Warunki korzystania z serwisu

MarkIT Zagreb d.o.o. jest internetowym systemem zakupu sprzętu IT dla firm i organizacji


Polityka Prywatności

1.WSTĘP
Niniejsza polityka prywatności obowiązuje w Markit Holding AS (Estonia) oraz jej spółkach zależnych (dalej „Markit”, „my” lub „nas”), które są administratorami danych.
Niniejsza polityka prywatności opisuje sposób, w jaki gromadzimy, wykorzystujemy i przetwarzamy dane osobowe osób, które są przedstawicielami lub są powiązane z naszymi klientami biznesowymi (dalej „Ty” lub „użytkownik”).
Przetwarzamy dane osobowe zgodnie z obowiązującymi przepisami o ochronie danych osobowych, w tym ogólnym rozporządzeniem o ochronie danych (Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679) (dalej „RODO”) oraz wszelkimi innymi prawnie wiążącymi regulacjami.

2. DANE OSOBOWE, KTÓRE PRZETWARZAMY
Gromadzimy Twoje dane osobowe w celu realizacji zobowiązań wynikających ze stosunków umownych z naszymi klientami biznesowymi. Możemy mieć również prawny obowiązek przetwarzania i udostępniania Twoich danych osobowych organom publicznym, takim jak organy podatkowe i rządowe.
Gromadzimy następujące kategorie danych osobowych naszych użytkowników:
- ogólne dane osobowe (imię i nazwisko, język komunikacji);
- informacje o zatrudnieniu lub inne dane potrzebne do wykonania umowy (Twoje stanowisko u naszego klienta biznesowego oraz biznesowe dane kontaktowe, takie jak numery telefonów i adresy e-mail);
- dane Twojego konta w naszym internetowym systemie IT służącym do obsługi zamówień (dalej „system Markit” lub „system”) (nazwa użytkownika, login, aktywność użytkownika, inne dane podane przez użytkownika dobrowolnie);
- zgody (informacje o wyrażonej zgodzie na przesyłanie Ci informacji handlowych w celach marketingowych). Dane osobowe użytkownika uzyskujemy bezpośrednio od niego, w szczególności przy pomocy systemu Markit, lub pośrednio od klienta biznesowego, którego użytkownik reprezentuje lub z którym jest związany.

3. CELE PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH
Z poszanowaniem przepisów prawa krajowego i innych wymogów prawnych, najczęściej wykorzystujemy dane użytkowników w następujący celach:
- realizacji zobowiązań umownych z naszymi klientami biznesowymi;
- wysyłania użytkownikom informacji o statusie zamówień i innych transakcji lub o istotnych zmianach w kontach użytkowników lub klientów;
- monitorowania realizacji zobowiązań umownych naszego klienta biznesowego;
- wysyłania materiałów informacyjnych na adres e-mail lub adres pocztowy użytkownika;
- proponowania rozwiązań lub ofert produktowych, które zdaniem Markit byłyby odpowiednie lub korzystne dla klienta;
- zapewnienia, że przestrzegamy prawa i zarządzamy ryzykiem biznesowym;
- dostosowywania systemu do Twoich potrzeb oraz poprawienia jego funkcjonowania;
- umożliwienia ustalenia, realizacji lub obrony naszych roszczeń prawnych, jeżeli zachodzi taka potrzeba.
Firma Markit może także wykorzystać uzyskane dane w celu konsultacji z agencjami doradztwa finansowego lub innymi podmiotami i określenia kwoty kredytu, który ma zostać przyznany naszemu klientowi biznesowemu.

4. PODSTAWY PRAWNE PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH
Istnieją różne podstawy prawne, w oparciu o które Markit może przetwarzać dane osobowe użytkowników zgodnie z obowiązującym prawem.
Są to:
- wykonanie nałożonych na nas obowiązków prawnych (art. 6 ust. 1 lit. c RODO);
- przetwarzanie w naszym uzasadnionym interesie (art. 6 ust. 1 lit. f RODO), w szczególności w przypadku:
- konieczności przetwarzania danych osobowych użytkowników do realizacji umów z naszymi klientami biznesowymi;
- prowadzenia działań przed- i posprzedażowych, a także komunikowania się z naszym klientem biznesowym;
- poprawiania obsługi klienta i dostosowania systemu do jego potrzeb.

