1 006 668
preces mūsu katalogā
168 339
preces, kas pieejamas šobrīd
292
pasūtījumi, ko šodien veikuši MarkIT klienti