1 014 235
preces mūsu katalogā
284 610
preces, kas pieejamas šobrīd
5 500
pasūtījumi, ko šodien veikuši MarkIT klienti