5. KLIENCI BIZNESOWI, KTÓRZY SĄ PODMIOTAMI DANYCH
Jeżeli zgodnie z obowiązującym prawem nasz klient biznesowy jest uważany za osobę, której dane dotyczą (tzn. jest osobą fizyczną, nawet jeśli prowadzi działalność gospodarczą), zastosowanie mają następujące informacje dodatkowe o takim kliencie:
- przetwarzanie danych osobowych odbywa się w celu zawarcia i wykonania umowy, której klient jest stroną (art. 6 ust. 1 lit. b RODO).
- gromadzimy dane o kliencie dotyczące zamówienia, dostawy i fakturowania (dane dotyczące zamówienia i dostawy, numer identyfikacji podatkowej, rozliczeń finansowych i podatkowych).

6. KORZYSTANIE ZE STRONY INTERNETOWEJ
Wykorzystujemy pliki cookies do poprawy jakości naszych usług, zapewnienia większego komfortu korzystania z naszej strony internetowej przez użytkowników, a także prowadzenia analizy sposobów, w jaki strona ta jest wykorzystywana. Pliki cookies nie są wykorzystywane do identyfikacji użytkownika, ale mogą być bezpośrednio lub pośrednio powiązane z innymi informacjami. W takich przypadkach pliki cookies mogą być traktowane jako dane osobowe. Pliki cookies są zapisywane na komputerze użytkownika i stamtąd przesyłane do witryny internetowej Markit. Użytkownik może wyłączyć lub ograniczyć przesyłanie plików cookie poprzez zmianę ustawień w przeglądarce internetowej. Działanie takiej może jednak skutkować brakiem możliwości pełnego korzystania z systemu Markit. Więcej szczegółów można znaleźć w naszej Polityce plików cookies.

7. UDOSTĘPNIANIE DANYCH OSOBOWYCH
Abyśmy mogli zrealizować cele opisane w niniejszej polityce, Twoje dane osobowe mogą zostać przekazywane do następujących odbiorców:
- pomiędzy i w obrębie podmiotów grupy Markit;
- do dystrybutorów i dostawców usług transportowych;
- do dostawców pamięci masowych typu cloud (chmura); oraz
- innym osobom trzecim (takim jak organy podatkowe, audytorzy i inni, zewnętrzni dostawcy usług, np. dostawcy usług księgowych i prawnych, konsultanci IT, firmy ubezpieczeniowe oraz inni profesjonalni doradcy i konsultanci biznesowi).

8. PRZEKAZYWANIE POZA EOG
Dane przekazujemy poza Europejski Obszar Gospodarczy (EOG, tj. państwa członkowskie Unii Europejskiej wraz z Norwegią, Islandią i Liechtensteinem) tylko wówczas, gdy jest to zgodne z przepisami o ochronie danych. Takie przekazywanie danych może opierać się na decyzjach Komisji Europejskiej w sprawie odpowiedniej ochrony danych lub na standardowych klauzulach umownych UE. Użytkownik ma prawo do otrzymania kopii zastosowanych zabezpieczeń. W tym celu zapraszamy do kontaktu.

9. PRZECHOWYWANIE DANYCH OSOBOWYCH
Standardowo przetwarzamy dane osobowe użytkowników w trakcie trwania stosunku umownego z klientem, a następnie przechowujemy je przez okres do 10 lat po zakończeniu umowy pomiędzy firmą Markit a klientem. Możemy robić wyjątki od tej zasady, jeżeli istnieje uzasadnienie dla przechowywania danych przez dłuższy okres lub jeżeli jest to wymagane przez prawo. Kiedy już ustalimy, że nie musimy dłużej przechowywać danych osobowych użytkownika, usuniemy je lub dokonamy ich zanonimizacji w systemie Markit.

