 - 16:00 uur lokale tijd; Noord-Amerika 12:00 - 20:00 uur CET).

  In geval van piekuren of andere problemen, zullen vragen die via Live Chat gesteld werden, opgevolgd worden door een reactie via e-mail binnen een werkdag.

  Ondersteuning via e-mail – het e-mailadres voor ondersteuning van de Lokale Markit-entiteit is beschikbaar op https://www.markit.eu/:

  Reactietijd: Een werkdag.

  Telefonische ondersteuning – het telefoonnummer voor ondersteuning van de Lokale Markit-entiteit is beschikbaar op https://www.markit.eu/:

  Reactietijd: Onmiddellijk, tenzij de lijnen bezet zijn;

  Beschikbaar: tijdens werkdagen tussen 09:00 - 17:00 uur lokale tijd (Portugal/UK 07:00 - 16:00 uur lokale tijd; Noord-Amerika 12:00 - 20:00 uur CET).

 17. Aansprakelijkheid. Voor zover de wet dit toestaat, zijn Markit of de Lokale Markit-entiteit niet verantwoordelijk voor verliest van winst, omzetverlies, productieverlies, verlies van gegevens of enige andere schade die direct of indirect door de Klant of door enige andere persoon wordt geleden.

  Met betrekking tot de verkooptransacties is de totale aansprakelijkheid van Lokale Markit-entiteit beperkt tot het bedrag dat Klant daadwerkelijk heeft betaald voor de Producten waarover de claim is ontstaan.

 18. 18. Verkoopgarantie, garanties. Wanneer het Product een verkoopgarantie of garantie van de Distributeur of de OEM heeft, zal deze worden doorgegeven aan de Klant met inachtneming van de voorwaarden van de Distributeur of de OEM. De Lokale Markit-entiteit zal de Klant ondersteuning bieden bij het behandelen/intermediëren van garantieclaims aan Distributeurs en OEM's, voornamelijk door het doorgeven en opvolgen van garantieclaims die de Klant tegen Distributeurs/OEM's heeft. Alle garantieclaims aan Distributeurs/OEM's die de Klant wil laten afhandelen door de Lokale Markit-entiteit of tussenpersoon, moeten via Markit System worden ingediend. Garantieherstellingen worden zowel lokaal als wereldwijd door OEM gecertificeerde servicecentra afgehandeld volgens de voorwaarden die door de OEM en/of Distributeurs zijn vastgesteld. De Lokale Markit-entiteit of Markit geven zelf geen verkoopgarantie of andere vrijwillige garantie op de Producten.

 19. Persoonlijke gegevens. De Lokale Markit-entiteit en Markit verzamelen en verwerken bepaalde persoonsgegevens in overeenstemming met de toepasselijke wetgeving inzake gegevensbescherming. De Klant of Gebruikers dienen bepaalde persoonlijk identificeerbare gegevens te verstrekken voor de registratie van een account om gebruik te kunnen maken van Markit System. De Klant bevestigt dat hij over de nodige rechten beschikt om persoonlijke gegevens voor de registratie van een account en het gebruik van Markit System bekend te maken, over te dragen en te verwerken. Voor meer details over hoe de Lokale Markit-entiteit en Markit persoonlijke gegevens verzamelen, opslaan en verwerken, zie ons Privacybeleid .

 20. Vertrouwelijkheid. Tenzij anders vereist door de wet of voor de uitvoering van de doelstellingen van deze Voorwaarden, mogen de Lokale Markit-entiteit, Markit en de Klant geen informatie met betrekking tot de bedrijfsactiviteiten of -plannen van de andere partij, die niet openbaar zijn en die over het algemeen als bedrijfsgeheimen worden beschouwd, aan een derde partij bekendmaken. De Klant is verplicht ervoor te zorgen dat zijn vertegenwoordigers, werknemers en Gebruikers die toegang hebben tot vertrouwelijke informatie op de hoogte zijn van de geheimhoudingsplicht en onderworpen zijn aan een soortgelijke geheimhoudingsplicht als diegene die in deze Voorwaarden zijn opgenomen.

 21. Recht om de Voorwaarden te wijzigen. Markit en de Lokale Markit-entiteit behouden zich het recht voor om wijzigingen in deze Voorwaarden aan te brengen, in de eerste plaats indien wijzigingen noodzakelijk zijn om te voldoen aan wettelijke eisen of om wijzigingen in het Markit-dienstaanbod of -bedrijfsmodel weer te geven. Markit of de Lokale Markit-entiteit zal de Klant op redelijke wijze vooraf in kennis stellen van dergelijke wijzigingen. Indien de Klant niet akkoord gaat met deze wijzigingen, is het mogelijk dat de Klant Markit System niet meer kan gebruiken. Wijzigingen van de Voorwaarden zijn van toepassing op alle bestellingen die aan de Verkoper zijn voorgelegd nadat de wijzigingen zijn doorgevoerd en aan de Klant of de Beheerder zijn meegedeeld.

 22. Overmacht. Markit, de Lokale Markit-entiteit en de Klant zijn niet aansprakelijk voor niet-nakoming of gebrekkige nakoming van contractuele verplichtingen indien dit wordt veroorzaakt door overmacht. Overmacht zijn omstandigheden die buiten de macht van de partij liggen en waarvan de partij ten tijde van het aangaan van de overeenkomst redelijkerwijs geen rekening kon houden met de belemmering of de gevolgen daarvan, die de partij redelijkerwijs niet kon verwachten te overwinnen. Overmacht stelt een partij niet vrij van de verplichting tot betaling en rente voor betalingsachterstanden.

 23. Toepasselijk recht. Op deze Voorwaarden is het recht van toepassing van het land waar de Lokale Markit-entiteit is gevestigd. Het Verdrag van de Verenigde Naties inzake internationale koopovereenkomsten betreffende roerende zaken is niet van toepassing.

 24. Geschillenbeslechting. Alle geschillen, verschillen of vorderingen die voortvloeien uit of verband houden met deze Voorwaarden, eventuele opdrachten of relevante verkooptransacties waarop deze Voorwaarden van toepassing zijn, zullen definitief worden beslecht door de rechter op de plaats van vestiging van de Lokale Markit-entiteit.

 25. Slotbepalingen. Deze Voorwaarden vormen samen met de betreffende verkooptransactie de gehele overeenkomst tussen de Klant en de Lokale Markit-entiteit met betrekking tot het onderwerp van deze Voorwaarden en de betreffende verkooptransactie, en vervangen alle voorgaande overeenkomsten, schriftelijk of mondeling, die van toepassing zijn op het onderwerp van deze Voorwaarden de betreffende verkooptransactie.

  De Klant mag geen rechten of verplichtingen uit hoofde van deze Voorwaarden aan een derde overdragen zonder voorafgaande toestemming van de Lokale Markit-entiteit. De Lokale Markit-entiteit is gerechtigd de vorderingen met betrekking tot de niet-betaling of onterechte betaling over te dragen aan incassobureaus en tevens betalingsvorderingen te cederen ten behoeve van de factoring.