10. PRAWA UŻYTKOWNIKA
W związku z przetwarzaniem przez nas Twoich danych osobowych, przysługują Ci następujące prawa:
- Prawo do żądania dostępu: w dowolnym momencie możesz zażądać od nas wskazania, jakie informacje dotyczące Twojej osoby aktualnie przetwarzamy. W przypadku prośby o kolejne kopie tych danych możemy obciążyć Cię rozsądnymi kosztami administracyjnymi. W przypadkach, w których jest to prawnie dozwolone, możemy odmówić przyjęcia takiej prośby. W przypadku odrzucenia prośby, poinformujemy Cię o powodach jej odrzucenia.
- Prawo do sprostowania: możesz wnioskować o skorygowanie niepoprawnych lub niekompletnych danych osobowych, które przetwarzamy na Twój temat. Jeżeli udostępnimy te dane osobowe osobom trzecim, powiadomimy je o ich sprostowaniu, chyba że jest to niemożliwe lub wymaga nieproporcjonalnie dużego wysiłku. W przypadkach, w których jest to prawnie dozwolone, możemy odrzucić taką prośbę. W przypadku odrzucenia prośby, poinformujemy Cię o powodach jej odrzucenia.
- Prawo do usunięcia: Użytkownik ma prawo zażądać usunięcia jego danych osobowych w określonych okolicznościach. W przypadkach, w których jest to prawnie dozwolone, możemy odrzucić taką prośbę. W przypadku odrzucenia prośby, poinformujemy Cię o powodach jej odrzucenia.
- Prawo do ograniczenia przetwarzania: masz prawo zażądać od nas ograniczenia przetwarzania Państwa danych osobowych w określonych okolicznościach. Oznacza to, że w dalszym ciągu możemy jedynie przechowywać Twoje dane, nie będziemy mogli natomiast wykonywać żadnych dalszych czynności związanych z ich przetwarzaniem. W przypadkach, w których jest to prawnie dozwolone, możemy odmówić uwzględnienia Twojego wniosku. W przypadku jego odrzucenia, poinformujemy Cię o powodach, które za tym stały.
- Prawo do sprzeciwu: w pewnych okolicznościach masz prawo do sprzeciwu wobec przetwarzania przez nas Twoich danych osobowych. W przypadkach, w których jest to prawnie dozwolone, możemy nie uwzględnić Twojego żądania. W przypadku odmowy uwzględnienia Twojej prośby, poinformujemy Cię o powodach, które za tym stały.
- Prawo do przenoszenia danych: z reguły mają Państwo prawo do przekazywania swoich danych osobowych pomiędzy administratorami danych, z zastrzeżeniem ewentualnych ograniczeń wynikających z obowiązującego prawa. Dane osobowe, które zbieramy, są związane z działalnością użytkownika w imieniu naszego klienta biznesowego i dlatego nie mogą być przekazywane przez użytkownika osobom trzecim.
- Prawo do złożenia skargi do organu nadzorczego: przysługuje Ci prawo do złożenia skargi do organu nadzorczego na terenie Twojego kraju. W Polsce jest to Urząd Ochrony Danych Osobowych. Sprawdź dane kontaktowe Urzędu na stronie internetowej https://uodo.gov.pl/pl/p/kontakt. Dane kontaktowe lokalnego organu nadzorczego można znaleźć także pod adresem https://edpb.europa.eu/about-edpb/board/members_en

11. ZMIANY
W przypadku zmiany przez Markit kategorii przetwarzanych danych osobowych lub celów przetwarzania, firma Markit dokona odpowiednich zmian w niniejszej polityce i w miarę możliwości poinformuje o tym swoich klientów, a także użytkowników.

12. DALSZA POMOC
W przypadku jakichkolwiek pytań lub uwag dotyczących sposobu gromadzenia, wykorzystywania lub przetwarzania przez nas danych osobowych, prosimy o kontakt z naszym koordynatorem ds. ochrony danych osobowych pod adresem gdpr@markit.eu.


Rejestracja konta

Aby korzystać z pełnej funkcjonalności systemu Markit oraz dokonywać zakupów wymagane jest by być zarejestrowanym użytkownikiem. Podczas procesu rejestracji niezbędne jest udzielenie informacji: nazwa firmy, NIP, REGON, adres płatnika, adres wysyłki, dane osoby kontaktowej, telefon kontaktowy, kontaktowy e-mail.

Wszystkie te dane są obowiązkowe dla udanej rejestracji konta.

Po pomyślnym zakończeniu rejestracji użytkownik może zalogować się z wybraną nazwą użytkownika i hasłem. Na koncie jest już możliwość dokonywania zamówień w systemie Markit. Jeśli firma nie wnioskowała o kredyt kupiecki wymagana jest przedpłata na podstawie faktury pro-forma lub za pośrednictwem płatności on-line.


Płatności i wniosek o kredyt

Po wstępnej rejestracji ustawione są domyślne opcje płatności, czyli przedpłata na podstawie faktury pro-forma.

Aby ubiegać się o kredyt kupiecki firma zarejestrowana musi wypełnić formularz aplikacji kredytowych po czym przyznawana jest wnioskowana kwota. W przypadku spółki, której nie zostanie przyznany kredyt zostanie poinformowana o decyzji,jednakże wciąż może zamawiać w systemie Markit. W takim przypadku zlecenia są obsługiwane na podstawie przedpłaty (faktury pro-forma, bezpośrednie połączenie banku, płatności kartą kredytową, PayPal, itp.) jako opcję płatności.


Katalog produktów i wyszukiwarka

Katalog produktów Markit podzielony jest na główne grupy produktów z informacją o produktach dostarczonych przez CNet DataSource

Przeglądanie katalogu

Katalog produktów podzielony jest na główne grupy produktów, w większości przypadków pod-grup. Znajdź właściwą grupę produktów i podgrupy, a zobaczysz listę wszystkich dostępnych produktów w tej grupie z ceną oraz szacowanym czasem dostawy.

Wyszukiwanie pełnotekstowe

Pole wyszukiwania znajduje się po lewej stronie nad drzewem katalogu. Wyszukiwarka znajduje wszystkie produkty, które w swoim opisie lub kodzie produktu zawierają poszukiwane słowa. Jeśli znasz dokładnie kod produktu pozwoli to na najbardziej precyzyjne wyszukanie.

Używanie parametrów wyszukiwania

Uwaga! Katalog Markit wyświetla wszystkie produkty, które mają poziom zapasów większy niż 0. Możesz zmienić tę opcję w katalogu i przeglądać również "wszystkie produkty", które są wymienione, ale nie koniecznie w magazynie.

W przypadku gdy poszukiwany produkt jest niedostępny skontaktuj się z Obsługą Klienta z pytaniem o cenę lub dostępność.


Zamawianie

Po znalezieniu odpowiednich produktów, możesz je umieścić w koszyku zakupów przez kliknięcie na "koszyk" ikonę obok informacji o cenie produktu.

By zrealizować zamówienie musisz mieć konto zarejestrowane i musisz być zalogowany do tego konta.

Uzupełnienie zamówienia składa się z następujących kroków:

- Sprawdź produkty i cenę w koszyku
- Wprowadź / wybierz adres dostawy
- Weryfikacja i złożenie zamówienia

Szacowany termin dostawy znajduje się w przeglądzie zamówienia, a także w potwierdzeniu zamówienia poprzez e-mail


Cennik

Wszystkie ceny w katalogu Markit są domyślnie wyświetlane w walucie lokalnej i nie zawierają podatku VAT. Istnieje możliwość wyboru pokazania cen zawierających podatek VAT.Opcja ta może zostać zdefiniowana przez użytkownika w "Moje ustawienia".

W zależności od kwoty zamówienia mogą zostać doliczone koszty dostawy. Informacja ta jest szczegółowo dostępne w kasie.

Ceny mogą ulec zmianie aż do chwili złożenia i potwierdzenia zamówienia. Najbardziej aktualna cena jest zawsze widoczna w koszu i na potwierdzeniu zamówienia. Użytkownik może sprawdzić online cenę podczas nawigacji na stronie produktu lub w koszyku. Nowe ceny mają zastosowanie do wszystkich zamówień nie zatwierdzonych.


Wysyłka i dostawa

Przewidywana data dostawy obliczana jest w trakcie procesu zamawiania, a także widoczna jest podczas przeglądania produktów w katalogu.

Dostawa przesyłki odbywa się na zasadzie "door-to-door" i jest obsługiwana bezpośrednio z zasobów dystrybutora we współpracy z firmami kurierskimi. W przypadku szczególnych ustaleń odpowiednie informacje będą wyświetlane podczas sprawdzania procesu zamówienia.


Anulowanie zamówienia i zwrot

Wszystkie produkty sprzedawane w Markit są dostarczane bezpośrednio z zasobów dystrybutorów partnerskich. Markit nie przechowuje żadnych towarów.

Polityka

Zamówienie złożone przez użytkownika może zostać anulowane i unieważnione przez Dział Obsługi Klienta Markit. W przypadku błędu przy zamawianiu lub zawiadomieniu o innych problemach należy także skontaktować się jak najszybciej z Obsługą Klienta Markit - w godzinach pracy, a najlepiej w przeciągu jednej godziny od złożenia zamówienia.

Zwrot

Zwroty produktów będą rozwiązywane na zasadzie case-by-case.Bardzo ważne jest by produkt nie został rozpakowany i pozostał w orginalnym opakowaniu. Dodatkowo - w przypadku zwrotu produktu, zainicjowanego przez klienta, z powodu jego błędu oraz w zależności od rodzaju i ceny produktu, naliczana jest opłata za zwrot do 30 % wartości produktu. Klient ponosi koszty przesyłki.


Sprawdzanie przesyłki

Wszyscy zarejestrowani użytkownicy mogą śledzić swoje otwarte zamówienia oraz przejrzeć poprzednie zamówienia poprzez "Zamówienia w toku" i w "Historia zamówień" w zakładce "Przeglądaj".


Naprawy gwarancyjne

W przypadku gwarancji i naprawy informację sprawdź "Gwarancja/Zwroty" punkt ( https://www.markit.eu/hr/pl/Admin/Issues.aspx )


Obsługa Klienta

W przypadku jakichkolwiek pytań lub problemów prosimy o kontakt:

- Online Live Chat dostępny na stronach Markit
- wsparcie E-mailing info.hr@markit.eu
- telefon do biura MarkIT Zagreb d.o.o. +385 1 800 0203